Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pāreja no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pāreja no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II)

2013. gadā otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēma (SIS II) aizstāja SIS 1+. SIS II ir lielapjoma informācijas sistēma brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Tā ietver brīdinājumus par noteiktu kategoriju personām un objektiem, un to uzskata par ļoti būtisku augsta drošības līmeņa nodrošināšanai zonā bez iekšējās robežkontroles (Šengenas zona).

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1104/2008 (2008. gada 24. oktobris) par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (Skatīt grozošo(-os) aktu(-us)).

Padomes Lēmums 2008/839/TI (2008. gada 24. oktobris) par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (Skatīt grozošo(-os) aktu(-us)).

Šo tiesību aktu (ieskaitot grozošos aktus) spēkā esamība ir beigusies.

KOPSAVILKUMS

Sākotnēji Šengenas Informācijas sistēmu (SIS) izveidoja Šengenas konvencijas starpvaldību tiesiskā regulējuma ietvaros. Pēc Amsterdamas līguma to integrēja Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā. Sistēma ietvēra informāciju par personām, kuras varētu būt iesaistītas nopietnos noziegumos vai kurām varētu nebūt tiesību iebraukt vai uzturēties ES. Tā arī ietvēra brīdinājumus par pazudušām personām, it īpaši bērniem, kā arī informāciju par transportlīdzekļiem, šaujamieročiem, banknotēm un personu apliecinošiem dokumentiem, kas varētu būt nozagti, piesavināti vai nozaudēti.

Tomēr straujās tehnoloģiskās pārmaiņas un ES ģeogrāfiskā paplašināšanās radīja nepieciešamību aizstāt šo pirmās paaudzes sistēmu.

NO SIS 1+ UZ SIS II

Tika paredzēta atjaunināta SIS versija (SIS 1+), lai varētu paplašināt Šengenas zonu, iekļaujot tajā jaunās ES valstis. Tāpat to vajadzēja uzlabot, lai aizstātu sākotnējo sistēmu ar mūsdienīgāku sistēmu, kas piedāvā papildu funkcionalitāti.

Cita starpā SIS II ļauj izmantot biometriskos datus, jaunus brīdinājumu veidus un sniedz iespēju sasaistīt dažādus brīdinājumus (piemēram, brīdinājumu par personu un par transportlīdzekli).

Lai izveidotu modernu IT sistēmu, kas ir viena no lielākajām šāda veida sistēmām pasaulē, bija vajadzīgs ilgāks laiks, ņemot vērā mainīgo juridisko, tehnisko un politisko vidi, un bija nepieciešamas padziļinātas sistēmas pārbaudes, lai nodrošinātu augstu veiktspējas un drošības līmeni.

MIGRĒŠANA NO VIENAS SISTĒMAS UZ OTRU

Tehniskā ziņā migrācija no SIS 1+ uz SIS II ietvēra šādus posmus:

  • datu ielāde no SIS 1+ uz SIS II, izmantojot konvertētāju;
  • valsts lietojumprogrammu pāreja no SIS 1+ uz SIS II;
  • uzraudzības fāze, lai nodrošinātu, ka sistēma uzticami darbojas - šajā fāzē abas sistēmas pastāvēja paralēli un bija sinhronizētas, izmantojot konvertētāju.

Testēšanas fāze

Lai SIS II varētu kļūt pilnībā darboties spējīga, pirms sistēmas aktivizēšanas tika plānotas daudzas ilgstošas pārbaudes. Vissvarīgākā pārbaude, proti, t. s. visaptverošais tests, ietvēra visu SIS II svarīgāko sastāvdaļu testēšanu. Sekmīgs šā testa iznākums bija tehnisks un juridisks priekšnosacījums, lai SIS IIstātos spēkā.

Visas ES valstis, kuras piedalās SIS II, 2013. gadā sekmīgi pabeidza šo testēšanas fāzi. Tas ļāva 2013. gada 9. aprīlī pastāvīgi pāriet no pirmās paaudzes sistēmas uz SIS II. 2013. gada 9. maijā Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) pārņēma atbildību par SIS II centrālās sistēmas ikdienas darbību.

Plašāka informācija atrodama:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1104/2008

11.11.2008.

-

OV L 299, 8.11.2008., 1.-8. lpp.

Lēmums 2008/839/TI

11.11.2008.

-

OV L 299, 8.11.2008., 43.-49. lpp.

Regulu (EK) Nr. 1104/2008 grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 541/2010

25.6.2010.

-

OV L 155, 22.6.2010., 19.-22. lpp.

Regula (ES) Nr. 1273/2012

30.12.2012.

-

OV L 359, 29.12.2012., 32.-44. lpp.

Lēmumu 2008/839/TI grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 542/2010

25.6.2010.

-

OV L 155, 22.6.2010., 23.-26. lpp.

Regula (ES) Nr. 1272/2012

30.12.2012.

-

OV L 359, 29.12.2012., 21.-31. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1986/2006 (2006. gada 20. decembris) par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II) (OV L 381, 28.12.2006.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 381, 28.12.2006.).

Padomes Lēmums 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 205, 7.8.2007.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei: Pēdējais progresa ziņojums par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) izstrādi, 2013. gada janvāris-2013. gada maijs (COM(2013) 777 final, 2.12.2013. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Pēdējā atjaunināšana: 03.10.2014

Top