Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES tiesību akti aizsardzībai pret noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar vidi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES tiesību akti aizsardzībai pret noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar vidi

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā ir noteikta virkne smagu noziedzīgu nodarījumu, kas kaitē videi.

Ar to ES valstīm uzdod īstenot efektīvus, samērīgus un atturošus sodus par šiem noziedzīgo nodarījumu veidiem, ja tie izdarīti ar nodomu vai rupjas nolaidības dēļ.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Nelikumīgas* rīcības, kas negatīvi ietekmē cilvēku veselību un/vai vidi un kas ir sodāmas:

bīstamu materiālu noplūde, emisija vai ievadīšana gaisā, augsnē vai ūdenī;

bīstamu atkritumu vākšana, transportēšana, reģenerācija vai apglabāšana;

atkritumu sūtīšana ievērojamā daudzumā;

tādas rūpnīcas ekspluatācija, kurā tiek veiktas bīstamas darbības vai uzglabātas bīstamas vielas (piemēram, krāsu vai ķīmisko vielu rūpnīcas);

kodolmateriālu vai citu bīstamu radioaktīvu vielu ražošana, apstrāde, uzglabāšana, izmantošana, transportēšana, imports, eksports vai apglabāšana;

aizsargājamu savvaļas dzīvnieku un augu sugu eksemplāru nogalināšana, turēšana vai tirdzniecība ievērojamā daudzumā;

kaitējuma nodarīšana aizsargājamām dzīvotnēm;

ozona slāni noārdošu vielu (piemēram, vielu, kuras izmanto ugunsdzēšamajos aparātos vai kā šķīdinātājus tīrīšanas vajadzībām) ražošana, tirdzniecība vai izmantošana.

Sodi

ES valstīm ir jānodrošina, ka par šajā direktīvā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un nelikumīgām darbībām ir paredzēti efektīvi, samērīgi un atturoši kriminālsodi fiziskām personām*.

Ja noziedzīgus nodarījumus juridiskas personas* (piemēram, uzņēmuma) labā izdara fiziska persona, kura ieņem vadošu amatu juridiskajā personā, ES valstīm ir jānodrošina iespēja saukt pie atbildības gan fizisko personu, gan juridisko personu.

ES valstis arī nodrošina, ka fizisko personu un juridisko personu var saukt pie atbildības, ja juridiskajai personai pakļauta fiziskā persona nepilda pārraudzības vai kontroles pienākumus.

Atkarībā no ES valstu tiesību sistēmas juridisko personu atbildība var būt vai nebūt kriminālatbildība.

Šīs direktīvas pamatā ir Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu.

Par tādu noziedzīgu nodarījumu, kas kaitē videi, kriminālvajāšanu atbild ES valstis. Tiesību sistēmas dažādās ES valstīs atšķiras, tāpēc likumpārkāpēji var savā labā izmantot saziņas trūkumu starp valstu iestādēm. Vides speciālistu sadarbības tīkliem, piemēram, ES tīklam vides tiesību aktu ieviešanai un īstenošanai (IMPEL), ES tiesnešu forumam vides jomā (EUFJE) un Eiropas prokuroru tīklam vides jomā (ENPE) ir liela nozīme apmaiņā ar paraugpraksi un izstrādājot metodiku efektīvai tiesību aktu piemērošanai.

KONTEKSTS

Noziedzīgie nodarījumi, kas saistīti ar vidi

GALVENIE TERMINI

* Nelikumīgs šajā kontekstā ir tāds, kas pārkāpj ES tiesību aktus vai valsts tiesību aktus, ar kuriem īsteno Direktīvas 2008/99/EK pielikumā minētos ES tiesību aktus.

* Fiziska persona ir cilvēks.

* Juridiska persona ir jebkura juridiska vienība (piemēram, uzņēmums vai cita juridiska vienība, kam ir juridiskas tiesības un pienākumi) saskaņā ar valsts tiesību aktiem, izņemot valstis, valsts organizācijas un starptautiskas organizācijas.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/99/EK (2008. gada 19. novembris) par vides krimināltiesisko aizsardzību (OV L 328, 6.12.2008., 28.–37. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.11.2015

Top