Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nelikumīgas mežizstrādes apkarošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nelikumīgas mežizstrādes apkarošana

Nelikumīga mežistrāde (*) ir pasaules mēroga problēma, kas rada ievērojamu negatīvu ietekmi uz ekonomiku, vidi un sociālo jomu. Lai cīnītos pret šo apdraudējumu, Eiropas Savienība pieņēma tiesību aktu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus.

KOPSAVILKUMS

Nelikumīga mežistrāde (*) ir pasaules mēroga problēma, kas rada ievērojamu negatīvu ietekmi uz ekonomiku, vidi un sociālo jomu. Lai cīnītos pret šo apdraudējumu, Eiropas Savienība pieņēma tiesību aktu.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to aizliedz nelikumīgi iegūtu kokmateriālu laišanu ES tirgū un paredz priekšnoteikumus kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecībai ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Regula paredz, ka tirgus dalībniekiem, kas pirmo reizi ES tirgū laiž koka izstrādājumus, ir jāveic likumības pārbaudes (**), lai nodrošinātu, ka tie piegādā izstrādājumus, kas ražoti no likumīgi iegūtiem kokmateriāliem. Šajā sakarā tirgus dalībniekiem ir jāizmanto likumības pārbaužu sistēma.
  • Tirgus dalībnieki var izveidot paši savas likumības pārbaužu sistēmas vai izmantot sistēmu, ko ir izveidojusi pārraudzības organizācija.
  • Pārraudzības organizāciju atzīšanu veic Eiropas Komisija. To uzdevums ir palīdzēt tirgus dalībniekiem ievērot regulas prasības.
  • Lai atvieglotu koka izstrādājumu izsekojamību, visiem tirgotājiem, kuri tirgū pērk un pārdod kokmateriālus, ir jāglabā dokumentācija par to piegādātājiem un klientiem.
  • Regula, kuru piemēro gan uz ES iegūtiem, gan importētiem kokmateriāliem, attiecas uz plašu koka izstrādājumu klāstu, kas norādīts Pielikumā un atbilst Savienības Muitas kodeksam.
  • Saskaņā ar regulu kokmateriālus/koka izstrādājumus uzskata par likumīgi iegūtiem, ja tiem ir meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (FLEGT) licence (tā izveidota ar Regulu (EK) Nr. 2173/2005), vai arī CITES atļauja (Regula (EK) Nr. 338/97).
  • Pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūra ir paplašināta Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 363/2012, savukārt sīki izstrādāti noteikumi par likumības pārbaužu sistēmu ir izklāstīti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 607/2012.

KONTEKSTS

Nelikumīga mežizstrāde ir vispārēja vides, ekonomiska un sociāla problēma, kas sekmē klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušanu, ieņēmumu zaudēšanu, konfliktus (dažkārt arī bruņotus) zemes un resursu dēļ, kā arī korupciju.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta nelikumīgai mežizstrādei.

GALVENIE TERMINI

(*) Nelikumīga mežizstrāde: kokmateriālu iegūšana, pārkāpjot ieguves valsts tiesību aktus.

(**) Likumības pārbaude: riska pārvaldības īstenošana nolūkā līdz minimumam samazināt iespēju, ka nelikumīgi iegūti kokmateriāli (vai tos saturoši izstrādājumi) var tikt piedāvāti ES tirgū.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 995/2010

2.12.2010.

-

OV L 295, 12.11.2010., 23.-34. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 363/2012 (2012. gada 23. februāris) par pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūras noteikumiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus ( Oficiālais Vēstnesis L 115, 27.4.2012., 12.-16. lpp.).

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 607/2012 (2012. gada 6. jūlijs) par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz likumības pārbaužu sistēmu un attiecībā uz pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežumu un raksturu, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus ( Oficiālais Vēstnesis L 177, 7.7.2012., 16.-18. lpp.).

Padomes Regula (EK) Nr. 2173/2005 (2005. gada 20. decembris) par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā ( Oficiālais Vēstnesis L 347, 30.12.2005., 1.-6. lpp.).

Komisijas Regula (EK) Nr. 1024/2008 (2008. gada 17. oktobris), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas pasākumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā ( Oficiālais Vēstnesis L 277, 18.10.2008., 23.-29. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 13.05.2015

Top