Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Starptautiskā tūrisma veicināšana Eiropā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Starptautiskā tūrisma veicināšana Eiropā

 

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Komisijas Paziņojums (COM(2010) 352 galīgā redakcija). Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta pasaulē — jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

 • Lai Eiropa arī turpmāk būtu tūristu apmeklētākā vieta pasaulē, Eiropas Komisija nāca klajā ar virkni ierosinājumu saskaņotai rīcībai Eiropas Savienības (ES) līmenī.
 • Šie pasākumi ir izstrādāti tā, lai stiprinātu tūrisma nozares konkurētspēju un tās ilgtspējīgu izaugsmi, kā arī spēju nodrošināt kvalitāti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Tūrismam ir būtiska nozīme ES ekonomikā. Tūrisma nozarē darbojas 1,8 miljoni uzņēmumu, un daudzi no tiem ir mazie uzņēmumi. Šajā nozarē ir nodarbināti 5,2 % no ES kopējā darbaspēka, un tā rada vairāk nekā 5 % no ES iekšzemes kopprodukta.
 • ES tūrisma nozare saskaras ar vairākām problēmām un iespējām, kam nepieciešama saskaņota pieeja:
  • aizvien pieaugošā konkurence no citu tūrisma maršrutu puses;
  • demogrāfiskās tendences liecina, ka Eiropā aizvien vairāk ierodas vecāka gadagājuma tūristi, tāpēc Eiropas tūrisma produkti un infrastruktūra ir attiecīgi jāpielāgo;
  • tūrisma produktiem ir arī jābūt ilgtspējīgākiem, ņemot vērā apņemšanās attiecībā uz klimata pārmaiņām un atkarību no ūdens un energoresursiem;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas sniedz jaunas iespējas, kuras ir jāizmanto.

Jauna rīcības programma

Saskaņā ar izaugsmes stratēģiju “Eiropa 2020” ES līmeņa rīcības programma tūrisma atbalstam, kas izklāstīta 2010. gada paziņojumā, ir vērsta uz četrām prioritātēm:

 • 1.

  Veicināt tūrisma nozares konkurētspēju Eiropā:

  • sekmējot inovāciju tūrisma nozarē, piemēram, palīdzot tai pielāgoties jaunajām norisēm tirgū informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un inovācijas jomā (piemēram, digitālais tūrisms);
  • uzlabojot nozares darbinieku profesionālo līmeni, sekmējot dažādu ES programmu piedāvāto iespēju izmantošanu, piemēram, tādās jomās kā mūžizglītība Erasmus+ programmas ietvaros vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) paredzētās COSME programmas ietvaros;
  • risinot pieprasījuma sezonas rakstura problēmu, piemēram, sekmējot brīvprātīgu tūristu apmaiņu starp ES valstīm, jo īpaši ārpussezonas laikā;
  • veicinot tūrisma pakalpojumu dažādošanu, jo īpaši pievēršoties ES kopējam mantojumam un to popularizējot, kā arī iekļaujot “dabas” mantojumu tūrisma stratēģijās;
  • ES līmenī konsolidējot sociālekonomiskos statistikas datus par tūrismu.
 • 2.

  Veicināt ilgtspējīga, atbildīga un uz kvalitāti vērsta tūrisma attīstību:

  • izstrādājot rādītāju sistēmu ilgtspējīgai tūrisma galamērķu pārvaldībai, lai izstrādātu marķējumu ilgtspējīgu tūrisma maršrutu reklāmai;
  • organizējot informatīvas kampaņas tūristu labākai informēšanai par tūrisma galamērķiem;
  • izpētot, kā marķējumu “Kvalitatīvs tūrisms” varētu izmantot kā apbalvojumu par tādu uzlabojumu veikšanu, kas uzlabo patērētāju drošību un uzticēšanos;
  • palīdzot identificēt riskus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, lai pasargātu Eiropas tūrisma industriju no nerentablu ieguldījumu veikšanas un mudinātu to izpētīt alternatīvu tūrisma pakalpojumu iespējas;
  • ierosinot hartu par ilgtspējīgu un atbildīgu tūrismu;
  • ierosinot ilgtspējīga jūras piekrastes un jūras tūrisma stratēģiju;
  • izveidojot vai uzlabojot ES sadarbību ar strauji augošas ekonomikas valstīm un Vidusjūras reģiona valstīm, lai veicinātu ilgtspējīga un atbildīga tūrisma modeļus un apmainītos ar paraugpraksi.
 • 3.

  Stiprināt ES tēlu un redzamību kā ilgtspējīgu un kvalitatīvu tūrisma maršrutu kopumu:

  • atbalstot tāda “Eiropas zīmola” izveidi ciešā sadarbībā ar ES valstīm, kas papildinātu to reklāmas centienus un kas ļautu Eiropas tūrisma maršrutiem labāk atšķirties no citiem starptautiskiem maršrutiem;
  • reklamējot Eiropu kā ilgtspējīgu un kvalitatīvu tūrisma maršrutu kopumu, izmantojot tīmekļa vietni “visiteurope.com”, lielu starptautisku pasākumu laikā vai plaša mēroga tūrisma gadatirgu un izstāžu laikā, kā arī tādu iniciatīvu kā Eiropas Tūrisma diena un Eiropas Tūrisma forums ietvaros;
  • stiprinot ES dalību starptautiskās organizācijās.

KONTEKSTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 195. pantā ES tiek piešķirtas pilnvaras atbalstīt, koordinēt un papildināt ES valstu darbības tūrisma nozarē.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta pasaulē — jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes (COM(2010) 352 galīgā redakcija, 30.6.2010.)

Pēdējo reizi atjaunots: 05.09.2016

Top