Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Salmonellas un citu zoonozes izraisītāju kontrole

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Salmonellas un citu zoonozes izraisītāju kontrole

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2160/2003 par cilvēku veselības aizsardzību pret salmonellu un citiem pārtikā sastopamiem zoonozes īpašiem izraisītājiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt salmonellas noteikšanu un kontroli visos posmos, jo īpaši primārās ražošanas līmenī (šajā kontekstā ir jāmin vaislas mājputnu un citu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana), kā arī dzīvnieku barībā, lai ierobežotu to izplatību un sabiedrības veselības riska faktorus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Salmonella ir baktērija, kas ir bieži sastopama veselu putnu un zīdītāju zarnās un ar inficētas pārtikas, galvenokārt olu un cūkgaļas un mazākā mērā arī ar putnu gaļas starpniecību cilvēku vidū var izraisīt slimību — salmonelozi. Slimības simptomi ir drudzis, caureja un vēdergraizes.

Darbības joma

Šī regula attiecas uz:

 • salmonellas (un citu zoonozes izraisītāju*) samazināšanas uzdevumiem;
 • kontroles programmu apstiprināšanu, ko izstrādājušas ES valstis un pārtikas un barības nozares uzņēmēji;
 • noteikumiem attiecībā uz dažiem paņēmieniem, ko izmanto izplatības samazināšanai;
 • noteikumiem attiecībā uz tirdzniecību ES teritorijā ar dažiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kā arī to importu no ārpussavienības valstīm.

Tā neattiecas uz primāro ražošanu, kas paredzēta pašu vajadzību nodrošināšanai vai tiešai nelielu apjomu piegādei vietējā mērogā.

ES uzdevumi

Pēc konsultēšanās ar ES valstīm Eiropas Komisija ir ierosinājusi kontroles uzdevumus, kas jāīsteno primārās ražošanas jomā. Šie uzdevumi ir izteikti kā pieļaujamais inficēto saimju vai ganāmpulku maksimālais īpatsvars procentos, nepieciešamais minimālais šādu saimju vai ganāmpulku skaita samazinājums un termiņš, līdz kuram ir jāizpilda noteiktie uzdevumi.

ES uzdevumi, kas jāsasniedz trīs gadu laikā pēc regulas darbības sākuma un kas attiecīgajam gadam noteikti attiecībā uz katru dzīvnieku grupu, bija šādi:

 • 2007. gads: vaislas vistu (Gallus gallus) saimes;
 • 2008. gads: dējējvistas;
 • 2009. gads: broileri;
 • 2010. gads: tītari.

Valsts kontroles programmas

Lai izpildītu paredzētos uzdevumus, ES valstīm bija jāizstrādā valsts kontroles programmas, kuras aptver vismaz barības ražošanu, dzīvnieku primāro ražošanu un pārtikas produktu pārstrādi un izgatavošanu un kuru mērķis ir:

 • konstatēt infekciju;
 • noteikt valsts iestāžu un pārtikas un barības nozares uzņēmēju pienākumus;
 • noteikt konkrētus kontroles pasākumus, jo īpaši lai aizsargātu sabiedrības veselību, tostarp antibakteriālu līdzekļu un vakcīnu izmantošanas kārtību (sk. Komisijas Regulu (EK) Nr. 1177/2006);
 • izvērtēt sasniegto progresu un vajadzības gadījumā pārskatīt programmas.

Šīm valstu programmām bija jāsaņem Eiropas Komisijas apstiprinājums, un tā tās arī līdzfinansēja.

Olas

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1237/2007 grozīja Regula (EK) Nr. 2160/2003 un aizliedza laist tirgū tādas olas, kas iegūtas no dējējvistu saimēm, kas inficētas ar salmonellu.

Citi pārtikas produkti

Pasākumus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 2160/2003, visā pārtikas apgādes ķēdē papildina arī mikrobioloģiskie kritēriji, kas attiecas uz Salmonella, L. monocytogenes un citiem zoonozes izraisītājiem vai to indikatoriem, kas minēti Regulā (EK) Nr. 2073/2005. Tajā ir izklāstīti mikrobioloģiskie kritēriji, kas attiecas uz dažiem mikroorganismiem, un noteikumi, kas pārtikas nozares uzņēmējiem jāievēro saistībā ar Regulas (EK) Nr. 852/2004 prasībām par pārtikas produktu higiēnu.

Mikrobioloģiskā testēšana vien nekādi nevar garantēt pārbaudīto pārtikas produktu nekaitīgumu, taču šo kritēriju izmantošana nodrošina mērķu un atsauces punktu noteikšanu, lai pārtikas nozares uzņēmējiem un valstu iestādēm palīdzētu pārvaldīt un uzraudzīt pārtikas produktu nekaitīgumu.

Īpašas garantijas attiecībā uzsalmonellāmtirdzniecības sūtījumiem uz dažām ES valstīm

Pirms nosūtīšanas tirdzniecībai uz Somiju, Zviedriju un Norvēģiju (dzīvi dzīvnieki, olas un gaļa), kā arī Dāniju (olas), saimes un ganāmpulki vai pārtikas produkti ir jātestē attiecībā uz salmonellu un testa rezultāti ir jāieraksta attiecīgajos ES veterinārajos sertifikātos.

