Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG)

Starptautisku projektu veidošana reģionu un vietējā līmenī senāk bija sarežģīta un laikietilpīga, un bieži bija nepieciešama valstu valdību vienošanās par divpusējiem nolīgumiem. Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (ETSG) tika ieviestas 2007. gadā, lai veicinātu starpreģionu sadarbību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1082/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG).

KOPSAVILKUMS

ETSG ir juridiskas personas, kas izveidotas, lai atvieglotu pārrobežu, starptautisku vai starpreģionu sadarbību Eiropas Savienībā (ES). Tās ļauj reģionu un vietējām pārvaldes iestādēm (kā arī mazāku vai centralizētu valstu nacionālā līmeņa pārvaldes iestādēm) un citiem dažādu dalībvalstu valsts uzņēmumiem izveidot grupas ar juridisku personu statusu, lai sniegtu kopīgus pakalpojumus. Dalībvalstīm ir jāpiekrīt potenciālo dalībnieku līdzdalībai viņu attiecīgajās valstīs.

2013. gadā sākotnējais tiesību akts, proti, Regula (EK) Nr. 1082/2006, tika grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1302/2013 ar mērķi padarīt ETSG izveidi un darbību skaidrāku un vienkāršāku.

Konvencija, teritorija un mērķi

ETSG mērķi un uzdevumi ir noteikti saistošā sadarbības konvencijā, ko izveidoja pēc tās dalībnieku iniciatīvas. ETSG var īstenot ES līdzfinansētas programmas vai jebkādus citus pārrobežu sadarbības projektus ar vai bez ES finansējuma. Parasti šai grupai ir dalībnieki vismaz divās dalībvalstīs, bet ir jāievēro īpaši noteikumi saistībā ar kaimiņvalstu un aizjūras zemju vai teritoriju (AZT) līdzdalību. Konvencija nosaka ETSG darbību un tās darbības ilgumu, un darbības izbeigšanas nosacījumus. Konvenciju reglamentē tās valsts tiesību akti, kurā ir reģistrēts ETSG birojs.

Statūti

Statūtos nosaka:

  • ETSG institūcijas, to kompetenci un darbības veidu;
  • ETSG lēmumu pieņemšanas procedūras un darba valodu vai valodas;
  • ETSG darbības kārtību un darbā pieņemšanas procedūras;
  • dalībnieku finanšu iemaksas, kā arī piemērojamos grāmatvedības, revīzijas un budžeta noteikumus.

Tiesībsubjektības iegūšana

Desmit darbadienās no konvencijas un statūtu reģistrācijas vai publikācijas dalībvalstī, kurā ir attiecīgās ETSG juridiskā adrese, ETSG par to paziņo Reģionu komitejai, kas uztur ETSG reģistru. Reģionu komiteja pēc tam pārsūta informāciju ES Oficiālo publikāciju birojam, kas Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu par ETSG izveidi.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1082/2006

1.8.2006.

-

OV L 210, 31.7.2006.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1302/2013

21.12.2013.Piemērošana: 22.6.2014.

-

OV L 347, 20.12.2013.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/2013 (2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība (Oficiālais Vēstnesis L 347, 20.12.2013.).

Pēdējā atjaunināšana: 16.06.2014

Top