Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas sadarbība jaunatnes jomā (2010.-2018. g.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas sadarbība jaunatnes jomā (2010.-2018. g.)

Eiropas sadarbība jaunatnes jomā 2010.-2018. gadā ir paredzēta, lai uzlabotu sadarbību starp Eiropas Savienības valstīm, nodrošinot jauniešiem labākas iespējas.

AKTS

Padomes Rezolūcija (2009. gada 27. novembris) par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010-2018) (Oficiālais Vēstnesis C 311, 19.12.2009., 1.-11. lpp.)

KOPSAVILKUMS

Eiropas sadarbība jaunatnes jomā 2010.-2018. gadā ir paredzēta, lai uzlabotu sadarbību starp Eiropas Savienības valstīm, nodrošinot jauniešiem labākas iespējas.

KO IETVER ES SADARBĪBA JAUNATNES JOMĀ?

2009. gadā pieņemtajā Padomes rezolūcijā ir noteikts atjaunināts regulējums ES sadarbībai jaunatnes jomā 2010.-2018. gadā. Pirms šī regulējuma darbojās 2002. gadā pieņemtais pirmais regulējums 2002.-2009. gadam.

Šī atjauninātā regulējuma jeb “ES Jaunatnes stratēģijas” galvenais mērķis ir uzlabot sadarbības un jau īstenoto pasākumu efektivitāti un nodrošināt lielāku labumu jauniešiem ES.

Stratēģijai ir divi pamata mērķi:

  • visiem jauniešiem izglītībā un darba tirgū radīt vairāk iespēju, turklāt vienādu iespēju;
  • veicināt jauniešu aktīvu iesaisti sabiedrībā.

Šie mērķi ir sasniedzami, veicinot dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem, lai sekmētu aktīvu pilsonību, sociālo integrāciju un nodrošinātu jauniešu iekļaušanu ES politikas veidošanā.

Tāpēc tiek veicinātas īpašas ierosmes, kas paredzētas jauniešiem, un ierosmes jaunatnes jautājumu integrēšanai citās politikās astoņās īpašās jomās:

  • izglītība un apmācība;
  • nodarbinātība un uzņēmējdarbība;
  • veselības aizsardzība un labklājība;
  • jauniešu iesaiste ES demokrātijas procesā un sabiedrībā īpaša ES strukturēta dialoga kontekstā (īpašu uzmanību pievēršot iespēju nodrošināšanai jauniešiem 2014. un 2015. gadā);
  • brīvprātīgas darbības;
  • sociālā iekļaušana;
  • jaunatne un pasaule - pasākumi ar mērķi palīdzēt jauniešiem iesaistīties sadarbībā ārpus ES vai aktīvāk piedalīties tādās jomās kā klimata pārmaiņas, starptautiskā sadarbība un cilvēktiesības;
  • jaunrade un kultūra.

ES valstu un Komisijas loma

Eiropas Komisija un ES valstis tiek aicinātas pieņemt pasākumus, kas palīdz sasniegt Jaunatnes stratēģijas mērķus. Darbības šajās jomās ir jāīsteno, izmantojot atvērtās koordinācijas metodi, kam nepieciešama ES valstu politiska apņemšanās, un īpašas darba metodes.

Galvenie ES Jaunatnes stratēģijas īstenošanas instrumenti ir savstarpēja mācīšanās starp ES valstīm, uz faktiem balstīta jaunatnes politika, pārraudzība un ziņošana, dialogs ar jauniešiem un ES programmu, piemēram, “Erasmus+”programmas, mobilizācija.

ES Jaunatnes stratēģija arī veicina jauniešu problēmu integrēšanu citās politikas jomās, kas ietekmē jauniešu dzīvi: jauniešu nodarbinātība (ieskaitot garantijas jauniešiem shēmu) un sociālā iekļaušana (ES platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību) ir šādu politiku spilgti piemēri.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Jaunatnes portāla un ES Jaunatnes stratēģijas tīmekļa vietnēs. Skatīt arī ES ziņojumu par jaunatni (2015. g.).

SAISTĪTIE AKTI

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 20. maijs) par pārskatu pār strukturētā dialoga procesu, tostarp jauniešu sociālo iekļaušanu (Oficiālais Vēstnesis C 183, 14.6.2014., 1.-4. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 20. maijs) par Eiropas Savienības darba plānu jaunatnes jomā 2014.-2015. gadam (Oficiālais Vēstnesis C 183, 14.6.2014., 5.-11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.09.2015

Top