Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohēzijas politika — dialogs ar reģionālajām un vietējām varas iestādēm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kohēzijas politika — dialogs ar reģionālajām un vietējām varas iestādēm

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2003) 811 galīgā redakcija) par dialogu ar reģionālo un vietējo varas iestāžu asociācijām par ES politikas veidošanu

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

  • Tā mērķis ir izveidot sistemātisku dialogu* starp Eiropas Komisiju un reģionālajām un vietējām varas iestādēm, veidojot jaunu ES politiku.
  • Šis dialogs atspoguļo reģionālo un vietējo varas iestāžu nozīmi un statusu ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo paziņojumu:

Turpmākie pasākumi

  • 2012. gadā RK un Eiropas Komisija parakstīja atjaunotu sadarbības nolīgumu (protokolu), kas sekmēja teritoriālo dialogu ar reģionālajām un vietējām varas iestādēm ar Reģionu komitejas starpniecību kā veidu ciešākai šo iestāžu iesaistīšanai ES politikas veidošanas procesā.
  • Protokolā ir atzinīgi novērtēts ieguvums, ko sniedz RK platformas un tīkli, nodrošinot piekļuvi reģionālajām un vietējām varas iestādēm. Tie ļauj Komisijai ietekmes novērtējumos pēc vajadzības plašāk analizēt vietējos un reģionālos aspektus.
  • 2015. gadā Komisija publicēja tās programmu labākam regulējumam*. Tas veido pamatu atvērtai, pārredzamai un uzlabotai jaunu un esošo tiesību aktu apspriešanai, izmantojot ekspertu grupas, REFIT platformu* un regulējuma kontroles padomi, kas uzrauga ietekmes novērtēšanu. RK tagad ir pārstāvēta REFIT platformā.

KONTEKSTS

* GALVENIE TERMINI

Sistemātisks dialogs: process, lai nodrošinātu vietējo un reģionālo varas iestāžu ieguldījumu visā politikas veidošanas procesā.

Labāks regulējums: tas nodrošina, ka pasākumi ir balstīti uz pierādījumiem, labi izstrādāti un sniedz taustāmus un ilgtspējīgus ieguvumus iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sabiedrībai.

REFIT platforma: Komisijas iniciatīva, lai vienkāršotu ES tiesību aktus un samazinātu regulatīvās izmaksas, kas nodrošina skaidrus, stabilus un paredzamus noteikumus, kas atbalsta izaugsmi un darbvietu izveidi.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums par dialogu ar reģionālo un vietējo varas iestāžu asociācijām par Eiropas Savienības politikas veidošanu (COM(2003) 811 galīgā redakcija, 19.12.2003.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 240/2014 (2014. gada 7. janvāris) par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (OV L 74, 14.3.2014., 1.–7. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Labāks regulējums labāku rezultātu sasniegšanai — ES programma (COM(2015) 215 final, 19.5.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.10.2016

Top