Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Izglītības fonds (EIF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Izglītības fonds (EIF)

Eiropas Izglītības fonds (EIF) darbojas Eiropas Savienības (ES) ārējo attiecību politikas jomā un tā mērķis ir palīdzēt valstīm ārpus ES uzlabot to cilvēkkapitāla attīstību. Tas cenšas veicināt mūžizglītības pieejamību un prasmju un kompetenču attīstību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1339/2008 (2008. gada 16. decembris), ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu (pārstrādāta)

KOPSAVILKUMS

Ar šo regulu izveido Eiropas Izglītības fondu (EIF) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 1360/90, ar ko sākotnēji tika radīts EIF. Fonds darbojas Eiropas Savienības (ES) ārējo attiecību politikas jomā un tā mērķis ir sekmēt profesionālās izglītības un mācību sistēmu attīstību šādās partnervalstīs:

  • ES kandidātvalstis (Albānija, Melnkalne, Serbija, Turcija un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika);
  • Rietumbalkānu valstis, kas ir potenciālās kandidātvalstis (Bosnija un Hercegovina un Kosova);
  • Vidusjūras reģiona dienvidu, Austrumeiropas un Dienvidkaukāza partnervalstis (Alžīrija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Moldova, Maroka, Palestīnas pašpārvalde, Krievija, Sīrija, Tunisija un Ukraina);
  • citas valstis, kuras nosaka EIF valde, pamatojoties uz īpašiem kritērijiem.

Fonds sniedz palīdzību šīm valstīm, lai uzlabotu to iedzīvotāju prasmes un kompetences. Tas ietver dalību reformu procesā, lai attīstītu sākotnējo un tālāko profesionālo izglītību un mācības, kā arī lai sekmētu izglītības un mācību pieejamību. EIF arī palīdz veicināt mobilitāti, sadarbību starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem, kā arī pieredzes un informācijas apmaiņu starp ES valstīm.

Veicinot profesionālās izglītības un mācību sistēmu attīstību partnervalstīs, fonda funkcijas ir šādas:

  • sniegt informāciju, politikas analīzi un ieteikumus par cilvēkkapitāla attīstīšanu;
  • uzlabot zināšanas par spēju pieprasījumu darba tirgū;
  • sniegt atbalstu cilvēkkapitāla attīstīšanas spēju veidošanā;
  • veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu starp līdzekļu sniedzējiem, partnervalstīm un ES;
  • atbalstīt ES atbalsta nodrošināšanu partnervalstīm un (pēc Komisijas pieprasījuma) analizēt sniegtā atbalsta efektivitāti.

Fonda funkciju īstenošanā tas sadarbojas ar citām attiecīgām ES iestādēm, jo īpaši ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop), kā arī vajadzības gadījumā ar Eiropas sociālo partneru pārstāvjiem un attiecīgām starptautiskām organizācijām.

EIF ir bezpeļņas fonds un tam ir juridiskas personas statuss. Fonda galvenā mītne atrodas Turīnā, Itālijā.

Struktūra

EIF valdi veido viens pārstāvis no katras ES valsts, 3 pārstāvji no Komisijas, 3 Eiropas Parlamenta iecelti eksperti un 3 Komisijas iecelti partnervalstu pārstāvji. Balsstiesības ir tikai ES valstu pārstāvjiem (katram 1 balss) un Komisijas pārstāvjiem (visiem kopā 1 balss). 1 no Komisijas pārstāvjiem ir valdes priekšsēdētājs, kurš sasauc valdi vismaz reizi gadā. Valdes pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Pilnvaras var atjaunot vienreiz.

Valdes pienākumi ir izstrādāt izdevumu un ieņēmumu gada tāmi, pieņemt gada darba programmu, štatu saraksta projektu un galīgo budžetu, gada darbības pārskatu, reglamentu un finanšu noteikumus. Valdei ir pilnvaras iecelt amatā un atlaist direktoru, kā arī pagarināt direktora pilnvaru termiņu.

Direktoru ieceļ uz 5 gadiem, izraugoties no Komisijas iesniegta kandidātu saraksta. Direktora pilnvaru termiņu var vienu reizi pagarināt, bet ne ilgāk par 3 gadiem. Direktors ir Fonda likumīgs pārstāvis un atbild par tā administratīvo vadību. Direktors atbild par valdes darba sagatavošanu un organizēšanu un par valdes lēmumu īstenošanu. Papildus tam direktors īsteno Fonda gada darba programmu un budžetu.

EIF finansējumu galvenokārt veido subsīdijas no ES vispārējā budžeta un maksājumi, kas veikti kā atlīdzība par sniegtiem pakalpojumiem. Fonda galīgos pārskatus, gada darbības pārskatus un reglamentu publicē.

Priekšvēsture

Regula (EEK) Nr. 1360/90, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu, kopš tās pieņemšanas ir vairākkārt grozīta. Tā kā bija nepieciešams izdarīt papildu grozījumus, skaidrības labad minētā regula tika atcelta un aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1339/2008.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1339/2008

20.1.2009.

-

OV L 354, 31.12.2008., 82.-93. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.09.2015

Top