Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dzīvnieku labturība — gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dzīvnieku labturība — gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2007/43/EK — obligātie noteikumi gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido noteikumus dzīvnieku labturības uzlabošanai novietnēs Eiropas Savienībā (ES), kur tiek turēti gaļas ražošanai audzēti cāļi.
 • Ar šiem noteikumiem ir paredzēts izvairīties no konkurences traucējumiem nozarē.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

 • Direktīvu piemēro gaļas ražošanai audzētiem cāļiem (broileriem) un gaļas putnu saimēm novietnēs, kurās ir gan vaislas, gan gaļas putnu saimes.
 • To nepiemēro:
  • novietnēm ar mazāk nekā 500 cāļiem;
  • novietnēm vienīgi ar vaislas cāļiem;
  • inkubatoriem*;
  • cāļiem turēšanai galvenokārt telpās un cāļiem brīvās turēšanas apstākļos;
  • bioloģiski audzētiem cāļiem.

Noteikumi, kas piemērojami visām novietnēm

 • Novietnēs, kurās audzē cāļus, ir jānodrošina, ka visiem cāļiem ir pienācīga piekļuve:
  • dzirdinātavām;
  • barībai;
  • sausiem un irdeniem pakaišiem.
 • Ēkās ir jānodrošina pienācīgs apgaismojums apgaismošanas laikā un pietiekama ventilācija.
 • Visi cāļi, kurus tur novietnē, ir jāpārbauda vismaz divas reizes dienā.
 • Cāļus, kuri ir smagi ievainoti vai kuri ir slimi, ir atbilstīgi jāārstē vai nekavējoties jāizbrāķē un jānokauj.
 • Kopumā ir aizliegta jebkāda ķirurģiska iejaukšanās, ko veic citiem, nevis ārstnieciskiem mērķiem. Knābju apgriešana un kastrācija ir atļauta tikai noteiktos gadījumos.
 • Īpašnieks vai turētājs katrā novietnes mītnē veic uzskaiti par:
  • ievesto cāļu skaitu un to cāļu skaitu, kas paliek saimē pēc cāļu aizvešanas pārdošanai vai kaušanai;
  • izmantojamo teritoriju;
  • cāļu šķirni vai hibrīda veidu;
  • mirstības koeficientu.

Saimes blīvums *

 • ES valstis nodrošina, ka maksimālais saimes blīvums novietnē vai novietnes mītnē nekad nepārsniedz 33 kg/m2.
 • Lielāks maksimālais saimes blīvums (39 kg/m2) ir atļauts, ja īpašnieks vai audzētājs papildus ievēro direktīvas II pielikuma prasības (vides rādītāji). Īpašniekam vai audzētājam ir jāiesniedz kompetentajām iestādēm īpaša dokumentācija, kas ietver tehnisku informāciju par novietni un tās aprīkojumu.
 • Šādas novietnes ar lielu saimes blīvumu ir jāaprīko ar ventilācijas, apkures un dzesēšanas sistēmām, lai nodrošinātu atbilstīgu temperatūru, mitrumu un CO2 un NH3 koncentrāciju.
 • Direktīvas V pielikumā noteiktajos izņēmuma gadījumos maksimālais saimes blīvums var sasniegt 42 kg/m2.

Apmācība

 • Personām, kuras kopj cāļus, ir jābūt sertifikātam, kas apliecina apstiprinātu kursu pabeigšanu vai to, ka ir iegūta šādām apmācībām līdzvērtīga pieredze. Apmācību kursos ir jāietver šādi labturības aspekti:
  • novietnēm piemērojamās saimes blīvuma prasības;
  • dzīvnieku fizioloģija;
  • darbs ar cāļiem un cāļu kopšana ārkārtas gadījumos;
  • profilaktiski bioloģiskās drošības pasākumi.
 • ES valstīm ir jāveicina labaspārvaldības prakses rokasgrāmatu izstrāde un izplatīšana.

Pārbaudes

Valsts iestādes veic regulāras novietņu pārbaudes, lai nodrošinātu direktīvas prasību ievērošanu. Ik gadu tās iesniedz ziņojumu Eiropas Komisijai par veiktajām pārbaudēm un sarakstu ar pasākumiem, kas īstenoti, lai risinātu konstatētās labturības problēmas.

Uzraudzība un papildu pasākumi kautuvēs

Veicot uzraudzību kautuvēs, nodrošina, ka tiek reģistrēts ceļā mirušo broileru skaits. Pazīmes, kas liecina par sliktiem labturības apstākļiem, var noteikt pēcnāves pārbaudēs. Ja tiek konstatētas šādas pazīmes, novietnei un kompetentajām iestādēm ir jāveic atbilstīgi pasākumi.

Ziņojums

 • Ar pēdējos gados veiktu ģenētisko selekciju broileriem ir izmainītas daudzas vielmaiņas un izturēšanās pazīmes, tādēļ ir radušās dažādas labturības problēmas, piemēram, kāju problēmas, kas skar kustību aparātu, pēkšņās nāves sindroms un tādas ādas slimības kā kontaktdermatīts. 2016. gadā Komisija publicēja ziņojumu par ģenētisko parametru ietekmi uz konstatētajiem trūkumiem, kas izraisa cāļu sliktu labturību. Ziņojumā tika konstatēts, ka:
  • audzētāji selekcijas programmās pakāpeniski arvien vairāk ņem vērā pazīmes, kas saistītas ar cāļu veselību un labturību;
  • spēkā esošajos tiesību aktos komerciālām situācijām ir paredzēta pārraudzības sistēma ar dzīvnieku labturības rādītājiem, kurus varētu papildus izmantot ģenētiskas selekcijas kontekstā.

Pastāvīgā komiteja

Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja palīdz Komisijai īstenot šo direktīvu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 1. augusta. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2010. gada 30. jūnijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Inkubators: ēka, kurā veic olu inkubēšanu, bieži mākslīgos apstākļos, izmantojot inkubatorus.

Saimes blīvums: cāļu, kuri vienlaikus uzturas kādā mītnē, kopīgais dzīvsvars uz vienu izmantojamās teritorijas kvadrātmetru.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2007/43/EK (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka obligātos noteikumus gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai (OV L 182, 12.7.2007., 19.–28. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par ģenētiskās selekcijas ietekmi uz gaļas ražošanai audzētu cāļu labturību (COM(2016) 182 final, 7.4.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.01.2017

Top