Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programmas mikrofinansēšanas attīstības veicināšanai Eiropas Savienībā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programmas mikrofinansēšanas attīstības veicināšanai Eiropas Savienībā

Kopš 2010. gada Eiropas Savienība ir izveidojusi programmas, lai attīstītu mikrofinansēšanu Eiropā un padarītu kredītus pieejamus cilvēkiem un uzņēmumiem, kam ir grūti piekļūt parastiem kredītiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 283/2010/ES (2010. gada 25. marts), ar ko izveido Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1296/2013 (2013. gada 11. decembris) par Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (EaSI) un ar kuru groza Lēmumu Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai.

KOPSAVILKUMS

Mikrofinansēšana ir fiziskām personām un mikrouzņēmumiem, kuri saskaras ar grūtībām saņemt kredītu, piešķirtas garantijas, mikrokredīts (līdz EUR 25 000), pašu kapitāls un kvazikapitāls. Pirmais Eiropas instruments šī veida finansējuma attīstībai ES tika izveidots 2010. gadā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 25. marta Lēmums Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai).

Šis instruments, kura budžets bija EUR 100 miljoni četru gadu posmā (2010.-2013.), bija paredzēts, lai padarītu mikrofinansējumu vieglāk pieejamu šādām mērķa grupām:

  • bezdarbnieki, darba zaudēšanas riskam pakļauti cilvēki, nestrādājošie iedzīvotāji, sociālās atstumtības riskam pakļauti cilvēki un neaizsargātas personas, kuras vēlas dibināt vai paplašināt mikrouzņēmumu;
  • mikrouzņēmumi, jo īpaši tādi, kuros strādā iepriekšējā punktā minētie cilvēki.

Laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam šī iniciatīva ir iekļauta Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI - Regula (ES) Nr. 1296/2013) mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogrammā, kas pārņemta no progresa mikrofinansēšanas instrumenta. Šai apakšprogrammai septiņu gadu laikā paredzēts 21 % no kopējā EaSI budžeta jeb EUR 193 miljoni.

Šis jaunais instruments ne vien ļauj mērķa grupu personām un uzņēmumiem vieglāk piekļūt mikrofinansējumam, bet arī:

  • palielināt mikrofinansējuma nodrošinātāju iestāžu institucionālo spēju;
  • atvieglot piekļuvi finansējumam sociālajiem uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 30 miljonus, sniedzot tiem kapitālu, kvazikapitālu, aizdevumu instrumentus un dotācijas līdz EUR 500 000 apmērā.

Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogrammā var piedalīties publiskās un privātās struktūras, kas izveidotas ES valstīs, EBTA valstīs un kandidātvalstīs (arī potenciālajās kandidātvalstīs), ar nosacījumu, ka tās nodrošina mikrofinansējumu cilvēkiem un mikrouzņēmumiem vai finansējumu sociālajiem uzņēmumiem. ES atbalsts galvenokārt tiek nodrošināts ar Savienības finanšu regulās noteikto finanšu instrumentu starpniecību.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 283/2010/ES

8.4.2010.

-

OV L 87, 7.4.2010.

Regula (ES) Nr. 1296/2013

21.12.2013.

-

OV L 347, 20.12.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 09.06.2014

Top