Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro monētu emisija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro monētu emisija

 

KOPSAVILKUMS:

KĀDS IR ŠO REGULU MĒRĶIS?

 • Ar Regulu (ES) Nr. 651/2012 nosaka euro monētu tipus un paredz noteikumus, kas jāievēro attiecībā uz monētu emisiju.
 • Ar Regulu (ES) Nr. 729/2014 nosaka tehniskās prasības euro monētām un paredz vispārējus noteikumus par dizainparaugiem un to apstiprināšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Regulā (ES) Nr. 651/2012 norādīts:
  • eurozonas valstu (valstu, kuru valūta ir euro) valdības var emitēt apgrozības monētas* un kolekcijas*monētas;
  • apgrozības monētas laiž apgrozībā ar nominālvērtību, izņemot nelielu monētu daudzumu, kas nepārsniedz 5 % no kopējā apjoma un ko var piedāvāt tirgū par augstāku cenu, ja tas ir pamatots ar īpašu monētas kvalitāti vai iepakojumu;
  • valstu piemiņas* monētas:
   • atļauts emitēt ne biežāk kā divas reizes gadā (ja vien to dizainparaugs nav kopīgs visās eurozonas valstīs);
   • apgrozībā laistais piemiņas monētu kopskaits nepārsniedz vienu no divām iespējamām robežvērtībām (atkarībā no tā, kura ir augstāka) kā procentuālu attiecību no apgrozībā laistā 2 euro monētu kopskaita;
  • kolekcijas monētas:
   • tām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss* tikai tajā eurozonas valstī, kura tās emitējusi;
   • tām jābūt viegli atšķiramām no apgrozības monētām pēc nominālvērtības, ar attēliem un diviem no šiem parametriem: krāsu, diametru un svaru;
  • pirms bojātu euro monētu iznīcināšanas eurozonas valstis savstarpēji apspriežas;
  • Komisija veic ietekmes izvērtējumu attiecībā uz 1 un 2 centu monētu turpmāku emisiju, analizējot to faktiskās ražošanas izmaksas attiecībā pret šo monētu vērtību un sniegto labumu.
 • Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 729/2014:
  • euro monētu sērijas veido astoņas monētu nominālvērtības (1, 2, 5, 10, 20 un 50 centi un 1 un 2 euro);
  • katrai monētai ir atšķirīga valsts puse un kopīga Eiropas puse;
  • attiecībā uz valsts pusi:
   • tajā ir atveidots aplis no 12 zvaigznēm, kuras pilnībā ietver valsts dizainparaugu;
   • tās dizainparaugu izmaiņas var izdarīt tikai reizi 15 gados, izņemot gadījumu, ja mainās uz monētas norādītais valsts vadītājs;
   • valsts pusē neatkārto norādes par monētas nominālvērtību, ja vien šādas norādes nav sniegtas, izmantojot atšķirīgu alfabētu;
   • valsts pusi atjaunina, lai pilnībā izpildītu šīs regulas prasības līdz 2062. gada 20. jūnijam;
  • attiecībā uz piemiņas monētām:
   • piemiņas monētu nominālvērtība var būt tikai 2 euro;
   • piemiņas monētu dizainparaugs atšķiras no parasto* 2 euro monētu dizainparauga;
   • tajās atveido tikai tādus elementus, kuri ir svarīgi valsts vai Eiropas mērogā;
   • eurozonā kopīgi emitētajās piemiņas monētās attēlo tikai tādus elementus, kuriem ir ļoti svarīga nozīme Eiropas mērogā;
  • eurozonas valstis informē cita citu un Komisiju par ierosinātajām valsts dizainparaugu izmaiņām un tām piemēro apstiprināšanas procedūru. Šādā apstiprināšanas procedūrā iebildumus var izteikt:
   • valstu valdības, ja tās uzskata, ka dizainparauga projekts var izraisīt tās iedzīvotāju negatīvu reakciju;
   • Komisija, ja tā uzskata, ka dizainparauga projektā nav ievērotas tiesību aktā noteiktās tehniskās prasības.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS REGULAS IR PIEMĒROJAMAS?

 • Regulu (ES) Nr. 651/2012 piemēro kopš 2012. gada 16. augusta.
 • Ar Regulu (ES) Nr. 729/2014 konsolidē iepriekšējos noteikumus par monētām, kas tika noteikti, ieviešot euro 2002. gadā ar Regulu (EK) Nr. 975/98 un tās turpmākiem grozījumiem. Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 22. jūlija.
 • Abās regulās ir iekļauti elementi no Komisijas Ieteikuma 2009/23/EK par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm.

KONTEKSTS

 • Euro monētas vispārējā apgrozībā nonāca 2002. gadā. Astoņu nominālvērtību monētas ir ar atšķirīgu izmēru, krāsu un biezumu atkarībā no to vērtības, un monētas ir izstrādātas tā, lai maksimāli apgrūtinātu to viltošanu.
 • Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Apgrozības monētas: monētas vispārējai lietošanai, kas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visās eurozonas valstīs.

Kolekcijas monētas: monētas, kas nav paredzētas apgrozībai un kurām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss tikai tajā eurozonas valstī, kurā tās emitētas.

Piemiņas monētas: 2 euro apgrozības monētas, ar kurām atzīmē kādu īpašu notikumu, kas ir svarīgs valsts vai Eiropas mērogā.

Likumīgs maksāšanas līdzeklis: monētas vai banknotes, kas valstī jāpieņem parāda apmaksai.

Parastās monētas: apgrozības monētas, izņemot piemiņas monētas.

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 651/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par euro monētu emisiju (OV L 201, 27.7.2012., 135.–137. lpp.)

Padomes Regula (ES) Nr. 729/2014 (2014. gada 24. jūnijs) par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (Pārstrādāta redakcija) (OV L 194, 2.7.2014., 1.–7. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.04.2017

Top