Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Labāks veikums vides jomā - Eiropas vides vadības un audita sistēma (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Labāks veikums vides jomā - Eiropas vides vadības un audita sistēma (EMAS)

Eiropas Savienības (ES) vides vadības un audita sistēmas (EMAS) mērķis ir motivēt uzņēmumus un citas organizācijas nepārtraukti uzlabot savu veikumu vides jomā. Šajā sistēmā var brīvi piedalīties jebkura organizācija ES un ārpus tās, tā aptver visas ekonomikas un pakalpojumu nozares un ir piemērojama visā pasaulē.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1221/2009 (2009. gada 25. novembris) par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido brīvprātīgas dalības sistēmu EMAS. Tas ir kvalitatīvs vides pārvaldības rīks, ar kuru lietotāji var novērtēt, pārskatīt un uzlabot savu veikumu vides jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lai varētu reģistrēties sistēmā EMAS, organizācijai jāveic šādi pasākumi:

  • jāveic vides apskats par visiem organizācijas darbību, produktu un pakalpojumu vides aspektiem;
  • jāpieņem vides politika, kurā noteiktas saistības ievērot visus attiecīgos tiesību aktus un panākt pastāvīgus uzlabojumus;
  • jāizstrādā programma ar informāciju par konkrētiem mērķiem un uzdevumiem vides jomā;
  • jāizveido efektīva vadības sistēma, lai īstenotu tās vides politiku un nodrošinātu pastāvīgus uzlabojumus;
  • jāveic vides audits, novērtējot ieviesto vadības sistēmu un vispārējo atbilstību tās politikai un programmai;
  • jāsagatavo vides deklarācija par savu sniegumu attiecībā pret mērķiem, aprakstot turpmāk veicamos pasākumus.

Vides pārskats, vadības sistēma, audita procedūra un deklarācija jāapstiprina akreditētam vides verificētājam.

Apstiprinātā deklarācija tiek reģistrēta un publiskota.

Organizācijas, kas veiksmīgi pabeigušas visus šos posmus, var izmantot EMAS logotipu uz savām veidlapām un produktiem, kā arī attiecībā uz pasākumiem un pakalpojumiem, lai parādītu savu apņemšanos uzlabot sniegumu vides jomā.

KONTEKSTS

EMAS reģistrētām organizācijām palīdz uzlabot veikumu vides jomā, ietaupīt līdzekļus un veidot pozitīvu tēlu sabiedrībā. Līdz 2015. gada vidum visā pasaulē EMAS sistēmā bija reģistrējušās vairāk nekā 4000 organizāciju un aptuveni 7500 objektu. Tās ir gan starptautiskas korporācijas, gan mazāki uzņēmumi un valsts iestādes.

Eiropas Komisija izmanto EMAS, lai mazinātu savu darbību radīto ietekmi uz vidi, jo īpaši efektīvāk izmantojot dabas resursus, samazinot CO2 emisijas, novēršot atkritumu radīšanu, tos pārstrādājot un izmantojot atkārtoti, organizējot “zaļos” publiskos iepirkumus un veicinot ilgtspējīgu mobilitāti.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltītaEMAS .

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1221/2009

11.1.2010.

-

OV L 342, 22.12.2009., 1.-45. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 517/2013

1.7.2013.

-

OV L 158, 10.6.2013., 1.-71. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2013/131/ES (2013. gada 4. marts) attiecībā uz norādījumiem par darbībām, kas vajadzīgas, lai piedalītos EMAS saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (OV L 76, 19.3.2013., 1.-39. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 19.06.2015

Top