Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā

Regula (EK) Nr. 1338/2008 - statistika par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2008 (2008. gada 16. decembris) attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti noteikumi par to, kā vācami un atspoguļojami statistikas dati par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā, lai visās ES valstīs nodrošinātu salīdzināmus datus.

Tas ES palīdzēs izstrādāt efektīvu politiku sabiedrības veselības jomā un atbalstīt valstu stratēģijas šajā jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Statistikas datus, ko savākušas ES valstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, nosūta ES statistikas birojam Eurostat .

Statistikas datus apkopo par šādiem tematiem:

veselība un to ietekmējošie faktori:

veselības pašnovērtējums;

fiziskas un garīgas darbības spējas un invaliditāte;

saslimstības* rādītāji sadalījumā pa konkrētām diagnozēm;

nelaimes gadījumi un ievainojumi;

dzīvesveids (fiziskā aktivitāte, uzturs, smēķēšana, alkohola un narkotisko vielu lietošana utt.) un vides, sociālie un ar arodu saistīti faktori;

veselības aprūpes iestāžu pakalpojumu pieejamība un izmantošana;

demogrāfiska un sociāli ekonomiska informācija par indivīdiem;

veselības aprūpe:

veselības aprūpes iestādes;

veselības aprūpes darbinieki;

izdevumi un finansējums;

nāves cēloņi:

mirušo personu aprakstoši raksturlielumi;

reģions;

nāves cēloņi;

nelaimes gadījumi darbā, arodslimības un citas ar darbu saistītas veselības problēmas:

iesaistīto personu aprakstoši raksturlielumi;

ievainojums vai slimība un to smaguma pakāpe;

darba organizācija un darbavieta;

iesaistītie cēloņi un faktori.

Regulai (EK) Nr. 1338/2008 sekoja vairākas īstenošanas regulas, kurās ir izklāstīti sīkāk izstrādāti noteikumi un procedūras attiecībā uz citiem aspektiem, kas saistīti ar veselības jomas statistikas datu vākšanu:

328/2011 - reģistrētie nāves gadījumi un nedzīvi dzimuši bērni katrā ES valstī;

349/2011 - statistikas datu par nelaimes gadījumiem darbā vākšana;

141/2013 - Eiropas veselības apsekojums;

Regula (ES) 2015/359 - statistikas datu par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu sadalījums pa posteņiem.

KAD ŠĪ REGULA STĀJĀS SPĒKĀ?

2009. gada 20. janvārī.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

* Saslimstība: kādas saslimšanas vai konkrētas slimības izplatība kādā ģeogrāfiskā teritorijā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1338/2008

20.1.2009.

-

OV L 354, 31.12.2008., 70.-81. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (EK) Nr. 577/98 (1998. gada 9. marts) par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (OV L 77, 14.3.1998., 3.-7. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 328/2011 (2011. gada 5. aprīlis), ar ko attiecībā uz statistiku par nāves cēloņiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (OV L 90, 6.4.2011., 22.-24. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 349/2011 (2011. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz statistiku par nelaimes gadījumiem darbā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (OV L 97, 12.4.2011., 3.-8. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 141/2013 (2013. gada 19. februāris), ar ko attiecībā uz statistiku, kas balstīta uz Eiropas veselības apsekojumu (EHIS), īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (OV L 47, 20.2.2013., 20.-48. lpp.)

Komisijas Regula (ES) 2015/359 (2015. gada 4. marts), ar ko attiecībā uz statistiku par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 (OV L 62, 6.3.2015., 6.-15. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.09.2015

Top