Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Darbinieku informēšana un uzklausīšana — Eiropas uzņēmumu padomes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Darbinieku informēšana un uzklausīšana — Eiropas uzņēmumu padomes

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/38/EK — Eiropas Uzņēmumu padomes (vai sistēmas darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās) izveide

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt informēšanas* un uzklausīšanas* tiesības saistībā ar pārnacionāliem jautājumiem darbiniekiem Kopienas mēroga uzņēmumos* (ar vismaz 1000 darbiniekiem) vai uzņēmumu grupās*. Tas tiek panākts, izveidojot Eiropas uzņēmumu padomes vai citas atbilstošas procedūras.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Izmantojot Eiropas uzņēmumu padomes, vadība informē darbiniekus un ar tiem apspriežas pārnacionālā līmenī par uzņēmējdarbības attīstību un jebkādiem būtiskiem lēmumiem, kas tos varētu ietekmēt.
  • Centrālā vadība ir atbildīga par informācijas sniegšanu, lai varētu sākt sarunas par Eiropas uzņēmumu padomes izveidošanu vai informēšanas un uzklausīšanas procedūrām.
  • Centrālā vadība un darbinieku pārstāvji īpašā pārrunu grupā izstrādā detalizētus noteikumus.
  • Darbinieku pārstāvji vai eksperti, kas tiem sniedz ieteikumus, nedrīkst atklāt nekādu informāciju, kura tiem nepārprotami sniegta kā konfidenciāla.
  • Eiropas uzņēmumu padomes locekļu rīcībā ir jābūt līdzekļiem, lai piemērotu ar tiesību aktu noteiktās tiesības. Tas ietver darbinieku pārstāvju apmācību, saglabājot algu.
  • Sākotnēji ES valstis no šā tiesību akta piemērošanas jomas varēja izslēgt tirdzniecības flotes apkalpes locekļus. Tomēr tie tika iekļauti ar 2015. gada oktobrī pieņemtu grozījumu (Direktīva (ES) 2015/1794).

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2009. gada 5. jūnijā. ES valstīm tā bija jāiekļauj valsts tiesību aktos līdz 2011. gada 5. jūnijam.

KONTEKSTS

2016. gadā Komisijas dienesti pētīs Direktīvas 2009/38/EK īstenošanas ietekmi un jo īpaši ietekmi, kas izriet no izmaiņām Direktīvā 94/45/EK (sākotnējā tiesību akta par Eiropas uzņēmumu padomēm, ko aizstāja Direktīva 2009/38/EK).

GALVENIE TERMINI

* Informēšana: darba devēja veikta informācijas nodošana darbinieku pārstāvjiem, lai tie varētu iepazīties ar attiecīgo jautājumu un novērtēt tā ietekmi.

* Uzklausīšana: dialoga izveidošana starp centrālo vadību un darbinieku pārstāvjiem, lai tie varētu paust savu viedokli.

* Kopienas mēroga uzņēmums: uzņēmums, kurā ir vismaz 1000 darbinieku vairāk nekā vienā ES valstī un vismaz 150 darbinieku katrā no vismaz 2 ES valstīm;

* Kopienas mēroga uzņēmumu grupa: uzņēmumu grupa, kurā ir vismaz 1000 darbinieku kopumā, vismaz divi grupas uzņēmumi dažādās ES valstīs un vismaz 150 darbinieku katrā no vismaz diviem šādiem uzņēmumiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/38/EK (2009. gada 6. maijs) par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (pārstrādāta versija) (OV L 122, 16.5.2009., 28.–44. lpp.)

Direktīvas 2009/38/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/1794 (2015. gada 6. oktobris), ar kuru attiecībā uz jūrniekiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/94/EK, 2009/38/EK un 2002/14/EK un Padomes Direktīvas 98/59/EK un 2001/23/EK (OV L 263, 8.10.2015., 1.–5. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.01.2016

Top