Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brīvprātīgo jauniešu mobilitāte ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Brīvprātīgo jauniešu mobilitāte ES

 

KOPSAVILKUMS:

Ieteikums — brīvprātīgo jauniešu mobilitāte ES

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

 • Ieteikumā Eiropas Savienības (ES) valstis tiek mudinātas sekmēt brīvprātīgo jauniešu starptautisko mobilitāti.
 • Tas paredz intensīvāku sadarbību starp ES valstīm, kas ļautu radīt jaunas mobilitātes iespējas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Ar šo ieteikumu izveido sadarbības sistēmu ES valstīm, ar ko paredzēts veicināt pārrobežu brīvprātīgās darbības* jauniešiem. Šajā procesā netiek ierobežota ES valstu izveidoto brīvprātīgās darbības shēmu daudzveidība.
 • Brīvprātīgās darbības jauniešiem sniedz neformālās izglītības* un ikdienējas mācīšanās* pieredzi. Tās palīdz attīstīt jauniešu profesionālās un sociālās prasmes, uzlabojot viņu iespējas iegūt darbu un kļūt par aktīviem pilsoņiem un veicinot viņu sociālo iekļaušanu. Brīvprātīgās darbības sniedz jauniešiem mērķa un atbildības sajūtu un ļauj strukturēt dzīvi.
 • Ieteikumā ES valstis tiek aicinātas stiprināt sadarbību starp brīvprātīgajām organizācijām un valsts iestādēm, kas iesaistītas brīvprātīgo darbību organizēšanā, lai veicinātu brīvprātīgo jauniešu mobilitāti visā Eiropā. ES valstīm tiek ieteikts īstenot pasākumus, piemēram:
  • darīt pieejamu plašāku informāciju par valsts brīvprātīgajām darbībām;
  • uzlabot visām iesaistītajām personām informācijas pieejamību par pārrobežu brīvprātīgajām darbībām;
  • atvieglot brīvprātīgajiem jauniešiem piekļuvi pārrobežu brīvprātīgajām darbībām, jo īpaši vienkāršojot procedūras;
  • radīt šādu brīvprātīgo darbību iespējas ar elastīgu pieeju, ņemot vērā šādus aspektus:
   • uzņemšanas iespējas;
   • kontaktu veidošana starp brīvprātīgajiem;
   • Eiropas mobilitātes mehānismu izmantošana (piemēram, Eiropas jauniešu karte);
   • jaunatnes darbinieku* mobilitāte;
   • darbā ar jaunatni aktīvi iesaistīto personu apmācība;
  • veicināt starpkultūru komunikācijas spēju un valodu apguvi, lai atvieglotu pārrobežu mobilitāti;
  • atbalstīt pašnovērtējuma rīku izstrādi, lai brīvprātīgās organizācijas varētu nodrošināt savu pārrobežu darbību kvalitāti;
  • apmainīties ar informāciju un savstarpēji sadarboties, lai nodrošinātu brīvprātīgo sociālo un juridisko aizsardzību;
  • veicināt brīvprātīgajās darbībās iegūtās kvalifikācijas atzīšanu, izmantojot valsts un Eiropas līmeņa kvalifikācijas instrumentus, piemēram, Europass, Youthpass un Eiropas kvalifikāciju sistēmu;
  • veicināt jauniešu, kuriem ir mazāk iespēju, piedalīšanos pārrobežu brīvprātīgajās darbībās.
 • Ieteikumā ir apstiprināts Eiropas Komisijas atbalsts ES valstu darbībām saistībā ar iepriekšminētajiem uzdevumiem. Šo atbalstu sniedz, izmantojot ES sadarbību jaunatnes jomā, atklāto koordinācijas metodi, kā arī Eiropas Brīvprātīgo dienestu, ko finansē Erasmus+ programma. Visbeidzot, Eiropas Jaunatnes portāls izplata informāciju visām ieinteresētajām personām.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Pārrobežu brīvprātīgās darbības: darbības, kas ir pieejamas visiem jauniešiem, iesaistīšanās tajās ir brīvprātīga un vispārējās interesēs, tās veic noteiktā laikposmā, tām ir skaidra struktūra, tās veic valstī, kas nav personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts, par šīm darbībām nesaņemot atalgojumu vai saņemot simbolisku samaksu un/vai sedzot radušos izdevumus.

Neformālā izglītība: organizēta izglītība, ko vada kvalificēts pasniedzējs vai vadītājs. Tās rezultātā netiek piešķirta formāla kvalifikācija. Tā palīdz veidot indivīda prasmes un spējas. Neformālās izglītības piemēri ir tālākizglītības kursi pieaugušajiem un skautu kustība bērniem.

Ikdienējā mācīšanās: mācīšanās, kurā nav mācību programmas un netiek piešķirta kvalifikācija. Pasniedzējs ir persona, kura ir kvalificētāka par apmācāmo personu, piemēram, aukle, kas māca bērniem lasīt.

Jaunatnes darbinieki: personas, kuras virza un atbalsta jauniešu personīgo, sociālo un izglītības attīstību.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Ieteikums (2008. gada 20. novembris) par brīvprātīgo jauniešu mobilitāti Eiropas Savienībā (OV C 319, 13.12.2008., 8.–10. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes secinājumi par valodu prasmēm mobilitātes veicināšanai (OV C 372, 20.12.2011., 27.–30. lpp.)

Padomes secinājumi par mācību mobilitātes kritēriju (OV C 372, 20.12.2011., 31.–35. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 17.01.2017

Top