Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liellopu somatotropīns — ES noteikumi par laišanu tirgū un lietošanu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liellopu somatotropīns — ES noteikumi par laišanu tirgū un lietošanu

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 1999/879/EK par liellopu somatotropīna (LST) laišanu tirgū un lietošanu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

  • Ar to mēģina regulēt Eiropas Savienībā (ES) piena ražošanas palielināšanai izmantotā liellopu augšanas hormona — liellopu somatotropīna — laišanu tirgū un lietošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Ar šo lēmumu aizliedz liellopu somatotropīna jebkāda veida laišanu ES tirgū tā pārdošanai un lietošanai piena govīm.
  • Liellopu somatotropīna ražošana vai importēšanaeksportēt uz ES valstīm ar nolūkueksportēt uz trešajām valstīm paliek atļauta.
  • Turklāt uzņēmumiem, kas ražo liellopu somatotropīnu vai kam atļauta somototropīna realizācija, ir jāveic uzskaite, hronoloģiskā secībā norādot saražoto vai iegādāto daudzumu un pārdoto vai izmantoto daudzumu attiecībā uz vajadzībām, kas nav saistītas ar laišanu tirgū, kā arī jānorāda to personu vārdi vai uzņēmumu nosaukumi, kuriem šī viela pārdota vai no kuriem šī viela nopirkta.

KONTEKSTS

  • Saskaņā ar Direktīvu 2001/82/EK dzīvniekiem nedrīkst dot nekādas citas vielas, izņemot tās, ko dod terapeitiskā vai profilaktiskā nolūkā, ja vien zinātniskos dzīvnieku labturības pētījumos nav pierādīts vai praksē pārbaudīts, ka šīs vielas nav kaitīgas dzīvnieku veselībai vai labturībai.
  • Somatotropīna ražošana notiek tikai piena ražošanas uzlabošanai, un ES Dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības zinātniskā komiteja (ko aizstāja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, kura izveidota ar Regulu (EK) Nr. 178/2002), 1999. gada martā norādīja, ka šis hormons palielina infekciju risku un var nelabvēlīgi ietekmēt vairošanos un izraisīt smagas reakcijas liellopiem.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 1999/879/EK (1999. gada 17. decembris) par liellopu somatotropīna (LST) laišanu tirgū un lietošanu, ar ko atceļ Lēmumu 90/218/EEK (OV L 331, 23.12.1999., 71.–72. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.08.2016

Top