Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mutes un nagu sērgas apkarošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mutes un nagu sērgas apkarošana

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 2003/85/EK par ES pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīti minimālie kontroles pasākumi, kas jāpiemēro mutes un nagu sērgas uzliesmojuma gadījumā.
 • Tajā ir iekļauti preventīvi pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot attiecīgo iestāžu un lauksaimnieku izpratni par mutes un nagu sērgu un sagatavotību šai slimībai. ES valstis brīvi var veikt arī stingrākus pasākumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Mutes un nagu sērga ir slimība, par kuru obligāti jāziņo. Īpašniekiem, dzīvnieku aprūpētājiem un veterinārārstiem ir jāziņo par slimības uzliesmojumu.
 • Ja tiek ziņots par aizdomām par mutes un nagu sērgas uzliesmojumu, kompetentajām iestādēm ir jānodrošina:
  • saimniecības uzraudzība;
  • visu saimniecībā esošo dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu saskaitīšana;
  • ka neviens dzīvnieks vai cilvēks neienāk saimniecībā vai neatstāj to;
  • ēku ieeju un izeju dezinficēšana;
  • pagaidu kontroles zonas noteikšana, aizliedzot dzīvnieku pārvadāšanu plašākā teritorijā;
  • profilaktiskās slimības apkarošanas programmas īstenošana, kas ietver dzīvnieku nokaušanu, ja tas ir nepieciešams.
 • Ja slimības uzliesmojums ir apstiprināts, kompetentajām iestādēm ir jānodrošina, lai:
  • uz vietas tiktu nogalināti visi inficētie dzīvnieki;
  • liemeņi tiktu apglabāti vai sadedzināti;
  • visas ēkas un dzīvnieku pārvadāšanai izmantotie transportlīdzekļi un vajadzības gadījumā arī cilvēkiem paredzētās telpas un biroji tiktu dezinficēti;
  • visi produkti, kas varētu būt izvesti no saimniecības pirms kontroles pasākumu ieviešanas, tiktu izsekoti un pārstrādāti;
  • tiktu veikti pasākumi to dzīvnieku aizsardzībai pret šo slimību, kas atrodas netālu esošās laboratorijās, zooloģiskajos dārzos un dabas rezervātos;
  • slimības uzliesmojuma apstiprināšanas gadījumā visi dzīvnieki kautuvēs, robežkontroles punktos un jebkāda veida transportlīdzekļos tiktu nekavējoties nokauti;
  • tiktu izveidotas aizsardzības un uzraudzības zonas: aizsardzības zonu minimālais rādiuss ir trīs km un uzraudzības zonu minimālais rādiuss ir 10 km;
  • šajās zonās ir piemērojami īpaši pasākumi, piemēram, no šajās zonās esošajiem dzīvniekiem iegūtu produktu tirdzniecība ir aizliegta.
 • Aizsardzības zonās piemērojamos ierobežojumus var atcelt 15 dienas pēc tam, kad pēdējais inficētais dzīvnieks ir nokauts un iznīcināts. Uzraudzības zonām noteiktais ierobežojumu termiņš ir 30 dienas.
 • Īpaši noteikumi attiecas uz mutes un nagu sērgas vakcīnu lietošanu, ražošanu un pārdošanu.
 • Valstu iestādes stingri kontrolē laboratorijas, kas strādā ar dzīvu mutes un nagu sērgas vīrusu. Tās norīko vienu valsts/centrālo kontroles centru.
 • Valstu iestādes izstrādā ārkārtas rīcības plānus, kas īstenojami slimības uzliesmojuma gadījumā. Tās var veikt arī reālā laika trauksmes mācības.

Atcelšana

Padomes Direktīva 2003/85/EK no 2021. gada 21. aprīļa tiks atcelta ar Regulu (ES) 2016/429.

KONTEKSTS

Mutes un nagu sērga ir ļoti lipīga slimība. Ar to inficējas pārnadžu kārtas mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki, piemēram, govis, taču tā var skart arī citu sugu dzīvniekus (piemēram, bifeļus un bizonus).

Pēdējā slimības epidēmija, kas 2001. gadā izcēlās Apvienotajā Karalistē, skāra vairāk nekā 2000 saimniecību. Tās rezultātā lauku kopienas nonāca ļoti sarežģītā situācijā, un sabiedrībā plaši tika apšaubīts liellopu gaļas drošums.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2003. gada 22. novembrī. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2004. gada 30. jūnijam.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļa “Mutes un nagu sērga”.

AKTS

Padomes Direktīva 2003/85/EK (2003. gada 29. septembris) par Kopienas pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei, ar kuru atceļ Direktīvu 85/511/EEK un Lēmumus 89/531/EEK un 91/665/EEK un groza Direktīvu 92/46/EEK (OV L 306, 22.11.2003., 1.–87. lpp.)

Direktīvas 2003/85/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2007/18/EK (2006. gada 22. decembris), ar ko apstiprina ārkārtas rīcības plānus mutes un nagu sērgas kontrolei saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/85/EK (OV L 7, 12.1.2007., 36.–37. lpp.)

Padomes Lēmums 91/666/EEK (1991. gada 11. decembris), ar ko nosaka Kopienas mutes un nagu sērgas vakcīnu rezerves izveidošanu (OV L 368, 31.12.1991., 21.–25. lpp.). Sk. konsolidēto versiju.

Komisijas Lēmums 2001/75/EK (2001. gada 18. janvāris) par mutes un nagu sērgas vakcīnu un infekciozā katarālā drudža vakcīnu nekaitīguma un iedarbīguma pārbaudi (OV L 26, 27.1.2001., 38.–39. lpp.)

Komisijas Lēmums 2009/486/EK (2009. gada 22. jūnijs) par mutes un nagu sērgas vīrusa antigēnu iepirkšanu (OV L 160, 23.6.2009., 27.–28. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.05.2016

Top