Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naftas drošības rezerves

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Naftas drošības rezerves

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/119/EK, ar ko ES valstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tās mērķis ir nodrošināt naftas piegādes drošības līmeni Eiropas Savienībā (ES), nosakot valdībām prasību uzturēt jēlnaftas un/vai naftas rezerves.
 • Tajā ir izklāstītas procedūras krājumu nodošanai apritē, ja rodas būtisks šo produktu trūkums.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstīm ir pienākums:
  • uzturēt naftas krājumu apjomu, kas atbilst vismaz dienas vidējā importa daudzumiem 90 dienu laikā vai arī 61 dienas patēriņam atkarībā no tā, kurš no abiem daudzumiem ir lielāks;
  • nodrošināt tūlītēju pieejamību un piekļuvi krājumiem ārkārtas gadījumos;
  • izveidot atjauninātu reģistru par to uzturētajām drošības rezervēm un nosūtīt datus Eiropas Komisijai līdz katra kalendārā gada 25. februārim;
  • uzturēt atjauninātu reģistru par īpašajiem krājumiem, piemēram, benzīnu un aviācijas benzīnu, ko uztur to teritorijās, un sniegt Komisijai informāciju 15 dienu laikā pēc šāda informācijas pieprasījuma saņemšanas;
  • nosūtīt Komisijai ikmēneša kopsavilkumus par komerciālo krājumu apjomu, ko uztur to teritorijās;
  • uzturēt ārkārtas rīcības plānus, lai reaģētu būtisku piegādes traucējumu gadījumā un ātri un efektīvi nodotu apritē visas to drošības rezerves vai šo rezervju daļu;
  • atļaut uzņēmumiem un citām struktūrām, kurām ir pienākums uzturēt naftas krājumus, deleģēt daļu atbildības, ievērojot zināmus nosacījumus.
 • ES valstis var izveidot centrālās krājumu uzturēšanas struktūras ar mērķi iegādāties, uzturēt un pārdot krājumus, lai ievērotu šo direktīvu.
 • Importa un patēriņa daudzumus, pēc kuriem aprēķina obligāto rezervju apjomu, nosaka pēc iepriekšējā gada datiem.
 • Naftas un naftas produktu konsultatīvā koordinācijas grupa palīdz Komisijai analizēt naftas un naftas produktu apgādes drošību ES.
 • Komisija sadarbībā ar valstu iestādēm var veikt gatavības ārkārtas situācijām procedūru pārbaudi.
 • Līdz 2015. gada 31. decembrim Komisijai bija jāpārskata, kā notika šī tiesību akta īstenošana.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva ir piemērojama kopš 2009. gada 29. oktobra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2012. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2009/119/EK (2009. gada 14. septembris), ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves (OV L 265, 9.10.2009., 9.–23. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.03.2017

Top