Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prasības attiecībā uz eurozonas valstu budžetiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prasības attiecībā uz eurozonas valstu budžetiem

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2011/85/ES — prasības attiecībā uz eurozonas valstu budžetiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu pieņem detalizētus noteikumus par valstu budžetiem. Tie ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka ES valstu valdības ievēro ekonomikas un monetārās savienības prasības un neveido pārmērīgu budžeta deficītu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstu valdībām:

ir jāizmanto tādas publiskās uzskaites sistēmas, kas vispusīgi aptver visas ieņēmumu un izdevumu jomas. Šīm uzskaites sistēmām jābūt pakļautām iekšējai kontrolei un neatkarīgai revīzijai;

šie fiskālie dati ir jāpublisko. Dati par centrālo valdību, pavalsts valdību un sociālā nodrošinājuma apakšnozarēm jāiesniedz reizi mēnesī, un dati par vietējās valdības apakšnozari jāsniedz reizi ceturksnī;

ir jānodrošina, ka fiskālās plānošanas pamatā ir reālas makroekonomiskās un budžeta prognozes, izmantojot visaktuālāko informāciju. Tās ietver jaunākās Eiropas Komisijas prognozes un attiecīgā gadījumā — neatkarīgu organizāciju prognozes;

ir jāpiemēro īpaši fiskālie noteikumi, lai palīdzētu nodrošināt, ka vispārējais valdības budžets atbilst Eiropas noteikumiem. Mērķis ir izvairīties no pārmērīga valsts budžeta deficīta vai parāda. Neatkarīgas organizācijas rūpīgi uzrauga atbilstību šiem noteikumiem;

ir jāizveido ticama, efektīva vidēja termiņa budžeta struktūra, kas paredz pieņemt fiskālo plānošanu vismaz trim gadiem. Tajā ir iekļauti daudzgadu budžeta mērķi, prognozes par katru būtisku izdevumu un ieņēmumu posteni, kā arī novērtējums par valsts finanšu ilgtspēju ilgtermiņā;

ir jānodrošina visu uzskaites noteikumu un procedūru konsekvence un koordinācija visās valdības darbības jomās.

Savā 2014. gada ziņojumā par valstu fiskālo datu kvalitāti Komisija konstatēja, ka ES valstu valdības parasti precīzi ievēroja datu iesniegšanas termiņus, taču ka pārmērīga budžeta deficīta tabulas varētu būt pilnīgākas.

KONTEKSTS

Šī direktīva ir viens no sešiem likumdošanas pasākumiem (jeb sešu tiesību aktu kopuma), kas stājās spēkā 2011. gada 13. decembrī un kas stiprina ES fiskālo un ekonomikas pārvaldību.

Pēc tam tika pieņemts divu tiesību aktu kopums, kas vēl vairāk uzlabo budžeta uzraudzību eurozonā. Saskaņā ar Eiropas pusgada procedūru katrai valstij, kas kā valūtu lieto euro, līdz oktobra vidum Komisijai ir jāiesniedz sava budžeta projekts. Ja Komisija uzskata, ka tas varētu neatbilst noteikumiem par vienoto valūtu, tā var pieprasīt pārskatīt budžetu.

KONTEKSTS

Īss ceļvedis par jauno ES fiskālo pārvaldību

AKTS

Padomes Direktīva 2011/85/ES (2011. gada 8. novembris) par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2011/85/ES

13.12.2011.

31.12.2013.

OV L 306, 23.11.2011., 41.–47. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Tiecoties ieviest saskaņotus publiskā sektora grāmatvedības standartus dalībvalstīs — IPSAS piemērotība dalībvalstīm (COM(2013) 114 final, 6.3.2013.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par dalībvalstu 2013. gadā iesniegto fiskālo datu kvalitāti (COM(2014) 122 final, 7.3.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.10.2015

Top