Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Eiropas sistēma (priekšlikums)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Eiropas sistēma (priekšlikums)

Šā regulas priekšlikuma mērķis ir dalībvalstu ziņošanas un atļauju sistēmas saistībā ar radioaktīvo materiālu pārvadājumiem aizstāt ar vienu reģistrācijas sistēmu. Šīs regulas īstenošanai ir jāļauj vienkāršot procedūras un samazināt administratīvo slogu, saglabājot augstu pretradiācijas aizsardzības līmeni.

PRIEKŠLIKUMS

2011. gada 30. augusta priekšlikums Padomes regulai par radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Kopienas sistēmas izveidošanu (COM(2011) 518 galīgā redakcija – Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

KOPSAVILKUMS

Šā regulas priekšlikuma mērķis ir izveidot radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Eiropas sistēmu *. Ir jānodrošina darba ņēmēju un iedzīvotāju aizsardzība pret jonizējošās radiācijas radītām briesmām.

Šis priekšlikums attiecas uz visiem pārvadātājiem, kuri pārvadā radioaktīvus materiālus Eiropas Savienībā (ES), no trešām valstīm uz ES un no ES uz trešām valstīm. Tas neattiecas uz pārvadātājiem, kuri radioaktīvo materiālu pārvadāšanai izmanto gaisa transportu un jūras transportu.

Pārvadātāju reģistrācija

Pārvadātājiem ir jāreģistrējas Pārvadātāju reģistrācijas elektroniskajā sistēmā (ESCReg). Ievērojot direktīvas par personas datu aizsardzību noteikumus, šī sistēma dalībvalstu kompetentajām iestādēm piešķir ierobežotu un drošu pieeju datiem par reģistrētajiem pārvadātājiem un reģistrācijas pieteikumu iesniedzējiem. Ja pieteikuma iesniedzējs darbojas vienā vai vairākās dalībvalstīs, tā pieteikumu apstrādā tās dalībvalsts kompetentā iestāde *, kur atrodas pieteikuma iesniedzēja juridiskā adrese. Ja pieteikuma iesniedzējs atrodas trešā valstī, tā pieteikumu apstrādā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā pieteikuma iesniedzējs plāno vispirms ierasties ES teritorijā.

Saistībā ar radioaktīvo materiālu pārvadāšanu dalībvalstis izraugās kompetento iestādi un valsts kontaktpunktu.

Ja kompetentā iestāde atsaka izdot pārvadātāja reģistrācijas apliecību, pieteikuma iesniedzējs var iesniegt apelāciju.

Reģistrācijas apliecība ir atzīta visās dalībvalstīs, tā ir derīga piecus gadus un ir atjaunojama.

Radioaktīvo materiālu pārvadāšanas noteikumi

Kad reģistrācija ir saņemta, pārvadātājs var veikt pārvadājumus visā ES. Transportēšanas laikā transportētājam jābūt līdzi reģistrācijas apliecības kopijai.

Valstu prasības par ziņošanu un atļaujām, kuras pārsniedz šajā priekšlikumā noteiktās prasības, drīkst attiecināt tikai uz šādu materiālu pārvadājumiem:

  • skaldmateriāli,
  • augstas bīstamības radioaktīvie materiāli.

Tomēr tādas atļaujas vai reģistrācijas turētājs, kas izdota saskaņā ar direktīvu par jonizējošā starojuma radītajām briesmām, radioaktīvos materiālus var pārvadāt, neveicot reģistrāciju, ja transports ir iekļauts visu to dalībvalstu licencēs vai reģistrācijās, kurās notiek transporta operācija.

Ja pārvadātājs neievēro šā regulas priekšlikuma prasības, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā pārkāpums ir konstatēts, ir iespēja apturēt, atsaukt vai grozīt pārvadātāja reģistrāciju. Tāpat tam var piemērot sankcijas.

Priekšvēsture

Padome un Parlaments 2008. gadā pieņēma direktīvu par bīstamo materiālu pārvadājumiem, lai pārgrupētu visus iekšzemes pārvadājumu veidus. Saskaņā ar Direktīvu 96/29/Euratom, kas nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām, dalībvalstīm ir jāizveido to uzņēmumu un iestāžu reģistrācijas sistēma, kas apstrādā radioaktīvus materiālus, tostarp pārvadātāju reģistrācijas sistēma. Līdz ar šo regulas priekšlikumu šī reģistrācija tiks centralizēta, lai atvieglotu pārvadājumus Eiropā.

Aktā lietotie svarīgākie termini

  • Radioaktīvais materiāls ir materiāls, kas satur radionuklīdus, kuru aktivitātes koncentrācija un kopējā aktivitāte sūtījumā ir lielāka par robežvērtībām, kas norādītas noteikumos par radioaktīvo materiālu drošu transportu
  • Kompetentā iestāde ir iestāde, ko dalībvalsts izraudzījusies uzdevumu veikšanai saskaņā ar šo regulu.

Atsauce

Priekšlikums

Oficiālais Vēstnesis

Procedūra

COM(2011) 518 galīgā redakcija

2011/0225/NLE

See also

  • Enerģētikas ģenerāldirektorāts – Kodolenerģija, transports (EN)

Pēdējā atjaunināšana: 30.11.2011

Top