Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mazās uzņēmējdarbības akts Eiropas MVU labā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mazās uzņēmējdarbības akts Eiropas MVU labā

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Komisijas paziņojums (COM(2008) 394 galīgā redakcija) — “Vispirms domāt par mazākajiem”. Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts “Small Business Act”

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR MAZĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS AKTA SMALL BUSINESS ACT ( SBA) MĒRĶIS?

Paziņojumā ir izklāstīti vairāki principi, kas izstrādāti nolūkā sekmēt uzņēmējdarbību ES un atvieglot mazo uzņēmumu attīstību.

Tas ietver arī tiesību aktu priekšlikumus, ko paredzēts īstenot gan Eiropas Savienības (ES) līmenī, gan valstu līmenī ES valstīs.

Tas ir nesaistošs dokuments, taču to ir apstiprinājusi Padome un tas ir saņēmis Eiropadomes un Eiropas Parlamenta atbalstu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Galvenās SBA prioritātes ir veicināt uzņēmējdarbību, uzlabot piekļuvi finansējumam, samazināt tiesisko slogu un uzlabot piekļuvi tirgiem un internacionalizāciju.

Šīs prioritātes ir izklāstītas 10 principos, kas izstrādāti, lai sniegtu norādījumus par politikas izstrādi un īstenošanu Eiropas Savienības un ES valstu līmenī.

 • 1.

  Radīt vidi, kurā uzņēmēji un ģimenes uzņēmumi var attīstīties un uzņēmējdarbība tiek atalgota;

 • 2.

  Nodrošināt, lai godīgi uzņēmēji, kas ir bankrotējuši, ātri varētu izmantot otro iespēju;

 • 3.

  Noteikumus izstrādāt saskaņā ar principu “Vispirms domāt par mazākajiem”;

 • 4.

  Valsts iestādes padarīt atsaucīgas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vajadzībām;

 • 5.

  Valsts politikas instrumentus pielāgot MVU vajadzībām: atvieglot MVU dalību valsts iepirkuma procedūrā un labāk izmantot valsts atbalsta MVU iespējas;

 • 6.

  Atvieglot MVU pieeju finansējumam un attīstīt tiesisko un uzņēmējdarbības vidi, kas atbalsta laicīgi veiktus maksājumus komerciālos darījumos;

 • 7.

  Palīdzēt MVU izmantot iespējas, ko dod ES vienotais tirgus;

 • 8.

  Veicināt MVU prasmju uzlabošanu un visa veida inovācijas;

 • 9.

  Ļaut MVU vides problēmas pārvērst par iespējām;

 • 10.

  Rosināt un atbalstīt MVU, lai tie izmantotu tirgus izaugsmes priekšrocības.

Eiropas Komisijas 2011. gada pārskatā par SBA tika konstatēts, ka:

 • lielākā daļa iniciatīvu ir pieņemtas;
 • no četriem tiesību aktu priekšlikumiem nav pieņemta tikai regula par Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem;
 • ES valstu pieeja īstenošanai ir atšķirīga, un atšķiras arī sasniegtie rezultāti;
 • lielākā daļa ES valstu ir izvirzījušas mērķus administratīvā sloga samazināšanai, tomēr ne visas valstis tos ir sasniegušas.

Pārskatā tika ierosināti arī jauni pasākumi, kuru mērķis ir integrēt SBA stratēģijā “Eiropa 2020”. Šie pasākumi bija šādi:

 • sekmēt principa “tikai vienreiz” izmantošanu no pārvaldes iestāžu puses, kad tās pieprasa informāciju vai dokumentus;
 • uzlabot piekļuvi finansējumam, izmantojot aizņēmumu garantijas, lai palīdzētu MVU pārvarēt globalizācijas un klimata pārmaiņu radītās problēmas;
 • izveidot kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, lai palīdzētu uzņēmumiem vienotajā tirgū.

2014. gada sabiedriskajā apspriešanā par SBA tika konstatēts, ka zināms progress ir panākts, taču:

 • vislielākās problēmas joprojām sagādā administratīvais un tiesiskais slogs;
 • piekļuve finansējumam joprojām ir apgrūtināta, neskatoties uz veiktajiem pasākumiem;
 • turpmāki pasākumi ir nepieciešami attiecībā uz piekļuvi tirgiem, jo īpaši uz saiknes uzlabošanu starp esošajām ES programmām.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktam.

AKTS

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. “Vispirms domāt par mazākajiem”. Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts “Small Business Act” (COM(2008) 394 galīgā redakcija, 2008. gada 25. jūnijs)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Pārskats par “Eiropas mazās uzņēmējdarbības aktu” (COM(2011) 78 galīgā redakcija, 2011. gada 23. februāris)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES tiesību aktu normatīvā atbilstība (COM(2012) 746 final, 2012. gada 12. decembris)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam. Uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā (COM(2012) 795 final, 2013. gada 9. janvāris)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Lietpratīgs regulējums — reaģējot uz mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām (COM(2013) 122 final, 2013. gada 7. marts)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.02.2016

Top