Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Citās valstīs pieņemtus spriedumus jāņem vērā jaunā kriminālprocesā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Citās valstīs pieņemtus spriedumus jāņem vērā jaunā kriminālprocesā

ES valstij ir pienākums citās ES valstīs pieņemtiem spriedumiem paredzēt līdzvērtīgas sekas kā savās tiesās pieņemtiem spriedumiem.

AKTS

Padomes Pamatlēmums 2008/675/TI (2008. gada 24. jūlijs) par Eiropas Savienības dalībvalstīs pieņemtu spriedumu ņemšanu vērā jaunā kriminālprocesā.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAMATLĒMUMA MĒRĶIS?

Šā pamatlēmuma mērķis ir paredzēt kritērijus, saskaņā ar kuriem vienā ES valstī iepriekš pieņemtus spriedumus citā ES valstī ņem vērā kriminālprocesā attiecībā uz šo pašu personu, bet par citiem faktiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Jauna kriminālprocesa kontekstā ES valstīm ir jānodrošina, ka citā ES valstī iepriekš pieņemtus spriedumus ņem vērā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgajā valstī iepriekš pieņemtus spriedumus.

Šādi iepriekš pieņemti spriedumi ir jāņem vērā pirmstiesas izmeklēšanas stadijā, tiesas procesa gaitā, kā arī sprieduma izpildes stadijā. Tie ir pienācīgi jāņem vērā, jo īpaši saistībā ar piemērojamajiem procesuālajiem noteikumiem attiecībā uz:

  • iepriekšēju apcietinājumu;
  • nodarījuma kvalifikāciju;
  • soda veidu un līmeni;
  • noteikumiem, kas reglamentē nolēmuma izpildi.

Ja ES valsts jaunā kriminālprocesā ņem vērā iepriekš pieņemtus spriedumus, tas nedrīkst radīt tādas sekas, ka notiek iejaukšanās iepriekš pieņemtos spriedumos vai arī tie tiek atcelti vai pārskatīti.

Pamatēmuma noteikumu piemērošanas iespējas ir visai ierobežotas arī tad, ja nodarījums, par kuru notiek jaunais kriminālprocess, ir izdarīts pirms iepriekšējā sprieduma pieņemšanas vai pilnīgas izpildes. ES valstīm nav pienākuma piemērot tos savus noteikumus par spriedumu pieņemšanu, kuru piemērošana ārvalstu spriedumiem ierobežotu tiesnesi, viņam pieņemot spriedumu jaunajā kriminālprocesā. Neskatoties uz to, tiesām ir jānodrošina, ka šādi iepriekš pieņemti spriedumi tiek ņemti vērā citos nolūkos.

2014. gada ziņojumā par pamatlēmuma īstenošanu ir norādīts uz tā pievienoto vērtību - Eiropas tiesiskuma telpā tas veicina savstarpēju uzticību krimināltiesību un tiesu nolēmumu jomā. Ziņojumā tomēr ir secināts, ka ES valstīs, kuras ir īstenojušas pamatlēmumu, atbilstības līmenis būtiski atšķiras. Īstenošanas noteikumi ir uzskatāmi par apmierinošiem 13 valstīs no 22 ES valstīm.

2014. gada 1. decembrī Apvienotā Karaliste paziņoja Komisijai, ka vēlas, lai uz to attiecina šo pamatlēmumu. Tas tika apstiprināts ar Komisijas Lēmumu 2014/858/ES.

KONTEKSTS

2012. gadā ar Padomes Lēmumu 2009/316/TI tika izveidota datorizēta sistēma - Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS). Tā ļauj ES valstīm ātri un vienkārši apmainīties ar informāciju par spriedumiem krimināllietās. ECRIS nodrošina šī pamatlēmuma praktisko darbību.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmai (ECRIS).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Padomes Pamatlēmums 2008/675/TI

15.8.2008.

15.8.2010.

OV L 220, 15.8.2008., 32.-34. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to kā dalībvalstis īsteno 2008. gada 24. jūlija Pamatlēmumu 2008/675/TI par Eiropas Savienības dalībvalstīs pieņemtu spriedumu ņemšanu vērā jaunā kriminālprocesā (COM(2014) 312 final, 2.6.2014.).

Komisijas Lēmums 2014/858/ES (2014. gada 1. decembris) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes paziņojumu par tās vēlmi, lai uz to attiecina Savienības tiesību aktus par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kuri pieņemti pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā un kuri nav Šengenas acquis daļa ( Oficiālais Vēstnesis L 345, 1.12.2014., 6.-9. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 10.06.2015

Top