Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES valstu ziņojumi par faktisko un plānoto budžeta deficītu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES valstu ziņojumi par faktisko un plānoto budžeta deficītu

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 479/2009 par to, kā piemērot Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka procedūras, atbilstoši kurām Eiropas Savienības (ES) valstu valdības* sniedz informāciju Eiropas Komisijai par to budžeta deficītu* un parādu*.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstis ziņo Eurostat, Komisijas statistikas struktūrvienībai, par faktisko* un plānoto* valsts budžeta deficītu un valdības parādu divas reizes gadā.
 • Līdz kārtējā gada (n gada) 1. aprīlim datos ietver:
  • precizētu sava faktiskā budžeta deficīta kalkulāciju par iepriekšējo gadu (n–1), faktisko budžeta deficītu par trim iepriekšējiem gadiem (n–2, n–3, n–4) un plānoto budžeta deficītu kārtējam gadam;
  • faktisko parādu par četriem iepriekšējiem gadiem (n–1, n–2, n–3, n–4) un plānoto valdības parādu kārtējā gada beigās.
 • Līdz 1. oktobrim datos ietver:
  • faktisko budžeta deficītu par četriem iepriekšējiem gadiem (n–1, n–2, n–3, n–4) un plānoto budžeta deficītu un valdības parādu kārtējam gadam.
 • ES valstis nodrošina Eurostat arī:
  • nacionālo kontu datus;
  • datus par to ieguldījuma* izlietojumu;
  • faktisko IKP par četriem iepriekšējiem gadiem un prognozēto IKP kārtējam gadam;
  • paziņojumiem par deficītu un parādu pievienotās papildu aptaujas un skaidrojumus;
  • detalizētus to metožu, procedūru un avotu aprakstus, ko tās izmanto, apkopojot datus par faktisko valdības budžeta deficītu un valdības parādu, un valdības kontiem;
  • nacionālo ekspertu palīdzību, ja tā tiek lūgta.
 • Ja budžeta gads atšķiras no kalendārā gada, ES valstis iesniedz datus par diviem budžeta gadiem pirms kārtējā budžeta gada.
 • Eurostat:
  • regulāri vērtē dalībvalstu iesniegto datu kvalitāti un valsts pārvaldes sektora ietverto apakšsektoru kontu kvalitāti;
  • regulāri iesniedz ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei par valstu datu kvalitāti;
  • uztur pastāvīgus kontaktus ar valstu statistikas iestādēm;
  • regulāri uztur dialogu un dodas metodikas izpētes apmeklējumos uz ES valstīm, lai pārskatītu datus, uzraudzītu procedūras un pārbaudītu kontus;
  • nodrošina datus par faktiskajiem valstu budžeta deficītiem un parādiem paziņojumu presei formā trīs nedēļu laikā no datu iesniegšanas termiņiem aprīlī un oktobrī.

2014. gadā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 220/2014 tika grozīta Regula (EK) Nr. 479/2009, aizstājot agrāko Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu (EKS 95) ar EKS 2010.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 30. jūnija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

* Valdība: šajā kontekstā attiecas uz centrālo, pavalsts un vietējo valdību un sociālās nodrošināšanas fondiem.

* Valdības budžeta deficīts (pārpalikums): centrālās valdības tīrie aizņēmumi (tīrie aizdevumi).

* Valdības parāds: valdības parāda kopapjoms gada beigās.

* Faktiskais valdības budžeta deficīts un valdības parāds: iepriekšējā gada aptuveni, provizoriski, daļēji pabeigti vai gala rezultāti.

* Plānotais valdības budžeta deficīts un valdības parāds: visjaunākās oficiālās prognozes, kurās ņemti vērā jaunākie budžeta lēmumi, kā arī ekonomikas attīstība un tās perspektīvas.

* Valdības ieguldījums: valdības bruto ieguldījumi pamatkapitālā kopumā.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 479/2009 (2009. gada 25. maijs) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (kodificēta versija) (OV L 145, 10.6.2009., 1.–9. lpp.)

Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.07.2016

Top