Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšana līdz 2020. gadam. Lēmums par pienākumu sadali

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšana līdz 2020. gadam. Lēmums par pienākumu sadali

Lēmumā par pienākumu sadali ir noteikti Eiropas Savienības valstīm saistoši ikgadējie siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas mērķi laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam. Šie mērķi attiecas uz emisijām, ko rada lielākā daļa to nozaru, kuras nav iekļautas ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS), piemēram, transports (izņemot aviāciju un starptautiskos jūras pārvadājumus), ēkas, lauksaimniecība un atkritumu apsaimniekošana.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 406/2009/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam.

KOPSAVILKUMS

Lēmumā par pienākumu sadali ir noteikti Eiropas Savienības valstīm saistoši ikgadējie siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas mērķi laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam. Šie mērķi attiecas uz emisijām, ko rada lielākā daļa to nozaru, kuras nav iekļautas ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS), piemēram, transports (izņemot aviāciju un starptautiskos jūras pārvadājumus), ēkas, lauksaimniecība un atkritumu apsaimniekošana.

Lēmums par pienākumu sadali ir daļa no klimata pārmaiņu un enerģētikas jautājumiem veltītā politikas un pasākumu kopuma, kas pazīstams kā klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums un kas Eiropai palīdzēs pāriet uz mazoglekļa ekonomiku un palielināt tās enerģētisko drošību.

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Lēmumā par pienākumu sadali ir noteikti valstu emisiju samazināšanas mērķi 2020. gadam, kas izteikti kā procentuālas izmaiņas salīdzinājumā ar 2005. gada emisiju līmeni. Tajā ir arī noteikts, cik tonnu siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju katra ES valsts ik gadu laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam drīkst emitēt nozarēs, uz kurām attiecas šis lēmums.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Emisiju samazināšanas mērķi 2020. gadam ir noteikti, pamatojoties uz ES valstu relatīvo labklājību (valsts iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju). Tie svārstās robežās no emisiju samazināšanas par 20 % līdz 2020. gadam (salīdzinājumā ar 2005. gada līmeni) bagātākajās ES valstīs līdz emisiju palielināšanai par 20 % Bulgārijā, kurā ir viszemākais labklājības līmenis.
 • Lai nodrošinātu stabilu virzību uz 2020. gadam noteikto mērķu sasniegšanu, Lēmumā par pienākumu sadali katrai valstij ir noteikts arī siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju ikgadējais ierobežojums. Šos ierobežojumus sauc par ikgadējo emisiju sadales apjomu.
 • Tajā pašā laikā elastīguma iespējas, kas paredzētas mērķu sasniegšanas procesā, ES valstīm ļauj emisijas samazināt rentablā veidā. ES valstis var aizņemties 5 % sava ikgadējā emisiju apjoma no nākamā gada un iegādāties ikgadējo emisiju apjomu no citām ES valstīm vai arī iegādāties kredītus no konkrēta projekta, piemēram, no projekta, kas vismazāk attīstītajām valstīm palīdz samazināt to radītās emisijas. Ja kāda ES valsts savu emisiju apjomu ir samazinājusi lielākā mērā, nekā nepieciešams, tādējādi pārsniedzot attiecīgajam gadam nosprausto mērķi, tā var uzkrāt ikgadējo emisiju apjomu izmantošanai vēlāk (laikposmā līdz 2020. gadam) vai arī pārdot to citām ES valstīm.
 • Katrai valstij ik gadu ir jāziņo Komisijai par savu emisiju apjomu un par progresu noteiktā mērķa sasniegšanā.
 • Ja valsts viena gada laikā emitē vairāk siltumnīcas efektu izraisošu gāzu, nekā atļauts, tai ir jāinformē Komisija par to, kā tā plāno “atgriezties uz pareizā ceļa”, kā arī “jāsamaksā” par nodarījumu, uzņemoties stingrāku emisiju samazināšanas mērķi nākamajam gadam.

KAD ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

No 2013. gada līdz 2020. gadam.

KONTEKSTS

Lai novērstu klimata pārmaiņas, Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Lai sasniegtu šo mērķi, ES ir pieņēmusi divus galvenos tiesību aktus:

 • 1.

  ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēma, kas aptver vairāk nekā 11 000 elektrostaciju un rūpniecības iekārtu, kā arī aviokompānijas;

 • 2.

  Lēmums par pienākumu sadali, kas katrai no 28 ES dalībvalstīm uzliek pienākumu sniegt konkrētu ieguldījumu ES vispārējā 20 % samazinājuma mērķa sasniegšanā. Tas tiek panākts, samazinot siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas lielākajā daļā nozaru, kas nav iekļautas ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS).

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Lēmumam par pienākumu sadali veltītajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 406/2009/EK

25.6.2009.

-

OV L 140, 5.6.2009., 136.-148. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2013/162/ES (2013. gada 26. marts) par dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu noteikšanu laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 406/2009/EK (OV L 90, 28.3.2013., 106.-110. lpp.).

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/634/ES (2013. gada 31. oktobris) par dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu korekcijām laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 406/2009/EK (OV L 292, 1.11.2013., 19.-22. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 26.03.2015

Top