Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES sadarbība izglītības un apmācības jomā (ET 2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES sadarbība izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”)

KOPSAVILKUMS:

Padomes secinājumi par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠO SECINĀJUMU MĒRĶIS?

 • Tie nodrošina stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā laikposmā līdz 2020. gadam.
 • To pamatā ir sasniegumi, kas gūti iepriekšējās iniciatīvas izglītības un apmācības jomā laikposmam līdz 2010. gadam (“ET 2010”) ietvaros, un tajos ir izklāstīti četristratēģiskie mērķi, lai palīdzētu ikvienam iedzīvotājam pilnībā īstenot savu potenciālu un radītu ilgtspējīgu ekonomisko labklājību Eiropā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Četri stratēģiskie mērķi:
  • 1.

   Mūžizglītībai un mobilitātei ir jākļūst par realitāti, izveidojot izglītības un profesionālās apmācības sistēmas, kas labāk reaģētu uz pārmaiņām un būtu atvērtākas plašākai pasaulei.

  • 2.

   Izglītības un apmācības kvalitāte un efektivitāte ir jāuzlabo, lielāku uzmanību pievēršot tam, lai palielinātu pamatprasmju, piemēram, lasīšanas un rakstīšanas prasmes, rēķināšanas prasmes līmeni, uzlabotu matemātikas, zinātnes un tehnoloģijas pievilcību un stiprinātu valodu zināšanas.

  • 3.

   Ir jāveicina taisnīgums, sociālā kohēzija un pilsoniskā aktivitāte, lai visi iedzīvotāji, neatkarīgi no viņu personīgajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem apstākļiem, dzīves laikā varētu turpināt attīstīt ar darbu saistītas prasmes.

  • 4.

   Jaunrade un novatorisms, tostarp uzņēmējdarbības gars, ir jāsekmē visos izglītības un apmācības līmeņos, jo tie ir ilgtspējīgas ekonomikas attīstības galvenie virzītājspēki. Jo īpaši iedzīvotājiem ir jāpalīdz apgūt prasmes digitālajā jomā un attīstīt iniciatīvas un uzņēmējdarbības garu un kultūras izpratni.

 • Eiropas sadarbība “ET 2020” ietvaros notiek kā informācijas un pieredzes apmaiņa par jautājumiem, kas kopīgi Eiropas valstu izglītības un apmācības sistēmām. Tā ietver:
  • savstarpēju mācīšanos;
  • periodisku pārraudzību un ziņošanu;
  • kopīgus atsauces instrumentus.
 • Ir paredzēti dažādi kritēriji un rādītāji, lai novērtētu progresu atšķirīgu mērķu sasniegšanā.
 • Eiropas Komisija pārrauga progresu kopumā un sadarbībā ar valstu iestādēm pēta, kā uzlabot rādītājus.
 • Laikposms līdz 2020. gadam ir sadalīts vairākos darba ciklos. Laikposmam no 2016. līdz 2020. gadam ir noteikts jauns prioritāšu kopums Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā. Tas tika paveikts ar kopīgo ziņojumu, kuru 2015. gada novembrī pieņēma izglītības ministru Padome un Komisija.

Sešas prioritātes laikposmam no 2016. līdz 2020. gadam:

 • atbilstīgas un augstas kvalitātes prasmes un kompetences saistībā ar nodarbinātības iespējām, novatorismu, aktīvu pilsoniskumu un labklājību (piemēram, radošums, pašiniciatīva un kritiskā domāšana);
 • iekļaujoša izglītība (tostarp pieaugošā izglītojamo daudzveidība), līdztiesība, nediskriminācija un pilsonisko prasmju veicināšana (piemēram, savstarpējā sapratne un demokrātiskās vērtības);
 • atvērta un inovatīva izglītība un apmācība, tostarp pilnvērtīgi izmantojot digitālā laikmeta piedāvātās priekšrocības;
 • spēcīgs atbalsts pedagogiem (piemēram, uzlabota kandidātu meklēšana, atlase un apmācība, kā arī profesionālās izaugsmes turpināšana);
 • prasmju un kvalifikāciju pārredzamība un atzīšana, lai atvieglotu mācīšanās un darbaspēka mobilitāti (piemēram, izmantojot Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru);
 • ilgtspējīgas investīcijas izglītības un apmācības sistēmās (tostarp Investīciju plāna Eiropai potenciāla izpēte) un šo sistēmu darbības rezultāti un efektivitāte.

KONTEKSTS

Saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 14. pantu “Ikvienai personai ir tiesības uz izglītību, kā arī uz pieeju arodmācībām un tālākizglītībai”.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta Stratēģiskajai sistēmai — “Izglītība un mācības 2020”.

AKTS

Padomes secinājumi (2009. gada 12. maijā) par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”) (OV C 119, 28.5.2009., 2.–10. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes un Komisijas 2012. gada kopīgais ziņojums par stratēģiskās sistēmas Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”) īstenošanu. “Izglītība un apmācība gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā Eiropā” (OV C 70, 8.3.2012., 9.–18. lpp.)

Padomes un Komisijas 2015. gada kopīgais ziņojums par stratēģiskas sistēmas Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) īstenošanu. Jaunas prioritātes Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (OV C 417, 15.12.2015., 25.–35. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.02.2016

Top