Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nekaitīga pārtika un dzīvnieku barība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nekaitīga pārtika un dzīvnieku barība

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 178/2002 — pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgie principi un prasības, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izveide un procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu

KOPSAVILKUMS

Šīs regulas mērķis ir garantēt pārtikas kvalitāti neatkarīgi no tā, vai tā paredzēta cilvēku vai dzīvnieku patēriņam.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to pastiprina noteikumus attiecībā uz pārtikas un barības nekaitīgumu ES teritorijā. Ar to arī izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), kas sniedz atbalstu pārtikas un barības zinātniskajā testēšanā un novērtēšanā.

Regula neattiecas uz produktu primāro ražošanu savam patēriņam vai manipulācijām ar pārtiku mājās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pārtiku, kas var kaitēt veselībai vai nav derīga lietošanai uzturā, nedrīkst laist tirgū. Šajā sakarībā ņem vērā:

parastos apstākļus, kādos patērētājs lieto pārtiku;

informāciju, ko sniedz patērētājam;

īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz veselību;

kumulatīvo toksisko iedarbību;

konkrētas patērētāju grupas, piemēram, bērnu veselības jutīgumu.

Ja kāds pārtikas produkts vai barība, kas nav nekaitīga, ir daļa no partijas, tad pieņem, ka visa šī partija nav nekaitīga.

Pārtikas aprites tiesību aktus piemēro visos pārtikas aprites ķēdes posmos, sākot ar ražošanu, pārstrādi, pārvadāšanu un izplatīšanu un beidzot ar piegādi. Pārtikas uzņēmumiem ir jo īpaši:

jānodrošina pārtikas, barības un produktīvo dzīvnieku izsekojamība visos ražošanas un izplatīšanas posmos;

nekavējoties jāizņem pārtika vai barība no tirgus vai jāsaņem atpakaļ jau piegādātie produkti, ja tie tiek uzskatīti par kaitīgiem veselībai;

jāinformē kompetentās iestādes un attiecīgā gadījumā arī patērētāji.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde sniedz zinātnisku un tehnisku atbalstu Eiropas Komisijai un ES valstīm visās sfērās, kam ir ietekme uz pārtikas nekaitīgumu. Tā atbild arī par riska novērtējumu saskaņošanu, potenciālo risku identificēšanu un konsultāciju sniegšanu attiecībā uz krīžu vadību.

Ja risks tiek konstatēts riska analīzes rezultātā, ES valstis un Komisija var pieņemt pagaidu piesardzības pasākumus, kas palīdz nodrošināt veselības augsta līmeņa aizsardzību.

Ātrās reaģēšanas sistēma (RASFF), kurā iesaistās ES valstis, Komisija un Iestāde, nodrošina informācijas apmaiņu attiecībā uz:

pasākumiem, ko pieņem, lai ierobežotu pārtikas apriti vai izņemtu to no tirgus;

pasākumiem, ko īsteno, lai kontrolētu pārtikas lietošanu;

visiem gadījumiem, kad noraida ievestas pārtikas partiju.

Šī informācija attiecīgā gadījumā ir jādara pieejama plašai sabiedrībai.

Ja pārtika vai barība rada tādu nopietnu risku veselībai videi, ko nav iespējams ierobežot, Komisijas ārkārtas aizsargpasākumi var ietvert attiecīgā produkta tirdzniecības vai ievešanas apturēšanu. Ja Komisija nerīkojas, ES valstis var veikt līdzīgus pasākumus.

Komisijai sadarbībā ar Iestādi un ES valstīm ir jāizstrādā vispārējs krīzes vadības plāns, ko īsteno situācijās, kad ar standarta ārkārtas aizsargpasākumiem nepietiek. Kad tiek konstatēta šāda situācija, Komisijai nekavējoties ir jāizveido krīzes centrs, kura uzdevums ir identificēt iespējas, kā aizsargāt cilvēku veselību.

ES mērķis ir aizsargāt patērētājus arī no krāpnieciskas vai maldinošas prakses pārtikas tirdzniecības jomā, piemēram, no pārtikas produktu viltošanas, un nodrošināt pamatu, lai patērētāji varētu izdarīt uz informāciju balstītu izvēli attiecībā uz pārtiku.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2002. gada 21. februārī.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 031, 1.2.2002., 1.–24. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 178/2002 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 2230/2004 (2004. gada 23. decembris) par Regulas (EK) Nr. 178/2002 izpildes kārtību attiecībā uz organizāciju tīklu, kas darbojas jomās, kas ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes kompetencē (OV L 379, 24.12.2004., 64.–67. lpp.)

Komisijas Lēmums 2004/478/EK (2004. gada 29. aprīlis) par vispārēja pārtikas/barības krīzes vadības plāna pieņemšanu (OV L 212, 12.6.2004., 60.–68. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 854/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (OV L 226, 25.6.2004., 83.–127. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.11.2015

Top