Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) izveide. Institūta mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības (ES) valstu inovāciju iespējas, integrējot augstāko izglītību, pētniecību un inovācijas, kā arī sekmējot sinerģiju veidošanos un sadarbību starp tām saskaņā ar augstākajiem standartiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 294/2008 (2008. gada 11. marts) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi.

KOPSAVILKUMS

EIT veicina integrāciju, sinerģijas un sadarbību starp zināšanu trijstūra trim elementiem - izglītību, pētniecību un inovācijām -, sekmējot izcilību, kuras pamatā ir šādā ceļā radīti stratēģiski tīkli.

Cita starpā tas atbalsta finansējuma rašanu “zināšanu un inovāciju kopienām” (jeb ZIK), ko veido augstākās izglītības iestādes, uzņēmumi, pētniecības institūti un citas puses, kuras kopā strādā pie novatoriskiem projektiem.

Galvenie uzdevumi

EIT galvenie uzdevumi:

 • noteikt savas prioritārās jomas un darbības;
 • veicināt informētību potenciālo partnerorganizāciju vidū;
 • izvēlēties, veidot un koordinēt ZIK;
 • piesaistīt nepieciešamos līdzekļus no valstu un privātajiem avotiem;
 • sekmēt tādu zinātnisko grādu un diplomu atzīšanu ES, ko izdevušas augstākās izglītības partneriestādes, kuru diplomus izdod EIT;
 • veicināt labas prakses izplatīšanos, lai veidotu vienotu inovāciju un zināšanu nodošanas kultūru;
 • kļūt par globālu izcilības paraugu augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā;
 • veicināt atgriešanos pie multidisciplinārām pieejām inovācijām;
 • nodrošināt savstarpēju papildināmību un sinerģijas starp savām un citu ES programmu aktivitātēm;
 • izveidot ieinteresēto pušu forumu.

Pārvaldība

EIT tika izveidots 2008. gadā, tas atrodas Budapeštā Ungārijā un ir neatkarīga kopienas iestāde. Tā darbības tiek īstenotas saskaņā ar pasākumiem reģionālā, valstu un starpvaldību līmenī. EIT ir juridiska persona. Tam ir specifisks nolikums, kas reglamentē tā darbības un tā galveno struktūrvienību, tostarp pārvaldības komitejas, direktora un iekšējās revīzijas struktūras, pienākumus.

Zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK)

EIT inovāciju procesā sadarbojas ar ZIK jeb augstākās izglītības iestāžu, pētniecības institūtu, uzņēmumu un citu ieinteresēto pušu neatkarīgām partnerībām stratēģisku tīklu formātā.

ZIK galvenie pienākumi:

 • novatoriskas darbības un investīcijas ar Eiropas pievienoto vērtību;
 • revolucionāra zinātniskā pētniecība (“augstās tehnoloģijas”), kuras mērķis ir kalpot būtiskām ekonomikas interesēm (piemēram, izejmateriālu jomā) vai sabiedrībai (piemēram, veselības aprūpē);
 • universitātes līmeņa izglītība un apmācības pasākumi (maģistra un doktora līmenī), kā arī profesionālā izglītība;
 • informētības veicināšana un labas prakses izplatīšana.

ZIK saņem finansējumu no EIT, un tos atlasa konkursa ceļā. Šie centri var samērā brīvi izvēlēties savu tiesisko formu un sastāvu.

ZIK darbības laiks parasti ir 7-15 gadi ar iespēju šo periodu pagarināt.

ZIK ir jāsastāv no vismaz trim partnerorganizācijām, tām ir jābūt savstarpēji neatkarīgām un dibinātām vismaz trīs dažādās ES valstīs. Vismaz divām trešdaļām partnerorganizāciju, kas veido ZIK, ir jābūt dibinātām ES valstīs. Katrai ZIK ir jāietver vismaz viena augstākās izglītības iestāde un viens privāts uzņēmums.

EIT stratēģiskā inovāciju programma 2014.-2020. gadam

EIT prioritātes, ilgtermiņa stratēģija, finanšu vajadzības un citi aspekti ir noteikti septiņu gadu stratēģiskajās inovāciju programmās (SIP). Pamatojoties uz šīm SIP, EIT pieņem trīs gadu darba programmu, iekļaujot tajā arī savu finanšu vajadzību un finansējuma avotu izvērtējumu.

EIT uzdevumi un darbības rādītāji 2014.-2020. gada periodam ir definēti programmā “ Apvārsnis 2020 ”.

Papildu informācija ir atrodama EIT tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 294/2008

29.4.2008.

-

OV L 97, 9.4.2008., 1.-12. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1292/2013

1.1.2014.

-

OV L 347, 20.12.2013., 174.-184. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Lēmums 2008/634/EK, kas pieņemts saskaņā ar dalībvalstu valdību pārstāvju kopēju vienošanos 2008. gada 18. jūnijā, par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) atrašanās vietu (OV L 206, 2.8.2008.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1290/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.-2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.-2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1312/2013/ES (2013. gada 11. decembris) par Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu: EIT ieguldījums inovācijas veicināšanā Eiropā (OV L 347, 20.12.2013.).

Pēdējo reizi atjaunots: 25.11.2014

Top