Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bīstamo ķīmisko vielu starptautiskā tirdzniecība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bīstamo ķīmisko vielu starptautiskā tirdzniecība

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 2006/730/EK — iepriekš norunātas piekrišanas procedūra attiecībā uz dažu bīstamo ķīmisko vielu tirdzniecību.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Tas nodrošina Eiropas Savienības (ES) dalību Roterdamas Konvencijā un tās apstiprināšanu pēc tam, kad Eiropas Savienības Tiesa anulēja sākotnējo leģislatīvo lēmumu par tiesību jautājumu. Konvencija paredz iepriekš norunātu piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar Konvenciju:

regulē 47 bīstamo ķīmisko vielu un pesticīdu importu un eksportu;

prasa saņemt importētāja piekrišanu attiecībā uz Konvencijā uzskaitītajām ķīmiskajām vielām, pirms tās tiek eksportētas;

nosaka kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa par importētājvalstu pieņemtajiem lēmumiem;

prasa katrai Konvencijas dalībvalstij nozīmēt valsts iestādi, kas atbildīga par Konvencijas pilnīgu ieviešanu;

aicina katru Konvencijas dalībvalsti sniegt informāciju, vai tā ir gatava akceptēt Konvencijā uzskaitīto ķīmisko vielu un pesticīdu importu;

prasa eksportētājiem nodrošināt, lai Konvencijā uzskaitītās ķīmiskās vielas netiktu eksportētas, ja importētājvalsts nav devusi formālu piekrišanu;

prasa dalībvalstīm, kas aizliegušas vai būtiski ierobežojušas kādu ķīmisko vielu, informēt par šādu lēmumu Konvencijas sekretariātu;

nodrošina zinātniskās, tehniskās, ekonomiskās un tiesiskās informācijas apmaiņu par Konvencijā ietvertajām ķīmiskajām vielām, kā arī tehniskās palīdzības iespēju jaunattīstības valstīm ķīmisko vielu normatīvā regulējuma jomā;

ļauj dalībvalstij izstāties no Konvencijas vienu gadu pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas.

Šī Konvencija neattiecas uz narkotiskām vielām, radioaktīviem materiāliem, atkritumiem, ķīmiskajiem ieročiem, pārtiku un pārtikas piedevām, ģenētiski modificētiem organismiem un ķīmiskām vielām, kuras eksportē pētniecības vajadzībām.

KONTEKSTS

2006. gada 10. janvārī Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-94/03. Eiropas Komisija bija ierosinājusi lietu pret Padomi, lūdzot Tiesu anulēt Padomes Lēmumu 2003/106/EK, ar ko Eiropas Savienības vārdā tika apstiprināta Roterdamas Konvencija.

Komisija argumentēja, ka lēmuma pamatā būtu bijis jābūt vienīgi Līguma punktam, kas attiecās uz kopējo tirdzniecības politiku (tobrīd — Amsterdamas līguma 133. pants), nevis faktiski izmantotajam pantam (tā paša līguma 175. pants, kas nosaka vides politiku).

Tiesa nosprieda, ka nepieciešamā juridiskā pamatojuma nodrošināšanai bija jāņem vērā abi panti, un anulēja sākotnējo Padomes lēmumu. Lai nepieļautu pārrāvumu tiesiskajā regulējumā, jaunais lēmums stājās spēkā no dienas, kad tika pieņemts iepriekšējais lēmums.

AKTS

Padomes Lēmums 2006/730/EK (2006. gada 25. septembris), lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (OV L 299, 28.10.2006., 23.–25. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60.–106. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 649/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.10.2015

Top