Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ēku energoefektivitāte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ēku energoefektivitāte

Ēku sektors izlieto 40 % no Eiropas Savienības kopējā energopatēriņa. Tas paplašinās, un līdz ar to aug sektora pieprasījums pēc enerģijas. Ierobežojot pieprasījumu, ES samazinās enerģētisko atkarību un siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni un virzīsies uz mērķi līdz 2020. gadam par 20 % samazināt vispārējo enerģijas patēriņu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti.

KOPSAVILKUMS

Ēku sektors izlieto 40 % no Eiropas Savienības kopējā energopatēriņa. Tas paplašinās, un līdz ar to aug sektora pieprasījums pēc enerģijas. Ierobežojot pieprasījumu, ES samazinās enerģētisko atkarību un siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni un virzīsies uz mērķi līdz 2020. gadam par 20 % samazināt vispārējo enerģijas patēriņu.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šī tiesību akta mērķis ir uzlabot ēku energoefektivitāti ES, ņemot vērā dažādus klimata un vietējos apstākļus. Tajā ir noteiktas minimālās prasības un kopēja metodoloģija. Tā attiecas uz enerģiju, kas tiek izmantota apkurei, karstajam ūdenim, dzesēšanai, ventilācijai un apgaismojumam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Valstu atbildīgajām iestādēm jānosaka izmaksu ziņā efektīvas energoefektivitātes minimālās prasības. Tās jāpārskata ne retāk kā reizi piecos gados.

Tām jāattiecas uz apkuri, karsto ūdeni, gaisa kondicionēšanu un lielām ventilācijas sistēmām.

Komisija ir atbildīga par metodoloģijas izveidošanu energoefektivitātes prasību izpildes optimālā izmaksu līmeņa aprēķināšanai.

Jaunām ēkām jāatbilst minimālajiem standartiem un jābūt aprīkotām ar alternatīvām augstas efektivitātes enerģijas sistēmām. Līdz 2018. gada 31. decembrim ēkām, kurās atrodas valsts iestādes un kuru īpašnieces ir valsts iestādes, jāsasniedz gandrīz nulles enerģijas ēku statuss (*), un citām jaunām ēkām tas jāpanāk divus gadus vēlāk.

Esošām ēkām, kad tajās veic nozīmīgu atjaunošanu, energoefektivitāte jāuzlabo atbilstoši ES prasībām.

Energoefektivitātes sertifikācijas sistēma atrodas valstu atbildīgo iestāžu pārziņā. Šie sertifikāti nodrošina iespējamiem pircējiem vai īrniekiem informāciju par ēkas energoefektivitātes kategoriju un ieteikumus par uzlabojumiem izmaksu samazināšanai. Tiem jābūt iekļautiem reklāmās komerciālos medijos, kad ēkas tiek piedāvātas pārdošanai vai izīrēšanai.

Valstu atbildīgajām iestādēm jānodrošina shēmas apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaužu veikšanai.

Līdz 2017. gada 1. janvārim Komisija novērtēs progresu energoefektivitātes mērķu sasniegšanā un vajadzības gadījumā izteiks turpmākus priekšlikumus.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2010 gada 8. jūlija.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta ēkām.

GALVENIE TERMINI

(*) Gandrīz nulles enerģijas ēka: ēka, kurai ir augsta energoefektivitāte. Gandrīz nulles vai ļoti maza daudzuma vajadzīgo enerģiju būtu ļoti lielā mērā jāsedz no atjaunojamajiem enerģijas avotiem, tostarp uz vietas vai netālu ražotu enerģiju no atjaunojamajiem avotiem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2010/31/ES

8.7.2010.

9.7.2012.

OV L 153, 18.6.2010., 13.-35. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 244/2012 (2012. gada 16. janvāris), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, nosakot salīdzinošās metodoloģijas sistēmu izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes prasību līmeņu aprēķināšanai ēkām un būves elementiem (OV L 81, 21.3.2012., 18.-36. lpp.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Finansiāls atbalsts ēku energoefektivitātes uzlabošanai (COM(2013) 225 final, 18.4.2013.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Dalībvalstu panākumi virzībā uz gandrīz nulles enerģijas ēkām (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013.).

Pēdējo reizi atjaunots: 06.08.2015

Top