Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tīrāku gaisu Eiropai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tīrāku gaisu Eiropai

Lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, mūsu elpotajam gaisam vajadzētu būt pēc iespējas tīrākam. Tas nozīmē aktīvi rīkoties ar mērķi uzraudzīt apkārtējā (jeb ārējā) gaisa tīrību un likvidēt jebkādus piesārņotājus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai.

KOPSAVILKUMS

Lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, mūsu elpotajam gaisam vajadzētu būt pēc iespējas tīrākam. Tas nozīmē aktīvi rīkoties ar mērķi uzraudzīt apkārtējā (jeb ārējā) gaisa tīrību un likvidēt jebkādus piesārņotājus.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka gaisa kvalitātes mērķus, tostarp tālejošus, izmaksu ziņā efektīvus mērķus uzlabot cilvēku veselību un vides kvalitāti līdz 2020. gadam. Ar to arī norāda veidus, kā tos novērtēt un kā veikt koriģējošos pasākumus, ja nav sasniegti noteiktie standarti. Ar to nodrošina sabiedrības informēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu lielākā daļa tiesību aktu par gaisa kvalitāti ir apvienoti vienā direktīvā un ietver šādus galvenos elementus:

  • noteikti sliekšņi, robežvērtības un mērķvērtības, lai varētu novērtēt katru direktīvā ietverto piesārņotāju: sēra dioksīdu, slāpekļa dioksīdu, cietās daļiņas, svinu, benzolu un oglekļa monoksīdu;
  • valsts institūcijas uztic konkrētām struktūrām veikt šos uzdevumus, izmantojot izraudzītajās paraugu ņemšanas vietās iegūtos datus;
  • ja kādā konkrētā apgabalā piesārņojuma līmeņi ir augstāki par sliekšņvērtībām, tad jāievieš gaisa kvalitātes plāni situācijas uzlabošanai. Tie var ietvert īpašus pasākumus paaugstināta riska grupu, piemēram, bērnu, aizsardzībai;
  • ja pastāv risks, ka piesārņojuma līmeņi var pārsniegt sliekšņvērtības, jāīsteno īstermiņa rīcības plāni, lai samazinātu, piemēram, ceļu satiksmi, būvdarbus vai zināmas rūpnieciskās darbības, lai novērstu draudus;
  • valsts institūcijām ir jānodrošina, lai ne tikai sabiedrība, bet arī vides, patērētāju un citas atbilstošās organizācijas, tostarp veselības aprūpes iestādes un ražotāju apvienības, ir informētas par apkārtējā gaisa (t. i., ārtelpu gaisa) kvalitāti savā apgabalā;
  • ES valdībām ir jāpublicē ikgadējie pārskati par visiem tiesību aktos norādītajiem piesārņotājiem.

Plašāku informāciju skatiet:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/50/EK

11.6.2008.

10.6.2010.

OV L 152, 11.6.2008., 1.-44. lpp.

Direktīvas 2008/50/EK dažādi labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šī konsolidētā versija ir paredzēta tikai kā dokumentācijas rīks.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Programma “Tīru gaisu Eiropā” (COM(2013) 918 final, 18.12.2013.).

Pēdējo reizi atjaunots: 30.06.2015

Top