Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE)

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 999/2001 — noteikumi dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido noteikumus transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE)* profilaksei, kontrolei un apkarošanai.
 • Regula ir piemērojama dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanai un laišanai tirgū un dažos gadījumos arī eksportam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas Komisija klasificē Eiropas Savienības (ES) valstis vai reģionus pēc to govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) riska līmeņa:

 • 1. līmenis: nenozīmīgs risks;
 • 2. līmenis: kontrolēts risks;
 • 3. līmenis: nenoteikts risks.

ES valstīm ir jāīsteno uzraudzības programma, kas ietver tādu dzīvnieku skrīningu, par kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar GSE vai skrepi slimību*. Ir jāveic arī pēckaušanas ātrās noteikšanas testi.

Varbūtēji inficētos dzīvniekus un citus saimniecībā esošos dzīvniekus nedrīkst pārvietot, kamēr nav zināmi testu rezultāti. Ja dzīvnieki ir varbūtēji saskārušies ar infekciju citur, var veikt arī citu saimniecību uzraudzību.

Kad tiek oficiāli apstiprināts saslimšanas gadījums, veic tālāk uzskaitītos pasākumus.

 • Veic izmeklēšanu par slimības izcelsmi un visiem varbūtēji inficētajiem dzīvniekiem vai produktiem.
 • Slimības skartajai saimniecībai veic oficiālu uzraudzību. Varbūtēji inficēto dzīvnieku (vai dzīvnieku izcelsmes produktu) pārvietošanai ir vajadzīga atļauja.
 • Apdraudētos liellopus nokauj un pilnīgi iznīcina. Uz kazām un aitām attiecas atšķirīgi noteikumi.

Īpašniekiem nekavējoties atlīdzina zaudējumus, kas radušies, nokaujot dzīvniekus vai iznīcinot dzīvnieku izcelsmes produktus.

Riska samazināšanas pasākumi.

 • Atgremotājus ir aizliegts barot ar proteīniem, kas iegūti no dzīvniekiem. Tāpat ir aizliegts izmantot no dzīvniekiem iegūtus pārstrādātus proteīnus (piemēram, želatīnu un asins produktus), lai barotu jebkādus mājlopus (izņemot kažokādu ieguvei audzētus gaļēdājus dzīvniekus, piemēram, ūdeles).
 • No liemeņiem ir jāizņem īpašais riska materiāls pat teritorijās, kur ir nenozīmīgs GSE risks. Teritorijās, kur ir kontrolēts vai nenoteikts GSE risks, liellopu, aitu un kazu kaulus nedrīkst izmantot mehāniski atkaulotas gaļas ražošanā. Ir īpašas metodes attiecībā uz tādām ķermeņa daļām kā gaļa no galvas un mēle.
 • Dzīvniekiem, kurus paredzēts eksportēt vai importēt, ir jābūt veselības sertifikātiem. Līdzīgi noteikumi attiecas uz importu no ārpussavienības valstīm, izņemot valstis, kurās ir nenozīmīgs GSE risks.

Ražošanā un pārbaudēs iesaistītajiem darbiniekiem ir jāsaņem pamata apmācība par TSE.

Lai nodrošinātu vienotu zinātnisku analīzi un ticamus rezultātus, ir jānosaka valsts un Eiropas etalonlaboratorijas.

ES valstīm ir jānodrošina, ka par dzīvniekiem, kas varbūtēji inficēti ar TSE, tiek paziņots iestādēm, un ES valstis regulāri informē cita citu un Komisiju par šādiem gadījumiem. ES valstis arī veic biežas oficiālas pārbaudes, lai pārbaudītu noteikumu ievērošanu.

Atbrīvojumus no šiem noteikumiem var piešķirt, ja ir jauna zinātniska informācija.

2010. gadā publicētā Komisijas paziņojumā ir konstatēts, ka ES ir gandrīz izdevies izskaust GSE, bet ir jāturpina uzraudzība gadījumā, ja slimība atkārtoti parādītos.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula stājās spēkā 2001. gada 1. jūnijā un ir piemērojama no 2001. gada 1. jūlija.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

* Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) ir nāvējošas slimības, kas izraisa smadzeņu audu deģenerāciju, kā rezultātā audi vizuāli atgādina sūkli.

TSE ietver:

 • Kreicfelda-Jakoba slimību (KJS), ar ko slimo cilvēki;
 • govju sūkļveida encefalopātiju (GSE), ar ko slimo liellopi;
 • skrepi slimību, ar ko slimo tādi sīki atgremotāji kā aitas un kazas.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 999/2001 (2001. gada 22. maijs), ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (OV L 147, 31.5.2001., 1.–40. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 999/2001 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2002/1003/EK (2002. gada 18. decembris), ar ko nosaka prasību minimumu aitu šķirņu prionu proteīnu genotipu apsekojumam (OV L 349, 24.12.2002., 105.–107. lpp.)

Komisijas paziņojums — TSE ceļa karte (COM(2005) 322 galīgā redakcija, 15.7.2005.)

Komisijas Lēmums 2007/453/EK (2007. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka dalībvalstu vai trešo valstu vai to reģionu GSE statusu pēc to GSE riska (OV L 172, 30.6.2007., 84.–86. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Otrā TSE ceļa karte — Stratēģijas dokuments attiecībā uz transmisīvo sūkļveida encefalopātiju 2010.–2015. gadam (COM(2010) 384 galīgā redakcija, 16.7.2010.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.02.2016

Top