Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pašnodarbinātība — vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pašnodarbinātība — vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2010/41/ES par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas pašnodarbinātas personas statusā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu īsteno vienlīdzīgas attieksmes principu pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šis tiesību akts attiecas uz visām pašnodarbinātām personām (personām, kas savā labā veic darbu un par to gūst ienākumus) un to laulātajiem vai dzīves partneriem.
 • Vienlīdzīga attieksmes princips nozīmē, ka nav nekādas tiešas* vai netiešas* diskriminācijas dzimuma dēļ publiskā un privātā sektorā. Aizskaršanu* un seksuālu uzmākšanos* uzskata par diskrimināciju dzimuma dēļ.
 • ES valstis var pieņemt pozitīvu rīcību, piemēram, popularizēt sieviešu uzņēmējdarbības iniciatīvas, lai praksē nodrošinātu pilnīgu vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm darba dzīvē.
 • ES valstīm jānodrošina, ka:
  • tāda uzņēmuma dibināšanas nosacījumi, kuru savstarpēji dibina laulātie vai dzīves partneri, nav stingrāki par nosacījumiem citām personām;
  • laulātie un dzīves partneri var izmantot valsts sociālās aizsardzības shēmas;
  • pašnodarbinātu personu laulātajām un dzīves partnerēm piešķir pietiekamu maternitātes pabalstu vismaz uz 14 nedēļām;
  • visām personām, kuras uzskata, ka nav ievērotas to vienlīdzīgas attieksmes tiesības, ir iespēja būt par dalībnieku tiesvedībā vai administratīvajā procesā;
  • ir pieejama faktiska un efektīva kompensācija vai zaudējumu atlīdzība par radītiem zaudējumiem vai kaitējumu;
  • attiecīgās valsts struktūras ir pilnvarotas veicināt, analizēt, uzraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu attieksmi pret visām šī tiesību akta darbības jomā ietvertajām personām;
  • tiek ievērota vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm, izstrādājot un īstenojot normatīvos un administratīvos aktus, politiku un darbības jomās, kas minētas šajā tiesību aktā;
  • šī tiesību akta saturs tiek darīts zināms pēc iespējas plašāk.
 • ES valstīm bija jāsniedz Eiropas Komisijai visa attiecīgā informācija par šīs direktīvas īstenošanu līdz 2015. gada 5. augustam.
 • Komisija ziņojumu, ko tā sagatavo, pamatojoties uz valstu iesniegtajiem datiem, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā līdz 2016. gada 5. augustam.
 • Komisija ir izveidojusi sievietēm uzņēmējām īpaši veltītu tīmekļa vietnes sadaļu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 4. augusta. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2012. gada 5. augustam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Nodarbinātība un apmācība”.

GALVENIE TERMINI

* Tieša diskriminācija: ja attieksme dzimuma dēļ pret vienu personu ir mazāk labvēlīga nekā attieksme pret kādu citu.

* Netieša diskriminācija: ja šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse nostāda viena dzimuma personas īpaši nelabvēlīgā situācijā.

* Aizskaršana: ja notiek nevēlama rīcība, kuras mērķis vai sekas ir personas cieņas aizskaršana vai iebiedējošas, naidīgas, degradējošas, pazemojošas vai aizskarošas vides radīšana.

* Seksuāla uzmākšanās: jebkāda veida nevēlama vārdiska, nevārdiska vai fiziska seksuāla rakstura rīcība.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/41/ES (2010. gada 7. jūlijs) par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar kuru atceļ Padomes Direktīvu 86/613/EEK (OV L 180, 15.7.2010., 1.–6. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.06.2016

Top