Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro ieviešana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro ieviešana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 140. pants

KĀDS IR ŠĪS REGULAS UN LESD 140. PANTA MĒRĶIS?

 • Regulā ir definētas monetārās juridiskās prasības, kas jāievēro tām Eiropas Savienības valstīm, kas ir akceptējušas euro. Tajā ir izklāstīti dažādie posmi ceļā uz euro ieviešanu.
 • LESD 140. pantā ir izklāstīti kritēriji dalībai ekonomiskajā un monetārajā savienībā un euro ieviešanai. Tajā ir paredzēts regulāri uzraudzīt panākumus, ko šo prasību izpildē guvušas valstis, kuras nav eurozonas dalībnieces.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Regulā par euro ieviešanu:
  • ir ietverta informācija par datumiem, kuros katrā valstī paredzēts ieviest vienoto valūtu, veikt skaidrās naudas maiņu un pakāpeniski izņemt no apgrozības valsts valūtu;
  • ir apstiprināts, ka vienotā valūta ir euro, ko iedala simts centos un ar ko atbilstīgi noteiktajam valūtas maiņas kursam aizstāj iesaistīto valstu valūtu;
  • Eiropas Centrālajai bankai un iesaistīto valstu centrālajām bankām ir sniegtas ekskluzīvas tiesības laist apgrozībā euro banknotes;
  • ir noteikts, ka valstu banknotes un monētas saglabā tādu pašu likumīga maksāšanas līdzekļa statusu, kāds tām ir dienā pirms euro akceptēšanas datuma;
  • ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz periodiem valstu valūtu pakāpeniskai izņemšanai no apgrozības — šo iespēju neviena eurozonas valsts neizmantoja;
  • ir norādīts, ka valstu banknotes un monētas saglabā likumīga maksāšanas līdzekļa statusu attiecīgo valstu teritorijā, ilgākais, sešus mēnešus pēc attiecīgajiem skaidrās naudas maiņas datumiem;
  • ir norādīts, ka euro banknotes un monētas eurozonas valstīs kļūst par vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli pēc attiecīgajiem naudas maiņas datumiem;
  • eurozonas valstīm ir atļauts piemērot atbilstīgus sodus par euro banknošu un monētu viltošanu un falsifikāciju.
 • Lai varētu ieviest euro, valstīm ir jāizpilda šādi četri ekonomiskie un finansiālie nosacījumi, kas pazīstami kā konverģences kritēriji un izklāstīti LESD 140. pantā un LESD Protokolā Nr. 13:
  • cenu stabilitāte: vienu gadu inflācijas līmenis nepārsniedz par vairāk nekā 1,5 % inflācijas līmeni trīs eurozonas valstīs, kurās šis rādītājs ir viszemākais;
  • valsts finanses: tiek nodrošināta to stabilitāte un ilgtspēja, ierobežojot valsts budžeta deficītu un parādu līdz attiecīgi 3 % un 60 % no valsts iekšzemes kopprodukta;
  • valūtas kursa stabilitāte: vismaz divus gadus netiek pieļautas pārmērīgas valūtas kursa svārstības, iesaistoties valūtas maiņas mehānismā, kas palīdz regulēt valūtas kursu eurozonas valstu un citu ES valstu starpā;
  • procentu likmju konverģence: ilgtermiņa procentu likme, kas likmi trīs eurozonas valstīs ar vislabākajiem rādītājiem pārsniedz par ne vairāk kā 2 procentu punktiem.
 • Eiropas Komisija palīdzēja sagatavoties euro ieviešanai ar plašu informatīvo kampaņu. Tā bija paredzēta:
  • uzņēmumiem, kuri euro izmantoja savos darījumos no 2002. gada 1. janvāra;
  • sabiedrībai, kurai bija jāpierod pie jaunajām monētām un banknotēm un tajās izteiktajām cenām un vērtībām;
  • iedzīvotāju grupām ar īpašām vajadzībām, piemēram, sociāli vai ekonomiski izolētām personām, personām ar invaliditāti vai personām, kuras neprot lasīt vai rakstīt;
  • skolēniem, kuri izauga, lietojot jauno valūtu, un kuri varēja palīdzēt saviem vecākiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem ar to iepazīties.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1999. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Regula (EK) Nr. 974/98 (1998. gada 3. maijs) par euro ieviešanu (OV L 139, 11.5.1998., 1.–5. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 974/98 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Trešā daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība, VIII sadaļa — Ekonomikas politika un monetārā politika, 5. nodaļa — Pārejas noteikumi, 140. pants (bijušais EKL 121. panta 1. punkts, 122. panta 2. punkta otrā frāze, un 123. panta 5. punkts) (OV C 202, 7.6.2016., 108.–110. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. Protokols (Nr. 13) par konverģences kritērijiem (OV C 202, 7.6.2016., 281.–282. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.04.2017

Top