Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nozaru sociālais dialogs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nozaru sociālais dialogs

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 98/500/EK par sociālo partneru dialoga veicināšanu Eiropas līmenī

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to nodrošina pamatu nozaru sociālā dialoga komiteju izveidei dažādās ES darbības jomās, kurās var tikties darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji (pazīstami kā “sociālie partneri”), lai pārrunātu politikas attīstības tendences. Tās ir plašāka mēroga Eiropas sociālā dialoga* iezīme, kas ir ES sociālā modeļa un pārvaldības būtiska sastāvdaļa.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Nozaru dialogu komitejas tiek veidotas tajās nozarēs, kur organizācijas, kas pārstāv attiecīgās nozares darba ņēmējus un darba devējus, kopīgi pieprasa līdzdalību dialogā ES līmenī. Tām ir:
  • jābūt saistītām ar konkrētām ekonomikas nozarēm, piemēram, banku sektoru vai lauksaimniecību;
  • jāsastāv no organizācijām, kas ir atzīti valstu sociālie partneri;
  • jābūt pilnvarotām vest sarunas par nolīgumiem;
  • jāpārstāv vairāku ES valstu sociālie partneri;
  • jābūt pienācīgām struktūrām un resursiem, lai efektīvi piedalītos ES līmeņa darbā.
 • Katra komiteja:
  • sniedz konsultācijas par ES attīstības tendencēm, kurām ir sociālas sekas tās darbības nozarē;
  • attīsta un veicina sociālo dialogu savas kompetences jomā;
  • ietver ne vairāk kā 66 locekļus ar vienādu pārstāvju skaitu no darba devēju un darba ņēmēju puses;
  • kopā ar Eiropas Komisiju izstrādā savu reglamentu;
  • sanāk vismaz vienreiz gadā;
  • to vada darba devēju vai darba ņēmēju pārstāvis vai Komisijas amatpersona;
  • kopā ar Komisiju regulāri pārskata komitejas veiktās darbības.
 • Nozaru dialogu komitejas aizstāj iepriekšējos nozaru līmeņa sadarbības veidus starp sociālajiem partneriem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 1998. gada 20. maija.

KONTEKSTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 152. pantā ir apstiprināta ES apņemšanās atbalstīt Eiropas sociālo dialogu un ir atzīta Eiropas sociālo partneru autonomija.

Kopš 1998. gada Komisija ir izveidojusi vairāk nekā 40 nozaru sociālā dialoga komitejas. Tās aptver apmēram 150 miljonus darba ņēmēju visdažādākajās ES nozarēs, piemēram, dažādos transporta sektoros, lauksaimniecības, būvniecības, tirdzniecības, sabiedrisko pakalpojumu, mašīnbūves un iekārtu ražošanas, viesnīcu un restorānu, kā arī banku nozarēs.

Dialoga rezultātā ir noslēgti nolīgumi par apmēram 900 dažāda juridiskā statusa tekstiem.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē “Sociālais dialogs nozarē”.

GALVENAIS TERMINS

* Eiropas sociālais dialogs: diskusijas, konsultācijas, sarunas un kopīgas darbības, kurās iesaistītas abas nozarē strādājošās puses (darba devēji un darba ņēmēji).

AKTS

Komisijas Lēmums 98/500/EK (1998. gada 20. maijs) par nozaru dialogu komiteju izveidi, lai veicinātu sociālo partneru dialogu Eiropas līmenī (OV L 225, 12.8.1998., 27.–28. lpp.)

Komisijas Lēmuma 98/500/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas dienestu darba dokuments par Eiropas nozaru sociālā dialoga darbību un potenciālu (SEC(2010) 964, galīgā redakcija, 22.7.2010.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.05.2016

Top