Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Līgumsaistības ES — piemērojamo valsts tiesību aktu noteikšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Līgumsaistības ES — piemērojamo valsts tiesību aktu noteikšana

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 593/2008 — tiesību akti, kas piemērojami līgumsaistībām

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīti Eiropas Savienības (ES) mēroga noteikumi to valsts tiesību aktu noteikšanai, kas piemērojami līgumsaistībām civillietās un komerclietās, kuras saistītas ar vairāk nekā vienu valsti.
 • Šī Regula, kas pazīstama kā Roma I, darbojas līdztekus divām citām regulām — Roma II (ārpuslīgumiskas saistības) un Roma III (laulības šķiršana un laulāto atšķiršana) —, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus dažādu veidu civillietās un komerclietās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula neattiecas uz nodokļu, muitas vai administratīvām lietām vai uz pierādījumiem un procesuāliem jautājumiem tiesvedības laikā. Tā netiek piemērota arī saistībām, tostarp attiecībā uz:

 • personas juridisko statusu vai tiesībspēju un rīcībspēju;
 • ģimenes attiecībām;
 • laulāto mantisko attiecību regulējumu;
 • dokumentiem, kas garantē konkrētas naudas summas samaksu, piemēram, vekseļiem, čekiem un parādzīmēm;
 • vienošanos griezties šķīrējtiesā vai par tiesas izvēli;
 • tiesību aktiem par uzņēmējsabiedrībām un citām korporatīvām vai nekorporatīvām struktūrām;
 • trastiem;
 • sarunām pirms līguma noslēgšanas.

Piemērojamo tiesību aktu darbības joma

Regulā ir noteikti valsts tiesību akti, kas piemērojami dažādiem aspektiem līgumos, tostarp:

 • tas, kā līgums ir interpretēts un kas jādara, lai izpildītu tā noteikumus;
 • līgumsaistību neizpildes sekas, tostarp zaudējumu novērtēšana;
 • dažādi līgumsaistību izbeigšanas veidi (piemēram, samaksa, kompensācija, līguma atcelšana), noilgums* un termiņi prasību celšanai tiesā;
 • līguma spēkā neesamības sekas.

Tiesību aktu izvēle

 • Līgumslēdzējas puses var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus.
 • Tos var attiecināt uz visu līgumu vai atsevišķu tā daļu.
 • Puses var jebkurā laikā vienoties mainīt līgumam piemērojamos tiesību aktus.

Piemērojamie tiesību akti, ja nav izdarīta izvēle

Ja puses nav izvēlējušās piemērojamos tiesību aktus, tos nosaka līguma veids:

 • preču iegādes, pakalpojumu sniegšanas, franšīzes un izplatīšanas līgumiem tiek piemēroti tās valsts tiesību akti, kurā pārdevējam, pakalpojumu sniedzējam vai franšīzes devējam ir mītnesvieta;
 • nekustamā īpašuma līgumiem tiek piemēroti tās valsts tiesību akti, kurā atrodas nekustamais īpašums, izņemot gadījumus, ja tie personīgas lietošanas nolūkā noslēgti uz laikposmu, kas nepārsniedz sešus secīgus mēnešus. Šajos gadījumos tiek piemēroti tās valsts tiesību akti, kurā iznomātājam/izīrētājam ir mītnesvieta;
 • preču iegādes izsolē gadījumā tiek piemēroti tās valsts tiesību akti, kurā izsole notiek;
 • ja uz līgumu neattiecas neviens vai ja uz līguma elementiem attiecas vairāk nekā viens no iepriekš minētajiem nosacījumiem, līgumam piemēro tās valsts tiesību aktus, kurā mītnesvieta ir tai pusei, kam jāveic līguma būtiskākā daļa.

Tomēr, ja līgums ir ciešāk saistīts ar citu valsti, nekā izriet no šiem nosacījumiem, piemēro šīs citas valsts tiesību aktus. Tāpat ir gadījumos, ja nevar noteikt piemērojamos tiesību aktus.

Īpaši līgumi

Atsevišķiem īpašiem līgumu veidiem regulā ir noteikta tiesību aktu izvēles iespēja un piemērojamā izvēle, ja izvēle nav tikusi izdarīta. Tie ietver:

 • preču pārvadājumu līgumus;
 • pasažieru pārvadājumu līgumus;
 • patērētāju līgumus starp patērētājiem un profesionāļiem;
 • apdrošināšanas līgumus;
 • individuālus darba līgumus.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Šī regula ir piemērojama līgumiem, kas noslēgti pēc 2009. gada 17. decembra.

KONTEKSTS

Līgumsaistības un ārpuslīgumiskas saistības.

GALVENAIS TERMINS

* Noilgums: aizritējušā laika nozīme attiecībā uz tiesību iegūšanu un izbeigšanos.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) (OV L 177, 4.7.2008., 6.–16. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 593/2008 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 864/2007 (2007. gada 11. jūlijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (“Roma II”) (OV L 199, 31.7.2007., 40.–49. lpp.)

Padomes Regula (ES) Nr. 1259/2010 (2010. gada 20. decembris), ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (OV L 343, 29.12.2010., 10.–16. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2016

Top