Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Investīciju bankas darbības prioritātes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Investīciju bankas darbības prioritātes

 

KOPSAVILKUMS

Eiropas Investīciju banka (EIB) kā ES banka nodrošina finansējumu un zināšanas pamatotiem un ilgtspējīgiem investīciju projektiem Eiropā un ārpus tās. EIB pieder visām 28 ES dalībvalstīm, un tās atbalstītie projekti veicina ES politikas mērķu sasniegšanu. Bankas turpmākās darbības prioritātes ir atspoguļotas korporatīvajā darbības plānā 2015.–2017. gadam.

KĀDS IR ŠĪ DARBĪBAS PLĀNA 2015.–2017. GADAM MĒRĶIS?

Šajā 2015. gada aprīlī apstiprinātajā plānā ir izklāstīts, kā EIB plāno maksimāli lietderīgi izmantot savus resursus projektu finansēšanai, tai skaitā atbalstam, kas tiek sniegts saskaņā ar Investīciju plānu Eiropai, ko paredzēts nodrošināt ar papildu garantiju no ES budžeta.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ieguldījumi ES konkurētspējas atjaunošanai

EIB ir labi sagatavota, lai atbalstītu investīciju palielināšanu, stiprinātu ekonomiku un sociālo kohēziju, uzturētu nodarbinātību un veiktu svarīgus uzdevumus, atjaunojot ES konkurētspēju.

Tā turpina veiksmīgi reaģēt uz ekonomikas vidi un pierādīt savu nozīmi kā “ES bankai”. Tas tika uzsvērts 2012. gadā, palielinot tās kapitālu par EUR 10 miljardiem. Tas laikposmā no 2013. līdz 2015. gadam ļāva piešķirt papildu finansējumu dzīvotspējīgiem investīciju projektiem kopumā par EUR 180 miljardiem, galveno uzmanību pievēršot projektiem, kuru mērķis ir ilgtspējīga ilgtermiņa izaugsme un nodarbinātība. EIB ir ceļā uz šo mērķu sasniegšanu un pat pārsniegšanu un plāno turpināt īstenot savu svarīgo veicinošo uzdevumu, lai risinātu ES pašreizējās investīciju un konkurētspējas problēmas.

EIB plāno saglabāt ievērojamus izsniegto aizdevumu apjomus laikposmā no 2015. līdz 2017. gadam, tai skaitā sniedzot nozīmīgu pretciklisku ieguldījumu investīciju atbalstam ES.

Ārpus ES banka cieši līdzdarbojas, lai atbalstītu ES politiku, un turpina veicināt privātā sektora rosinātu izaugsmi, gan atbalstot finansējuma pieejamību MVU un tik ļoti vajadzīgajai ekonomikas un sociālajai infrastruktūrai, gan sniedzot konsultatīvo un tehnisko palīdzību.

Stratēģiska partnerība starp EIB un Eiropas Komisiju

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir stratēģiska partnerība starp Eiropas Komisiju un EIB, ko īsteno EIB grupa (EIB un Eiropas Investīciju fonds — EIF), lai risinātu tirgus problēmas, palīdzot samazināt projektu risku, lai veicinātu papildu ieguldījumus.

Papildus EUR 16 miljardus lielajai garantijai no ES budžeta EIB šajā jaunajā iniciatīvā ieguldīs EUR 5 miljardus. Tas ESIF ļaus laikposmā no 2015. līdz 2017. gadam piesaistīt papildu ieguldījumus vismaz EUR 315 miljardu apmērā.

Aizdevumi ar augstu pievienoto vērtību

EIB izsniedz aizdevumus valsts sektora struktūrām un privātiem uzņēmumiem. Lai saņemtu bankas atbalstu, projektam jāsekmē ES mērķu sasniegšana un jābūt ekonomiski, tehniski, finansiāli un vides ziņā pārdomātam.

KONTEKSTS

1958. gadā izveidotā EIB ir ES banka, kas izsniedz ilgtermiņa aizdevumus. 1994. gadā tika izveidots EIF, lai palīdzētu attīstīties mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ar lielām izaugsmes iespējām un/vai tiem uzņēmumiem, kas aktīvi darbojas jauno tehnoloģiju jomā. EIB ir galvenais EIF akcionārs un izmantotājs. 2000. gadā tika izveidota EIB grupa, kuras sastāvā ir EIB un EIF. Šajā grupā EIB piešķir vidēja termiņa un ilgtermiņa bankas aizdevumus, savukārt EIF ir specializējies ar riska kapitālu saistītās operācijās un garantiju sniegšanā MVU.

AKTS

Eiropas Investīciju bankas grupa. Darbības plāns 2015.–2017. gadam, 2015. gada 8. maijs

SAISTĪTIE AKTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 309. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1.–38. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.10.2015

Top