Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšana, iepakošana un marķēšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšana, iepakošana un marķēšana

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības darba ņēmēji un patērētāji ar klasificēšanas un marķēšanas sistēmas palīdzību tiek pienācīgi informēti par to, kādu bīstamību rada ķīmiskās vielas. Mērķis ir nodrošināt, ka viena un tā pati bīstamība visās ES valstīs tiek aprakstīta un marķēta vienādi.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

KOPSAVILKUMS

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības darba ņēmēji un patērētāji ar klasificēšanas un marķēšanas sistēmas palīdzību tiek pienācīgi informēti par to, kādu bīstamību rada ķīmiskās vielas. Mērķis ir nodrošināt, ka viena un tā pati bīstamība visās ES valstīs tiek aprakstīta un marķēta vienādi.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tā nosaka vienotas ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas prasības saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas vispārēji saskaņoto sistēmu (GHS). Tā paredz pienākumu uzņēmumiem pienācīgi klasificēt, marķēt un iepakot bīstamās ķīmiskās vielas pirms to laišanas tirgū.

Galvenās jomas, uz kurām regula neattiecas, ir šādas: radioaktīvās vielas un maisījumi, kosmētika, zāles un atsevišķas medicīnas ierīces, pārtika, kā arī bīstamu vielu transportēšana.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Klasificēšana

Vielas un maisījumus klasificē īpašās kategorijās un bīstamības klasēs: i) fizikālķīmiskā bīstamība (piemēram, uzliesmojošs šķidrums); ii) veselības bīstamība (piemēram, akūta toksicitāte); iii) vides bīstamība (piemēram, bīstamība ozona slānim). I pielikumā ir izklāstīti kritēriji bīstamo vielu un maisījumu klasificēšanai un marķēšanai.

Marķēšana

Vielām un maisījumiem jābūt marķētiem ar šādu informāciju:

  • piegādātāja identitāte;
  • vielas vai maisījuma nosaukums un/vai identifikācijas numurs;
  • vielas vai maisījuma nominālais daudzums iepakojumā, kāds ir pieejams plašākai sabiedrībai, ja vien šis daudzums nav norādīts citur uz iepakojuma;
  • bīstamības piktogrammas (grafisks attēlojums, kurā apvienots simbols un citi vizuāli elementi);
  • signālvārdi (“Brīdinājums” vai “Bīstami”);
  • riska frāzes (“Uguns vai izmetes bīstamība”, “Norijot iestājas nāve” utt.);
  • padomi par drošību (“Turēt tikai oriģinālā iepakojumā”, “Aizsargāt no mitruma”, “Sargāt no bērniem” utt.).

Iepakošana

Bīstamu vielu un maisījumu iepakojumam ir: i) jānovērš satura noplūde; ii) jābūt izgatavotam no materiāliem, kas izturīgi pret saskari ar saturu; iii) jābūt stingram un blīvam; un iv) jābūt ar aizplombējamu aizdari.

Dažos gadījumos ir vajadzīga bērniem nepieejama aizdare vai sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes.

Saskaņošana

Nozarē būtu jāpanāk vienprātība attiecībā uz visu vielu klasificēšanu. Tomēr attiecībā uz īpaši nopietniem riskiem, piemēram, kancerogēnu vielu, mutagēnu vielu un vielu, kurām ir toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju, gadījumā ES valstis var ierosināt saskaņotu klasifikāciju, kuru Eiropas Komisija nosaka par obligātu ar tiesību aktu palīdzību.

Paziņošana

Visu tirdzniecībai paredzētu reģistrētu vai bīstamu vielu klasifikācija un marķējums ir jāpaziņo Eiropas Ķimikāliju aģentūrai iekļaušanai klasifikācijas un marķējuma sarakstā, kuru aģentūra regulāri atjaunina.

KAD ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2009. gada 20. janvāra. Vielām tā ir obligāti piemērojama no 2010. gada 1. decembra, savukārt maisījumiem - no 2015. gada 1. jūnija.

KONTEKSTS

Regula papildina REACH sistēmu ķimikāliju reģistrēšanai, vērtēšanai, licencēšanai un ierobežošanai. Ar to groza Direktīvu 67/548/EEK par ķīmiskām vielām un Direktīvu 1999/45/EK par maisījumiem un no 2015. gada 1. jūnija atceļ abas minētās direktīvas.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas ķīmiskajām vielām veltītajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1272/2008

20.1.2009. 1.12.2010. (II, III un IV sadaļa attiecībā uz vielām) 1.6.2015. (II, III un IV sadaļa attiecībā uz maisījumiem)

-

OV L 353, 31.12.2008., 1.-1355. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/27/ES (2014. gada 26. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 65, 5.3.2014., 1.-7. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 12.03.2015

Top