Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skolas — ES programma prasmju un mācību uzlabošanai 21. gadsimtā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skolas — ES programma prasmju un mācību uzlabošanai 21. gadsimtā

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2008) 425 galīgā redakcija). Uzlabot prasmes 21. gadsimtam. Programma Eiropas sadarbībai skolu jomā

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

 • Tā mērķis ir veicināt skolu sistēmu reformu, lai ikviens jaunietis varētu pilnībā īstenot savu potenciālu.
 • Tas nosaka jomas, kurās jāveic pārmaiņas, lai Eiropas Savienības (ES) skolas palīdzētu jauniešiem pilnībā apgūt visas nākotnē nepieciešamās prasmes.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pamatojoties uz atbildēm, ko Eiropas Komisija saņēma 2007. gada sabiedriskajā apspriešanā, ES valstu ekspertu veikto darbu un pasaules mēroga pētījumu, šajā paziņojumā ir ierosināta programma, kā stiprināt sadarbību skolu jomā. Tas izvirza svarīgākos uzdevumus, kas jāveic trīs jomās, un ierosina, kurās jomās nepieciešama attīstība:

 • 1.

  Pamatprasmes

Cilvēkiem jāiegūst “jaunas iemaņas jaunām darba vietām”, uzlabojot iemaņas kopumā. Tiem jāorganizē savs mācīšanās process:

 • strādājot kā patstāvīgi, tā sadarbībā;
 • vajadzības gadījumā meklējot informāciju un atbalstu;
 • izmantojot jauno tehnoloģiju pavērtās iespējas.

Skolu vide, kur rosina būt inovatīviem un radošiem, stiprina prasmju apguvi, piemēram, uzņēmējdarbības un valodu prasmju apguvi. Komisijas programma koncentrējas uz to, lai:

 • uzlabotu lasītprasmes un rēķinātprasmes, izmantojot arī mērķu izvirzīšanu;
 • nostiprinātu transversālās prasmes un prasmes atsevišķos priekšmetos;
 • pieņemtu visaptverošu pieeju prasmju izkopšanai, kura aptver:
  • mācību programmas;
  • mācību materiālus;
  • skolotāju apmācību;
  • individualizētu mācīšanos;
  • novērtēšanas paņēmienus.
 • 2.

  Kvalitatīvas mācības katram skolēnam

Neviena skolu sistēma nepiedāvā pilnīgi vienādas izglītības iespējas visiem skolēniem, taču starp skolām nevajadzētu būt kvalitātes atšķirībām. Politikas veidotājiem jāsamazina atšķirības un jāiesaista vairāk skolēnu, mērķtiecīgi piesaistot skolēnus, kam ir mazākas iemaņas. Komisijas programma koncentrējas uz to, lai:

 • nodrošinātu labākas iespējas saņemt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību;
 • novērtētu un uzlabotu vienlīdzības ietekmi skolu izglītības sistēmās un mazinātu kvalitātes atšķirības skolu starpā;
 • nodrošinātu, lai skolu sistēmas atvieglotu veiksmīgu pāreju no viena tipa skolas un līmeņa uz citu;
 • mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu;
 • sniegtu labāku atbalstu un nodrošinātu individualizētu mācīšanos vispārējās izglītības skolās skolēniem ar īpašām vajadzībām.
 • 3.

  Skolotāji un skolas darbinieki

Skolotāja darba kvalitāte ir vissvarīgākais faktors, kas skolā ietekmē skolēna sekmes. Darbiniekiem ir vajadzīgas iemaņas, lai ikvienam skolēnam nodrošinātu pienācīgas iespējas iegūt nepieciešamās prasmes. Skolotājiem visā darba mūžā vajadzīgi pienācīgi stimuli, lai izvērtētu mācību vajadzības un iegūtu jaunas zināšanas, iemaņas un prasmes, tostarp valodu prasmes. Komisijas programma koncentrējas uz to, lai:

 • nodrošinātu, ka skolotāju sākotnējā izglītība, ievadīšana darbā un pastāvīgā profesionālā pilnīgošanās būtu saskanīga, ar nodrošinātiem pienācīgiem resursiem un kvalitāti, un uzlabotu skolotāju izglītošanas darbavietā nodrošinājumu, kvalitāti un izmantojumu;
 • pārskatītu skolotāju pieņemšanu darbā, lai piesaistītu vispiemērotākos pretendentus un atlasītu vislabākos, un grūtībās nonākušās skolās nodrošinātu labus skolotājus;
 • uzlabotu skolas līderu pieņemšanu darbā un panāktu, lai viņi visvairāk rūpētos par skolēnu mācību uzlabošanu un skolas darbinieku pilnīgošanos.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai. Uzlabot prasmes 21. gadsimtam. Programma Eiropas sadarbībai skolu jomā (COM(2008) 425 galīgā redakcija, 3.7.2008.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes secinājumi par pamatiemaņu līmeņa uzlabošanu saistībā ar Eiropas sadarbību attiecībā uz skolām 21. gadsimtā (OV C 323, 30.11.2010., 11.–14. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi (2008. gada 21. novembris) sagatavot jauniešus 21. gadsimtam — Programma Eiropas sadarbībai skolu jomā (OV C 319, 13.12.2008., 20.–22. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Izglītības pārvērtēšana — ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegšanai (COM(2012) 669 final, 20.11.2012.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.11.2016

Top