 • Padomes Lēmums 95/410/EK attiecībā uz kaušanai domātiem mājputniem.
 • Komisijas Lēmums 2004/235/EK attiecībā uz dējējvistām.
 • Komisijas Lēmums 2003/644/EK attiecībā uz vaislas vistām.
 • Regula (EK) Nr. 1688/2005 attiecībā uz konkrētas gaļas un olu sūtījumiem.

Imports

Lai saņemtu oficiālu atļauju eksportēt uz ES dzīvus mājputnus un inkubējamas vai pārtikas olas, ārpussavienības valstīm ir jāievieš līdzvērtīgas kontroles programmas. Šādas atļaujas tiek piešķirtas saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2007/843/EK. Uz ES eksportētajiem pārtikas produktiem ir jāatbilst pārtikas nekaitīguma kritērijiem, un atbilstīgas garantijas ir jāsniedz arī attiecībā uz procesa higiēnas kritēriju ievērošanu.

Eiropas un valstu references laboratorijas

Katram no visbiežāk sastopamajiem zoonozes izraisītājiem Komisija ir izraudzījusies Eiropas references laboratoriju un finansē tās darbības programmas īstenošanu. ES valstis ir izraudzījušās valsts references laboratorijas zoonozes izraisītāju analīzei un testēšanai.

Ziņojumi

Saistībā ar pārtikā esošo zoonozes izraisītāju sastopamību cilvēku un dzīvnieku vidū, kā arī pārtikas produktos un dzīvnieku barībā vērojamās tendences ir aprakstītas Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes tīmekļa vietnē. Īpašas pieminēšanas vērts ir fakts, ka salmonelozes gadījumu skaits cilvēku vidū ir samazinājies no gandrīz 200 000 gadījumiem 2004. gadā līdz aptuveni 90 000 gadījumu 2014. gadā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 12. jūnija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENAIS TERMINS

Zoonozes izraisītājs: Baktērija, piemēram, salmonella, kas izraisa infekcijas vai slimības, kas tiešā vai netiešā veidā tiek pārnestas dzīvnieku un cilvēku starpā, piemēram, ar inficētas pārtikas starpniecību vai tiešas saskares ceļā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2160/2003 (2003. gada 17. novembris) par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli (OV L 325, 12.12.2003., 1.–15. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Lēmums95/410/EK (1995. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka Somijai un Zviedrijai paredzēto kaušanai domāto mājputnu paraugu ņemšanas noteikumus mikrobioloģiskajai testēšanai, ko veic izcelsmes uzņēmumā (OV L 243, 11.10.1995., 25.–28. lpp.)

Konsolidētā versija

Komisijas Lēmums 2003/644/EK (2003. gada 8. septembris), ar kuru nosaka papildu garantijas saistībā ar salmonellu tādu vaislas mājputnu un diennakti vecu cāļu sūtījumos uz Somiju un Zviedriju, kas paredzēti pievienošanai vaislas mājputnu vai gaļas mājputnu saimēm (OV L 228, 12.9.2003., 29.–34. lpp.)

Komisijas Lēmums 2004/235/EK (2004. gada 1. marts), ar ko nosaka papildu garantijas attiecībā uz salmonellām dējējvistu sūtījumiem uz Somiju un Zviedriju (OV L 72, 11.3.2004., 86.–90. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 30.4.2004., 1.–54. lpp.)

Konsolidētā versija

Komisijas Regula (EK) Nr. 1688/2005 (2005. gada 14. oktobris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz īpašām garantijām saistībā ar salmonellu konkrētas gaļas un olu sūtījumiem uz Somiju un Zviedriju (OV L 271, 15.10.2005., 17.–28. lpp.)

Konsolidētā versija

Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 (2005. gada 15. novembris) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (OV L 338, 22.12.2005., 1.–26. lpp.)

Konsolidētā versija

Komisijas Regula (EK) Nr. 1177/2006 (2006. gada 1. augusts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par īpašu kontroles metožu izmantošanu dalībvalstu programmās par salmonellas apkarošanu mājputnos (OV L 212, 2.8.2006., 3.–5. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1237/2007 (2007. gada 23. oktobris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Lēmumu 2006/696/EK attiecībā uz tādu olu laišanu tirgū, kas iegūtas no ar Salmonella inficētām dējējvistu saimēm (OV L 280, 24.10.2007., 5.–9. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 213/2009 (2009. gada 18. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Regulu (EK) Nr. 1003/2005 attiecībā uz salmonellu izplatības kontroli un pārbaudēm Gallus gallus un tītaru vaislas saimēs (OV L 73, 19.3.2009., 5.–11. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 200/2010 (2010. gada 10. marts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt salmonellas serotipu izplatību pieaugušo Gallus gallus vaislas saimēs (OV L 61, 11.3.2010., 1.–9. lpp.)

Konsolidētā versija

Komisijas Regula (ES) Nr. 517/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt konkrētu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus sugas dējējvistu vidū un groza Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 200/2010 (OV L 138, 26.5.2011., 45.–51. lpp.)

Konsolidētā versija

Komisijas Regula (ES) Nr. 200/2012 (2012. gada 8. marts) par Savienības mērķi samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium broileru saimēs, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2160/2003 (OV L 71, 9.3.2012., 31.–36. lpp.)

Konsolidētā versija

Pēdējo reizi atjaunots: 28.07.2016

Top