Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luminiscences lampas un augstas intensitātes gāzizlādes lampas — ekodizaina prasības

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Luminiscences lampas un augstas intensitātes gāzizlādes lampas — ekodizaina prasības

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 245/2009 — ekodizaina prasības attiecībā uz luminiscences lampām un augstas intensitātes gāzizlādes lampām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti ekodizaina noteikumi, kas piemērojami noteikta veida lampām, kuras izmanto vispārējam apgaismojumam, lai samazinātu šo lampu ietekmi uz vidi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula jo īpaši attiecas uz:

 • luminiscences lampām bez iebūvētas droseles*;
 • augstas intensitātes gāzizlādes lampām*;
 • šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm* un apgaismes iekārtām*.

Ekodizaina prasības

Šajā regulā ir definētas ekodizaina prasības sešos secīgos posmos (pēdējais posms sāksies 2018. gadā) — katrā posmā pakāpeniski tiek paaugstināti mērķi un/vai paplašināta prasību piemērošanas joma, iekļaujot tajā jaunas produktu apakškategorijas. Šīs prasības attiecas uz:

 • lampām — tām ir jāatbilst efektivitātes, darbības raksturlielumu un informācijas prasībām. Dažādu tipu lampām ir jāsasniedz noteikti gaismas atdeves rādītāji katrā jaudas kategorijā un jāatbilst lampas ilgmūžības un gaismas plūsmas stabilitātes prasībām. Ražotājiem ir jāsniedz informācija par vairākiem aspektiem, tostarp par:
  • jaudu (enerģijas apjoms, kas nepieciešams, lai lampa iedegtos);
  • lampas gaismas plūsmu (gaismas apjoms, ko saražo lampa);
  • gaismas atdevi;
  • stabilitātes koeficientu;
  • dzīvsudraba daudzumu;
  • lampas krāsas temperatūru;
 • droselēm — tām ir jāatbilst energoefektivitātes un informācijas prasībām. Ieslēdzot lampas, to droselēm ir jāatbilst minimālajām efektivitātes robežvērtībām. Droseļu ražotājiem ir jāsniedz informācija par produktu energoefektivitātes indeksu;
 • apgaismes iekārtām — tām ir jāatbilst energoefektivitātes, saderības un informācijas prasībām. Apgaismes iekārtu patērētā jauda nedrīkst pārsniegt tajās iebūvēto droseļu kopējo jaudu, ja tās nedod gaismu. Apgaismes iekārtu ražotājiem ir jāsniedz informācija par visu kopā ar apgaismes ķermeni pārdoto droseļu un lampu efektivitāti, kā arī apkopes instrukcijas un norādījumi par demontāžu un izjaukšanu.

Atbilstība

Ražotājiem vai to pārstāvjiem ir pienākums veikt atbilstības novērtējumu pirms enerģiju patērējošu ražojumu laišanas tirgū.

Tirgus uzraudzībai izmantojamās verifikācijas procedūras

ES valstu iestādēm ir jāveic tirgus uzraudzības procedūras attiecībā uz:

 • lampām — jātestē viena modeļa tā paša ražotāja lampu paraugs, kas sastāv vismaz no divdesmit lampām. Vidējās vērtības no pieļaujamajām vērtībām, robežvērtībām vai deklarētajām vērtībām nedrīkst atšķirties vairāk nekā par 10 %;
 • droselēm un apgaismes iekārtām — jātestē viena atsevišķa vienība. Iegūtie rezultāti nedrīkst pārsniegt pieļaujamās vērtības. Ja tā nav, papildus jātestē vēl trīs vienības.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 13. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Luminiscences lampas bez iebūvētas droseles: dzīvsudraba tvaiku zemspiediena gāzizlādes lampas, kurās gaismas starojuma lielāko daļu emitē viens vai vairāki slāņi luminofora, kuru ierosina ultravioletie stari, kas rodas izlādē. Tās var būt viencokola vai divcokolu lampas un tām nav iebūvētu droseļu.

Augstas intensitātes gāzizlādes lampas: lampas, kurās, elektriskam lādiņam izlādējoties gāzes, metāla tvaiku vai vairāku gāzu un tvaiku vidē, tieši vai netieši rodas gaismas starojums un kurās elektrisko loku, kas rada gaismas starojumu, stabilizē sieniņas temperatūra un elektriskā loka slodze uz lampas sieniņu ir lielāka par 3 vatiem uz kvadrātcentimetru.

Droseles: ierīces, kuru galvenā funkcija ir līdz vajadzīgajai vērtībai ierobežot strāvas stiprumu, kas plūst caur vienu vai vairākām gāzizlādes lampām.

Apgaismes iekārtas: aparatūra, kura izplata, filtrē vai transformē viena vai vairāku gaismas avotu izstaroto gaismu un kuras konstrukcijā ir detaļas, kas vajadzīgas gaismas avotu balstīšanai, piestiprināšanai un aizsardzībai.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Regula (EK) Nr. 245/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu (OV L 76, 24.3.2009., 17.–44. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 245/2009 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10.–35. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.12.2016

Top