Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Savvaļas putnu aizsardzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Savvaļas putnu aizsardzība

Daudzu migrējošo un vietējo Eiropas savvaļas putnu sugu populācija samazinās. Eiropas Savienībā ir ieviesta politika šīs tendences novēršanai, aizliedzot zināmus darbības veidus un nosakot aizsardzības un dzīvotņu pārvaldības pasākumus.

ATSAUCES

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7.-25. lpp.)

Padomes Direktīva 79/409/EEK (1979. gada 2. aprīlis) par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979., 1.-18. lpp.)

KOPSAVILKUMS

Daudzu migrējošo un vietējo Eiropas savvaļas putnu sugu populācija samazinās. Eiropas Savienībā ir ieviesta politika šīs tendences novēršanai, aizliedzot zināmus darbības veidus un nosakot aizsardzības un dzīvotņu pārvaldības pasākumus.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to mēģina saglabāt visus savvaļas putnus ES, paredzot noteikumus par to aizsardzību, pārvaldību un kontroli. Tā attiecas uz putniem, putnu olām, ligzdām un dzīvotnēm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstīm ar jārīkojas, lai saglabātu vai atjaunotu apdraudēto sugu populācijas līdz tādam līmenim, kas atbilst ekoloģijas, zinātnes un kultūras prasībām, vienlaikus ņemot vērā saimnieciskās un rekreatīvās vajadzības.

Ir jāizveido pasākumi, lai pietiekamā mērā saglabātu, uzturētu vai atjaunotu visu putnu sugu dzīvotņu* daudzveidību un teritoriju. Šie pasākumi galvenokārt ietver:

 • aizsargājamo teritoriju ierīkošanu;
 • dzīvotņu uzturēšanu un pārvaldību aizsargātās teritorijās un ārpus tām; un
 • iznīcināto biotopu* atjaunošanu un jaunu biotopu izveidošanu.

Zināmām sugām, kas uzskaitītas I pielikumā, ir jāpiemēro īpaši pasākumi saistībā ar to dzīvotnēm, lai nodrošinātu šo sugu izdzīvošanu. Šīs sugas ir:

 • sugas, kurām draud izzušana;
 • sugas, kuras ir jūtīgas pret izmaiņām savās dzīvotnēs;
 • sugas ar skaitliski mazu populāciju vai ierobežotu vietējo izplatību;
 • sugas, kuras īpaši jāsaudzē to dzīvotņu īpatnību dēļ.

ES valstīm ir jāizveido īpaši aizsargājamās teritorijas (ĪAT) apdraudētajām sugām un migrējošajiem putniem to dabiskās izplatības zonā (t. i., teritorijā, kur tie parasti ir sastopami), nodrošinot putnu izdzīvošanai labvēlīgus apstākļus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta mitrājiem. ĪAT veido daļu no aizsargāto dabas teritoriju tīkla Natura 2000.

Ar šo Direktīvu ir noteikta arī visu ES savvaļas putnu vispārējā aizsardzība. It īpaši ir aizliegts:

 • apzināti nonāvēt vai sagūstīt savvaļas putnus;
 • bojāt ligzdas;
 • lasīt vai paturēt olas;
 • apzināti traucēt putnus, pakļaujot riskam to saglabāšanu; un
 • tirgot vai turēt savā īpašumā tādus dzīvus vai nedzīvus putnus, kurus aizliegts medīt.

ES valstīm ir jāsekmē pētniecība ar nolūku pārvaldīt, aizsargāt un racionāli izmantot (piemēram, ierobežot medības, lai uzturētu sugas populāciju pieņemamā līmenī) savvaļas putnus Eiropā.

Dažas sugas, kuru populācijas lielums to atļauj, var medīt, ja ievēroti zināmi principi:

 • nomedīto putnu skaits nedrīkst apdraudēt pieņemamo populācijas līmeni;
 • sugas nedrīkst medīt vairošanās un ligzdošanas laikā;
 • migrējošās sugas nedrīkst medīt laikā, kad tās atgriežas ligzdošanas vietās; un
 • nedrīkst izmantot masveidīgas vai neselektīvas nonāvēšanas līdzekļus.

KONTEKSTS

Eiropas Komisija 2015. gadā otro reizi sagatavoja ziņojumu par saglabāšanas statusu atbilstoši ES Putnu direktīvai, ļaujot veikt salīdzinošo novērtējumu. Saskaņā ar šo ziņojumu un līdzīgu ziņojumu, kas izstrādāts saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, zināšanas par aizsargāto sugu un dzīvotņu saglabāšanas statusu un tā attīstības tendencēm ir uzlabojušās. Novērojamas dažu sugu un dzīvotņu atjaunošanās pazīmes, kā arī ir skaidri redzams, ka Natura 2000 tīklam ir ievērojama nozīme dzīvotņu un sugu stabilizēšanā, it īpaši tad, ja pasākumi ir īstenoti pietiekamā apmērā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā par dabu un bioloģisko daudzveidību.

GALVENIE TERMINI

* Dzīvotne: dabas teritorija vai vides tips, kurā parasti sastopami noteikta veida dzīvnieki vai augi.

* Biotops: zona ar pastāvīgiem ārējās vides apstākļiem, kas nodrošina dzīves telpu konkrētai dzīvnieku un augu kopai.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šis tiesību akts tika pieņemts 1979. gadā (Padomes Direktīva 79/409/EEK) un ES valstu tiesību aktos bija jātransponē līdz 1981. gada 7. aprīlim. Direktīva 79/409/EEK 2009. gadā tika aizstāta ar kodificētu versiju (Direktīva 2009/147/EK).

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Pārskats par dabas stāvokli Eiropas Savienībā. Ziņojums par Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas aptverto biotopu un sugu saglabāšanās stāvokli un tā attīstības tendencēm 2007.-2012. gada laikposmā, sagatavots saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 17. pantu un Putnu direktīvas 12. pantu (COM(2015) 219 final, 2015. gada 20. maijs)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2015

Top