Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES tirdzniecības politika attiecībā uz jaunattīstības valstīm, tostarp atbalsts tirdzniecībai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES tirdzniecības politika attiecībā uz jaunattīstības valstīm, tostarp atbalsts tirdzniecībai

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2012) 22 galīgā redakcija — Tirdzniecība, izaugsme un attīstība. Tirdzniecības un ieguldījumu politikas pielāgošana valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību

ES stratēģija par atbalstu tirdzniecībai: stiprinot ES atbalstu ar tirdzniecību saistītām jaunattīstības valstu vajadzībām

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA UN ŠĪS STRATĒĢIJAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Paziņojumā ir uzsvērta šādu tirdzniecības un attīstības instrumentu nozīme jaunattīstības valstu un vismazāk attīstīto valstu vajadzību apmierināšanā:

 • vispārējā preferenču sistēma (VPS), saskaņā ar kuru jaunattīstības valstis var maksāt zemākas nodevas par precēm, kas eksportētas uz ES, vai arī nemaksāt tās vispār. Pārskatīta VPS, kurā lielāka uzmanība pievērsta vismazāk attīstītajām valstīm, stājās spēkā 2014. gadā;
 • divpusējo un reģionālo attiecību sekmēšana ar jaunattīstības valstīm, piemēram, brīvās tirdzniecības nolīgumi ar Āzijas un Latīņamerikas valstīm, Eiropas austrumu kaimiņvalstīm un Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm;
 • tiešo ārvalstu ieguldījumu sekmēšana jaunattīstības valstīs un vismazāk attīstītajās valstīs;
 • atbalsts mazajiem tirgotājiem jaunattīstības valstīs un vismazāk attīstītajās valstīs, lai palīdzētu tiem vieglāk piekļūt Eiropas Savienības (ES) tirgum, izmantojot, piemēram, Eksporta palīdzības dienestu;
 • labas pārvaldības nozīmes uzsvēršana jaunattīstības valstīs; galvenais mērķis ir:
  • stimulēt tirdzniecību un ieguldījumus;
  • nodrošināt, ka arī visnabadzīgākie iedzīvotāji gūst labumu no tirdzniecības rezultātā panāktās ekonomikas izaugsmes;
  • nodrošināt šo valstu attīstības ilgtspēju.

Stratēģijā ir izklāstīta virkne prioritāšu:

 • palielināt kopējoAfT , ko ES sniedz atbilstīgi attīstības palīdzības saistībām;
 • palielināt ietekmi, ko rada Eiropas Savienības un ES valstu jaunattīstības valstīm un vismazāk attīstītajām valstīm sniegtie resursi, uzlabojot to savstarpējo sadarbību un koordināciju;
 • sekmēt reģionālo integrāciju Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) starpā un īstenot pasākumus nabadzības mazināšanai;
 • pastiprināt sasniegtā progresa uzraudzību. Šajā nolūkā Eiropas Komisija sagatavo ikgadēju progresa ziņojumu par ES AfT.

Finansējums:

Papildu aspekti:

Tirdzniecības izmantošana integrējošas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai ir uzsvērta arī 2011. gada paziņojumā “ES attīstības politikas ietekmes palielināšana: Pārmaiņu programma”, kā arī 2012. gada paziņojumā “Tirdzniecība, izaugsme un attīstība. Tirdzniecības un ieguldījumu politikas pielāgošana valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību”.

KONTEKSTS

 • Daudzas jaunattīstības valstis saskaras ar veselu virkni šķēršļu starptautiskās tirdzniecības jomā — piemēram, slikta infrastruktūra, vāja tirdzniecības dažādošana, neefektīvas muitas procedūras vai arī pārmērīga birokrātija. Tā kā jaunattīstības valstis veido vairāk nekā 50 % no pasaules tirdzniecības apjoma, šo šķēršļu pārvarēšana varētu sniegt būtiskus ieguvumus — sākot ar labāku uzņēmējdarbības vidi un beidzot ar nabadzības mazināšanu pasaulē.
 • Stratēģija atbilst Dohas Attīstības programmai, kuru pieņēma Pasaules Tirdzniecības organizācija.
 • Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Atbalsts tirdzniecībai (AfT): palīdzība, kas partnervalstīm palīdz izmantot iespējas, ko sniedz vienpusēji, divpusēji vai daudzpusēji tirdzniecības nolīgumi.

PAMATDOKUMENTI

ES stratēģija par atbalstu tirdzniecībai: stiprinot ES atbalstu ar tirdzniecību saistītām jaunattīstības valstu vajadzībām. Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi, 2007. gada 29. oktobris

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Tirdzniecība, izaugsme un attīstība. Tirdzniecības un ieguldījumu politikas pielāgošana valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību (COM(2012) 22 galīgā redakcija, 27.1.2012.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES attīstības politikas ietekmes palielināšana: Pārmaiņu programma (COM(2011) 637 galīgā redakcija, 13.10.2011.)

Eiropas Komisijas dienestu darba dokuments. Atbalsts tirdzniecībai — 2015. gada ziņojums. ES un tās dalībvalstu sasniegtā progresa pārskatīšana (SWD(2015) 128 final, 22.6.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.03.2017

Top