Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro ieviešanas nosacījumi (konverģences kritēriji)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euro ieviešanas nosacījumi (konverģences kritēriji)

 

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR 13. PROTOKOLA PAR KONVERĢENCES KRITĒRIJIEM MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti četri ekonomikas un finanšu nosacījumi, kas pazīstami kā konverģences kritēriji, kuri ES valstīm, kuras vēl neizmanto euro, ir jāizpilda, lai saņemtu atļauju pieņemt vienoto valūtu. Tajā ir izklāstīta arī procedūra, kā tiek sniegta piekrišana šo valstu dalībai eurozonā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Četri nosacījumi, kuri nākamajai eurozonas dalībvalstij ir jāizpilda, ir šādi:

Cenu stabilitāte: viena gada laikā inflācijas līmenis nepārsniedz par vairāk kā 1,5 % to triju eurozonas valstu rādītājus, kur cenu stabilitāte ir vislielākā. Tas liecina, ka inflācija tiek kontrolēta.

Valdības finanšu stāvoklis: tiek nodrošināts stabils un ilgtspējīgs finanšu stāvoklis, ierobežojot aizņemšanos un valsts parāda līmeni un izvairoties no pārmērīga deficīta. Deficīts nedrīkst pārsniegt 3 %, un parāds nedrīkst būt lielāks par 60 % no valsts IKP.

Valūtas maiņas kursa stabilitāte: vismaz divus gadus tiek novērstas pārmērīgas valūtas kursa svārstības, iesaistoties sistēmā, kas pazīstama kā valūtas maiņas mehānisms, kuru piemēro valūtas maiņas kursam starp eurozonas valstīm un citām valstīm. Īpaši jānorāda, ka šo divu gadu laikā to nedrīkst devalvēt.

Procentu likmju konverģence: ilgtermiņa procentu likme nepārsniedz vairāk kā par diviem procentu punktiem procentu likmes trijās eurozonas valstīs, kurās ir vērojami vislabākie rādītāji.

Citi svarīgākie aspekti

Reizi divos gados vai arī pēc valsts, kas nav eurozonas dalībvalsts, pieprasījuma Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka novērtē progresu, ko valstis, kuras vēlas pieņemt vienoto valūtu, ir sasniegušas konverģences kritēriju izpildes jomā. Šos novērtējumus publicē konverģences ziņojumos.

ES valstu valdības pēc Komisijas priekšlikuma lemj, vai attiecīgā valsts ir gatava pieņemt euro. Šis lēmums tiek pieņemts pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un pamatojoties uz ieteikumu, ko valstis, kuras jau izmanto vienoto valūtu, pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu.

KONTEKSTS

Konverģences kritēriju tiesiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības (ES) darbību 140. pants, un tiem piemēro arī ES dibināšanas līgumiem pievienoto 13. protokolu.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.12.2015

Top