Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dzīvnieku labturība pārvadāšanas laikā — noteikumi attiecībā uz pieturvietām

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dzīvnieku labturība pārvadāšanas laikā — noteikumi attiecībā uz pieturvietām

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 1255/97, ar ko nosaka ES kritērijus pārbaudes punktiem un groza dzīvnieku pārvadājumu maršruta plānu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir paredzēti noteikumi attiecībā uz pārbaudes punktiem, kur ilgstošos dzīvnieku pārvadājumos ES teritorijā ievērojamo obligāto pārtraukumu laikā dzīvniekus atpūtina vismaz 12 stundu. Tie ir izstrādāti, lai dzīvniekiem nodrošinātu optimālus labturības apstākļus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Pārbaudes punkti:
  • atrodas tādā rajonā, uz kuru neattiecas ierobežojumi saistībā ar dzīvnieku veselību;
  • atrodas valsts pilnvarota veterinārārsta kontrolē;
  • pakļaujas regulārām pārbaudēm vismaz divas reizes gadā;
  • atbilst visiem būtiskajiem ES tiesību aktiem dzīvnieku veselības jomā;
  • īsteno sīki izstrādātus veselības un higiēnas pasākumus, ievēro būvniecības standartus un darbības noteikumus. Tie attiecas uz tīrajiem un netīrajiem pakaišiem, dzīvnieku iekraušanas un izkraušanas aprīkojumu un dzīvnieku ārstēšanu uzturēšanās laikā.
 • Pārbaudes punktus izmanto tikai, lai uzņemtu, pabarotu, padzirdītu, atpūtinātu, izmitinātu, aprūpētu un nosūtītu tālāk dzīvniekus, kas dodas cauri šiem punktiem.
 • Dažādu sūtījumu dzīvnieki pārbaudes punktā vienlaikus var uzturēties tikai tad, ja tiem ir vienāds sertificēts veterinārais statuss.
 • Attiecīgā valsts iestāde katram pārbaudes punktam piešķir apstiprinājumu un numuru. Šādu apstiprinājumu var attiecināt arī tikai uz atsevišķu sugu vai kategoriju dzīvniekiem un to veselības statusu.
 • Pārbaudes punktu īpašnieku pienākums ir:
  • uzņemt tikai tos dzīvniekus, kas ir sertificēti vai identificēti saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem;
  • nodrošināt, ka dzīvniekus aprūpē, baro un dzirdina atbilstoši prasībām;
  • izsaukt veterinārārstu, ja rodas vajadzība dzīvnieku ārstēt vai iemidzināt;
  • izmantot darbiniekus, kas ir ieguvuši atbilstošu apmācību un profesionālo kompetenci;
  • informēt attiecīgās iestādes vienas darba dienas laikā pēc dzīvnieku sūtījuma izbraukšanas;
  • pēc iespējas ātrāk informēt atbildīgo iestādi par jebkuriem pārkāpumiem.
 • ES valstij ir pienākums apturēt pārbaudes punkta izmantošanu, ja tiek konstatēti smagi dzīvnieku veselības vai labturības noteikumu pārkāpumi. Tai ir jāinformē Eiropas Komisija un citas ES valstis.
 • Pirms dzīvnieki atstāj pārbaudes punktu, valsts pilnvarotam veterinārārstam ir jāapstiprina, ka dzīvnieki spēj turpināt ceļu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1999. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Lisabonas līgumā, kurš stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, ir atzīts, ka dzīvnieki ir jutīgas būtnes. Tādēļ visās ES politikas jomās ir pilnībā jāņem vērā dzīvnieku labturības prasības.

ES ir pieņēmusi atsevišķus tiesību aktus par:

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Dzīvnieku labturība — galvenie sasniegumi”.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1255/97 (1997. gada 25. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas kritērijus pieturvietai, kā arī groza pārvadājuma plānu, kas minēts Direktīvas 91/628/EEK pielikumā (OV L 174, 2.7.1997., 1.–6. lpp.)

Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/97 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (EK) Nr. 1/2005 (2004. gada 22. decembris) par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (OV L 3, 5.1.2005., 1.–44. lpp.)

Padomes Lēmums 2004/544/EK (2004. gada 21. jūnijs) attiecībā uz Eiropas Konvencijas par dzīvnieku aizsardzību starptautiskajā transportā parakstīšanu (OV L 241, 13.7.2004., 21. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.04.2016

Top