Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
par prasību piedziņu saistībā ar nodokļiem, maksājumiem un citiem pasākumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

par prasību piedziņu saistībā ar nodokļiem, maksājumiem un citiem pasākumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2010/24/ES par ES dalībvalstu savstarpēju palīdzību, piedzenot prasības saistībā ar nodokļiem, maksājumiem un citiem pasākumiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodrošinot, ka ES dalībvalstis ciešāk sadarbojas (sniedz cita citai palīdzību) prasību piedzīšanas procesā saistībā ar nodokļiem, maksājumiem un citiem saistītajiem pasākumiem citā ES dalībvalstī.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šo direktīvu piemēro prasībām, kas saistītas ar:
  • visiem nodokļiem un maksājumiem, ko iekasē jebkura ES dalībvalsts vai Eiropas Savienības vārdā;
  • nodokļu atmaksām, intervences un citiem pasākumiem, kas ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pilnīgā vai daļējā finansējuma sistēmas, tostarp summām, kas iekasējamas saistībā ar šīm darbībām;
  • maksājumiem un citiem nodokļiem cukura nozares tirgū.
 • Katra ES dalībvalsts līdz 2010. gada 20. maijam informē Komisiju par savu kompetento iestādi vai iestādēm. Komisija ES dalībvalstu norādīto kompetento iestāžu sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Kompetentā iestāde ieceļ centrālo koordinācijas biroju, kas ir atbildīgs par sakariem ar pārējām ES dalībvalstīm šajā jomā.

Informācijas pieprasīšana

Kompetentajai iestādei ir pienākums sniegt citai kompetentajai iestādei jebkādu informāciju, kas ir attiecināma uz konkrētās pieprasījuma iesniedzējas iestādes prasību piedziņu, izņemot informāciju:

 • ko pieprasījuma saņēmēja iestāde nevarētu iegūt tādu līdzīgu prasību piedziņai, kas radās pieprasījuma saņēmējas ES dalībvalstī;
 • kas atklātu kādu komercnoslēpumu, rūpniecisku vai profesionālu noslēpumu;
 • kuras izpaušana varētu kaitēt pieprasījuma saņēmējas ES dalībvalsts drošībai vai būt pretrunā ar attiecīgās valsts politiku.

Pieprasījumi saistībā ar dokumentu paziņošanu

 • Pieprasot paziņot par konkrētiem dokumentiem saistībā ar prasībām, pieprasījuma saņēmējai iestādei jāpaziņo adresātam par visiem dokumentiem, ko sagatavojusi pieprasījuma iesniedzējas ES dalībvalsts un kas attiecas uz prasību vai tās piedziņu.
 • Pieprasījumā par paziņošanu jāiekļauj atbilstoša informācija, piemēram, adresāta vārds un adrese, paziņojuma mērķis, attiecīgās prasības būtība un summa, kā arī cita kontaktinformācija par biroju, kas atbildīgs par dokumentiem un biroju, kur var iegūt papildu informāciju.

Piedziņas procedūras

 • Pirms pieprasījuma iesniedzējas iestāde iesniedz piedziņas pieprasījumu, piemēro atbilstīgās piedziņas procedūras, izņemot šādās situācijās:
  • ja ir skaidrs, ka pieprasījuma iesniedzējā ES dalībvalstī nav pietiekamu līdzekļu piedziņas veikšanai, tomēr attiecīgajai personai ir līdzekļi pieprasījuma saņēmējā ES dalībvalstī;
  • ja šādu procedūru izmantošana izraisītu nesamērīgas grūtības.
 • Visiem piedziņas pieprasījumiem pievieno vienotu instrumentu, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā ES dalībvalstī.
 • Pieprasījuma saņēmējas kompetentā iestāde izmanto pilnvaras un procedūras, kas paredzētas pieprasījuma saņēmējas ES dalībvalsts normatīvajos un administratīvajos aktos saistībā ar prasībām par tādiem pašiem vai līdzīgiem noteiktajiem maksājumiem vai nodokļiem. Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde uzskata, ka tās ES dalībvalstī nav noteikti tādi paši vai līdzīgi noteiktie maksājumi vai nodokļi, tā piemēro noteikumus attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Domstarpības

 • Domstarpības par prasību, sākotnējo vai vienoto instrumentu, kas atļauj izpildi, un par pieprasījuma iesniedzējas ES dalībvalsts kompetentās iestādes veiktās paziņošanas likumību risina pieprasījuma iesniedzējas ES dalībvalsts kompetentās iestādes. Domstarpību gadījumā par pieprasījuma saņēmējas ES dalībvalsts kompetentās iestādes veiktās paziņošanas likumību tiek celta prasība tiesā.
 • Pieprasījuma iesniedzējas iestāde var pieprasīt prasības apstrīdētās daļas piedziņu. Ja prasība tiek apmierināta, pieprasījuma iesniedzējas iestādei ir pienākums atlīdzināt piedzīto summu, ietverot visas izmaksājamās kompensācijas.

Piedziņas palīdzības pieprasījuma grozījumi vai tā atsaukšana

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde nekavējoties informē pieprasījuma saņēmēju iestādi par visiem grozījumiem tās piedziņas pieprasījumā vai par tā atsaukšanu, norādot grozījumu vai atsaukšanas iemeslus.

Pieprasījums veikt piesardzības pasākumus

Pieprasījuma saņēmēja iestāde veic piesardzības pasākumus atbilstoši savas valsts tiesību aktu prasībām, lai nodrošinātu piedziņu gadījumā, ja prasība vai instruments, kas ļauj izpildi pieprasījuma iesniedzējas ES dalībvalstī, pieprasījuma iesniegšanas laikā tiek apstrīdēts.

Pieprasījuma saņēmējas iestādes pienākumu ierobežojumi

Pieprasījuma saņēmējai iestādei nav pienākuma sniegt palīdzību, ja:

 • prasības piedziņa izraisītu nopietnas ekonomiskās vai sociālās grūtības pieprasījuma saņēmējā ES dalībvalstī;
 • sākotnējais palīdzības pieprasījums veikts attiecībā uz prasībām, kas ir vecākas par pieciem gadiem;
 • prasību kopsumma ir mazāka par EUR 1500.

Vispārīgi noteikumi

 • Uz jebkādu informāciju un dokumentiem, kas tiek paziņoti saskaņā ar šo direktīvu, attiecas dienesta noslēpuma pienākums, un tiem tiek noteikta tāda pati aizsardzība kā līdzīgai informācijai tās ES dalībvalsts tiesību aktos, kura to saņēmusi.
 • Ar šo direktīvu atceļ 2012. gada 1. janvāra Direktīvu 2008/55/EK. Atsauces uz atcelto direktīvu uzskatāmas par atsaucēm uz šo direktīvu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 20. aprīļa. ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2011. gada 31. decembrim.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2010/24/ES (2010. gada 16. marts) par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un citiem pasākumiem (OV L 84, 31.3.2010., 1.–12. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.11.2017

Top