Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pesticīdi Eiropas Savienībā — ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pesticīdi Eiropas Savienībā — ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšana

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/128/EK — ES sistēma pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, mazinot risku, ko tie rada cilvēku veselībai un videi.
 • Ar to veicina integrētās augu aizsardzības un pesticīdiem alternatīvu metožu, piemēram, neķīmisku alternatīvu, izmantošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstīm ir pienākums:
  • pieņemt valsts rīcības plānus, kuros ir izklāstīti mērķi, uzdevumi, pasākumi un grafiki, lai mazinātu pesticīdu lietošanas radīto risku cilvēku veselībai un videi;
  • nodrošināt, lai visi profesionālie lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu pienācīgu apmācību;
  • informēt sabiedrību un veicināt izpratnes veidošanas programmas par iespējamajiem pesticīdu radītajiem riskiem;
  • prasīt, lai pesticīdu lietošanas iekārtas tiktu regulāri pārbaudītas (vismaz vienu reizi līdz 2016. gadam, līdz 2020. gadam — vienu reizi piecu gadu laikā, un pēc tam reizi trijos gados);
  • aizliegt izsmidzināšanu no gaisa;
  • aizsargāt ūdeņus, jo īpaši dzeramo ūdeni, no pesticīdu ietekmes;
  • nodrošināt, ka pesticīdu lietošana tiek aizliegta vai ierobežota tādās teritorijās kā publiskos parkos, bērnu rotaļu laukumos, sporta laukumos un veselības aprūpes iestāžu tuvumā;
  • prasīt, lai profesionālie lietotāji, strādājot ar pesticīdiem, tos uzglabājot un darbojoties ar to iepakojumu un atliekām, ievērotu drošības pasākumus;
  • veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu augu aizsardzību, kurā lieto maz pesticīdu.
 • Šis tiesību akts neliedz ES valstīm konkrētos apstākļos vai teritorijās ierobežot vai aizliegt pesticīdu lietošanu.
 • Līdz 2012. gada 14. decembrim ES valstīm savi rīcības plāni bija jādara zināmi Eiropas Komisijai un citām ES valstīm.
 • Līdz 2014. gada 14. decembrim Komisijai bija jāiesniedz ziņojums par valstu rīcības plāniem Eiropas Parlamentam un Padomei.
 • Līdz 2018. gada 14. decembrim Komisijai ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par progresu, ko ES valstis panākušas, īstenojot valsts mērķus.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2009. gada 25. novembrī. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2011. gada 14. decembrim.

KONTEKSTS

Pesticīdu ilgtspējīga lietošana

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/128/EK (2009. gada 21. oktobris), ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (OV L 309, 24.11.2009., 71.–86. lpp.)

Direktīvas 2009/128/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.04.2016

Top