Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Licencēšanas sistēma kokmateriālu importam ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Licencēšanas sistēma kokmateriālu importam ES

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 2173/2005, ar ko izveido FLEGT licencēšanas sistēmu kokmateriālu importam

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu, kas pazīstama kā meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) regula, izveido licencēšanas sistēmu, kas nodrošina, ka ES importētie kokmateriāli tiek iegūti likumīgi.

Tā papildina Regulu (ES) Nr. 995/2010, kuras mērķis ir apkarot nelikumīgu mežizstrādi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula attiecas uz II un III pielikumā uzskaitīto koksnes izstrādājumu importu no I pielikumā minētajām partnervalstīm.

Dalība FLEGT licencēšanas sistēmā tiek īstenota, izmantojot brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus (BPA) ar kokmateriālu ražotājām valstīm, kuras vēlas parakstīt šādus nolīgumus. Katrā BPA iekļauj izpildes grafiku, par ko ir panākta vienošanās, un saistības.

Eksportētājām valstīm, kuras paraksta BPA, ir jāizstrādā pārbaudes sistēma, lai apliecinātu to koksnes izstrādājumu likumību.

Visiem kokmateriālu sūtījumiem no BPA valstīm ir jābūt ar FLEGT licenci, kas apliecina atbilstību FLEGT licencēšanas sistēmas prasībām. Ja FLEGT licences nav, kokmateriālu sūtījumus nevar ievest ES tirgū.

Ja uz ES robežas ir šaubas par FLEGT licences derīgumu, kompetentajām iestādēm ir jālūdz licences izdevējai iestādei veikt papildu pārbaudi (pārbaudes izmaksas sedz importētājs, ja vien attiecīgā ES valsts nelemj citādi). Muitas iestādes var pārtraukt koksnes izstrādājumu laišanu apgrozībā, ja ir pamats uzskatīt, ka FLEGT licence var būt nederīga.

ES valstīm jānosaka sankcijas, ko piemēro gadījumos, ja ir pārkāpta šī regula.

ES valstīm katru gadu līdz 30. aprīlim ir jāiesniedz ziņojums Eiropas Komisijai, kurā iekļauta šāda informācija:

koksnes izstrādājumu daudzums, kas importēts to teritorijā saskaņā ar FLEGT licencēšanas sistēmu;

saņemto licenču skaits;

gadījumu skaits un attiecīgo koksnes izstrādājumu daudzums, kas importēti bez FLEGT licences (t. i., aizliegtais imports).

Ar Regulu (ES) Nr. 657/2014 tika grozīta Regula (EK) Nr. 2173/2005 attiecībā uz Eiropas Komisijas deleģētajām un īstenošanas pilnvarām.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Šī regula stājās spēkā 2005. gada 30. decembrī.

KONTEKSTS

FLEGT atļauju piešķiršanas sistēma sākotnēji tika ierosināta 2003. gadā Rīcības plānā meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai, kura mērķis bija apkarot nelikumīgu mežistrādi un uzlabot likumīgi iegūtas koksnes piedāvājumu un pieprasījumu. Tas galvenokārt attiecās uz Centrālāfrikas, Krievijas, Dienvidaustrumāzijas un Dienvidamerikas reģioniem ar bagātīgiem koksnes resursiem.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta mežiem.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 2173/2005 (2005. gada 20. decembris) par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā (OV L 347, 30.12.2005., 1.–6. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2173/2005 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23.–34. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.11.2015

Top