Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siltumnīcefekta gāzes: emisiju samazināšana par 20 % vai vairāk līdz 2020. gadam

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siltumnīcefekta gāzes: emisiju samazināšana par 20 % vai vairāk līdz 2020. gadam

Plašā ekonomikas krīze ir ietekmējusi ES 2008. gadā nospraustā mērķa - līdz 2020. gadam par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas - sasniegšanu. Tas ir mazinājis šī mērķa kā Eiropas ekonomikas modernizācijas virzītājspēka un tās konkurētspējas uzlabotāja nozīmi. Tas ietekmē arī ES iespējamo pāreju uz 30 % mērķi globālo centienu ietvaros.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Dažādu iespēju analīze, kā panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju pārvirzes riska analīze (COM(2010) 265 final, 26.5.2010.).

KOPSAVILKUMS

Plašā ekonomikas krīze ir ietekmējusi ES 2008. gadā nospraustā mērķa - līdz 2020. gadam par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas - sasniegšanu. Tas ir mazinājis šī mērķa kā Eiropas ekonomikas modernizācijas virzītājspēka un tās konkurētspējas uzlabotāja nozīmi. Tas ietekmē arī ES iespējamo pāreju uz 30 % mērķi globālo centienu ietvaros.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Paziņojumā ir analizēti iespējamie risinājumi, kā ES varētu pāriet no pašreizējā 20 % mērķa uz vērienīgāku 30 % mērķi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Absolūtās 20 % mērķa sasniegšanas izmaksas ir mazinājušās. 2008. gadā tika aprēķināts, ka tās sastāda EUR 70 miljardus gadā. Līdz 2010. gadam tās bija samazinājušās līdz EUR 48 miljardiem.
  • 2008. gadā nospraustā mērķa līdz 2020. gadam panākt 20 % samazinājumu sasniegšanā panāktais progress nav pietiekams, lai varētu sasniegt 2050. gadam noteikto ilgtermiņa mērķi visefektīvākajā veidā panākt 80-95 % samazinājumu. Tas varētu apgrūtināt un sadārdzināt ES centienus pēc 2020. gada.
  • Pastāv dažādi risinājumi, kā sasniegt 30 % mērķi. Tie ietver šādus aspektus:
  • Tiek lēsts, ka 30 % samazinājuma, tostarp 20 % mērķa, sasniegšanas kopējās izmaksas ir EUR 81 miljards jeb 0,54 % no ES iekšzemes kopprodukta.
  • 30 % mērķis sekmētu inovāciju tehnoloģiju jomā. Tas varētu palielināt ES rūpniecības nozares konkurētspēju un labākas gaisa kvalitātes rezultātā sniegt ieguvumus veselības jomā.
  • Pastāv dažādi veidi, kā novērst to, ka vietējie ražotāji, kuri rada siltumnīcefekta gāzes, savu darbību varētu pārcelt ārpus ES (oglekļa emisiju pārvirze), kur tiek piemēroti mazāk stingri standarti. Tie ietver energoietilpīgo nozaru atbrīvošanu no ETS kvotu iegādes un aicinājumu citām valstīm veikt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumus.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta siltumnīcefekta gāzu emisijām.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.03.2015

Top