Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms

Finanšu krīzes, kas 2008. gadā skāra pasaules ekonomiku, dēļ bija jāizveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms (EFSM), lai palīdzētu grūtībās nonākušajām Eiropas Savienības (ES) valstīm, tādējādi saglabājot ES finanšu stabilitāti.

AKTS

Padomes Regula (ES) Nr. 407/2010 (2010. gada 11. maijs), ar ko izveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu

KOPSAVILKUMS

Finanšu krīzes, kas 2008. gadā skāra pasaules ekonomiku, dēļ bija jāizveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms (EFSM), lai palīdzētu grūtībās nonākušajām Eiropas Savienības (ES) valstīm, tādējādi saglabājot ES finanšu stabilitāti.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu paredz nosacījumus un kārtību, kādā piešķirams ES finansiālais atbalsts ES valstij, kam ir lielas ekonomiskas un finanšu grūtības, kuras izraisījuši notikumi, ko tā nevar ietekmēt, vai kam draud šādas grūtības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Finansiāla palīdzība

Atbalstu sniedz attiecīgajai ES valstij piešķirta aizdevuma vai kredītlīnijas* veidā. Tādēļ Eiropas Komisija var ES vārdā slēgt aizņēmuma līgumus kapitāla tirgos vai ar finanšu iestādēm saskaņā ar lēmumu, ko ES Padome pieņēmusi ar kvalificētu balsu vairākumu.

Procedūra

ES valsts, kas lūdz finansiālo atbalstu, kopā ar Komisiju un saziņā ar Eiropas Centrālo banku (ECB) veic savu finanšu vajadzību novērtējumu. Pēc tam tā iesniedz Komisijai ekonomikas un finanšu nozares atveseļošanas programmas projektu.

Lēmumā par kredītlīnijas piešķiršanu ietilpst šāda informācija:

  • finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumi;
  • vispārīgie ekonomikas politikas nosacījumi, ar kādiem sniedzams ES finansiālais atbalsts (piemēram, fiskālās konsolidācijas pasākumi valsts parāda samazināšanai);
  • apstiprinājums saņēmējas valsts sagatavotajai pielāgojumu programmai.

Komisija regulāri pārbauda, vai saņēmējas valsts ekonomikas politika atbilst pielāgojumu programmai un Padomes izstrādātajiem nosacījumiem, kas jāievēro, lai valsts varētu turpināt saņemt finansiālo atbalstu, ko piešķir pa daļām,

Saderība ar citiem finansiālā atbalsta mehānismiem

Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms ir savienojams ar vidēja termiņa mehānismu, ar kuru sniedz finansiālu palīdzību attiecībā uz maksājumu bilancēm. Turklāt, tas neliedz izmantot līdzekļus no fondiem ārpus ES, piemēram, no Starptautiskā Valūtas fonda.

EFSM budžets

EFSM finansē no ES budžeta līdzekļiem. Komisija ir pilnvarota ES vārdā aizņemties līdz pat EUR 60 miljardiem kapitāla tirgos. Aizdevumus garantē ar ES budžetu.

EFSM līdzekļi tika piešķirti Īrijai un Portugālei, un to kopējais apjoms bija EUR 46,8 miljardi (EUR 22,5 miljardi Īrijai un EUR 24,3 miljardi Portugālei), ko izmaksāja trīs gadu laikā (no 2011. līdz 2014. gadam).

2015. gada jūlijā EFSM līdzekļus izmantoja, lai sniegtu īstermiņa atbalstu (pagaidu finansējumu) EUR 7,16 miljardu apmērā Grieķijai.

Īpaši nosacījumi ir spēkā attiecībā uz atbalsta sniegšanu valstīm, kas nav eurozonas dalībvalstis.

KONTEKSTS

Eiropas Stabilizācijas mehānisms (ESM) konsolidē un apvieno EFSM un Eiropas Finanšu stabilitātes instrumentu (EFSI) - abus instrumentus, kurus uz laiku izveidoja valsts parāda krīzes sākumā un ar kuriem tas līdzāspastāv arī šodien.

Ar laiku ESM kļūs par galveno atbalsta mehānismu eurozonas valstīm, kuras parāda dēļ saskārušās ar pārejošām grūtībām aizņemties naudu finanšu tirgos. Tā sākotnējās aizdošanas spējas bija EUR 500 miljardi, kuru pamatā bija EUR 704,8 miljardus liels kapitāls. ESM finansē ES valstis atbilstoši ECB iemaksu skalai*.

Aizdevumus finansē ar ESM aizņēmumiem finanšu tirgos un garantē tā daļu turētāji (eurozonas valstis). Aizdevumus piešķir saskaņā ar stingriem nosacījumiem, tostarp ar noteikumu, ka valsts finanses tiks atgrieztas ilgtspējīgā līmenī.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2010. gada 13. maija.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

* Kredītlīnija: atļauja, kuru ES valstij pēc Komisijas priekšlikuma sniedz Padome, noteiktu laiku izmantot EFSM līdzekļus, kas nepārsniedz noteiktu apjomu.

* ECB iemaksu skala: šo skalu aprēķina, lai atspoguļotu attiecīgās valsts iedzīvotāju skaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaru ES kopējā iedzīvotāju skaitā un iekšzemes kopproduktā. Abi šie rādītāji ir vienādi svarīgi.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 407/2010

13.5.2010.

-

OV L 118, 12.5.2010., 1.-4. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 2015/1360

8.8.2015.

-

OV L 210, 7.8.2015., 1.-2. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2015

Top