Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cīņa pret Āfrikas cūku mēri un tā novēršana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cīņa pret Āfrikas cūku mēri un tā novēršana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2002/60/EK — īpaši noteikumi cīņai pret Āfrikas cūku mēri

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Āfrikas cūku mēris ir kopumā nāvējoša infekcijas slimība cūkām, kas rada nopietnas sociālekonomiskas sekas un ietekmē sabiedrības veselību. Ar šo direktīvu nosaka pasākumus šīs slimības novēršanai, kontrolei un apkarošanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Eiropas Savienības (ES) valstīm jānodrošina, ka par Āfrikas cūku mēra iespējamu klātbūtni nekavējoties tiek ziņots attiecīgajām valsts iestādēm. Ja slimība ir apstiprināta, par izmeklēšanas rezultātiem jāziņo Eiropas Komisijai un citām ES valstīm. Diagnoze jānosaka apstiprinātās laboratorijās, izmantojot oficiālo diagnostikas rokasgrāmatu.
  • Ja nevar izslēgt Āfrikas cūku mēra klātbūtnes iespējamību, tad attiecīgo saimniecību ņem uzraudzībā un ierobežo cūku, cūku izcelsmes produktu, materiālu vai atkritumu, ar ko var pārnest slimību, jebkāda veida pārvietošanu. Ir aizliegta nepilnvarotu personu un transportlīdzekļu kustība uz saimniecību un no tās.
  • Ja slimība ir oficiāli apstiprināta, visas cūkas saimniecībā ir jānonāvē un to liemeņi jāapstrādā. Potenciāli inficēta gaļa, materiāli vai atkritumi ir jāiznīcina un jāapstrādā, lai nodrošinātu, ka vīruss tiek iznīcināts. Izņēmumus var noteikt pilnīgi atsevišķām veselīgām cūku ražošanas vienībām inficētajā saimniecībā. Ap inficēto saimniecību jāizveido aizsardzības zona vismaz 3 km rādiusā, kas savukārt pati ir iekļauta uzraudzības zonā ar vismaz 10 km rādiusu.
  • Ja slimība konstatēta kautuvē vai tranzīta laikā, visas pret slimību uzņēmīgās cūkas ir jānonāvē un visi materiāli jāapstrādā. Ir jāiztīra un jādezinficē potenciāli inficētās telpas, transportlīdzekļi un aprīkojums.
  • Ja pastāv aizdomas par savvaļas cūku inficēšanos, ES valstīm jāinformē cūku īpašnieki un mednieki un jāpārbauda visas savvaļas cūkas, kas nošautas vai atrastas beigtas. Jānosaka inficētā zona, piemērojot uzraudzības pasākumus šajā zonā esošajām saimniecībām, un, iespējams, piemērojot medību aizliegumu.
  • Dokumentā SANCO/7138/2013 ir sniegti norādījumi par Āfrikas cūku mēra uzraudzību un apkarošanu savvaļas cūku populācijās.
  • ES valstīm Komisijai jāiesniedz slimības apkarošanas plāns un reizi 6 mēnešos jāziņo par panākto progresu.
  • Pašlaik Āfrikas cūku mēra vakcīnu izmantošana ir aizliegta. Tomēr, ņemot vērā zinātnisko un tehnisko pētījumu attīstību, nākotnē šī situācija varētu mainīties.
  • ES valstis izstrādā ārkārtas rīcības plānus, ņemot vērā vietējos faktorus, piemēram, cūku koncentrāciju, kas varētu ietekmēt vīrusa izplatību.
  • Komisijas eksperti var veikt pārbaudes uz vietas, lai nodrošinātu vienādu šīs direktīvas piemērošanu.

Atcelšana

Šo direktīvu atcels ar Regulu (ES) Nr. 2016/429 no 2021. gada 21. aprīļa.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2002. gada 9. augusta. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2003. gada 1. jūlijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2002/60/EK (2002. gada 27. jūnijs) ar ko paredz īpašus noteikumus cīņai pret Āfrikas cūku mēri un groza Direktīvu 92/119/EEK attiecībā uz Tešenas slimību un Āfrikas cūku mēri (OV L 192, 20.7.2002., 27.–46. lpp.)

Direktīvas 2002/60/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2003/422/EK (2003. gada 26. maijs), ar ko apstiprina Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatu (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1696) (OV L 143, 11.6.2003., 35.–49. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.10.2016

Top